Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten

In deze regio (Holland Rijnland) werken zo’n 25.000 internationale medewerkers. Deze werknemers zijn voor een groot deel afkomstig is uit Midden- en Oost-Europa. Het realiseren van huisvesting voor deze grote groep (in heel Nederland werken zo’n 400.000 internationale medewerkers) is een flinke uitdaging.

Betrokken werkgevers, uitzendbureaus en huisvestingspartijen hebben zich daarom verenigd in de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, die met de politiek zoekt naar goede huisvestingsoplossingen.

De Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten overhandigde een manifest voor voldoende veilige en gecertificeerde huisvesting voor internationale medewerkers. Het team van ONL gaat de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten de komende periode helpen om dit belangrijke onderwerp op de agenda in politiek Den Haag te zetten.

Bron: ONL.

Druk op grond blijft ondanks dreiging

Gevolgen Coronacrisis
Bas Scholten, makelaar CNB, erkent dat er iets minder wordt gehandeld, maar wijt eventuele terughoudendheid niet aan angst voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Kopers spreken vooral het eigen vermogen aan aangevuld met een lening van de bank of een andere financieringspartij. Bij de geldschieters is de bereidheid onverminderd groot, merkt de makelaar. “Wie voldoende eigen vermogen heeft, kan gewoon terecht.”

Bollengrond
Dat de grondhandel rustig doorgaat, wil niet zeggen dat alles bij het oude blijft. De makelaar wordt vaker benaderd door partijen van buiten de sector. Ook daar is belangstelling voor bollengrond.
De belangstelling van buiten de sector heeft wel een effect op de grondprijs, die stijgt in sommige gebieden licht. Voor beleggers is landbouwgrond interessant, omdat de belegging goed bestand is tegen inflatie. Pacht is ook een goede inkomstenbron. Voor de bollensector blijft de grond daardoor wel beschikbaar voor gebruik. 

Prijs in beweging
Uit de cijfers van RVO en het kadaster over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de grondprijs in West-Nederland met 25 procent is gestegen. Tegelijkertijd is de handel met 21 procent afgenomen. Scholten benadrukt dat de stijging in de bollengrond-prijzen lang niet zo extreem is. Gemiddeld wordt voor een hectare 68.100 euro per hectare betaald, tegen 54.400 euro in het laatste kwartaal van 2019. De prijs voor bollengrond ligt daar overigens boven, tussen de 100.000 en 140.000 euro per hectare, afhankelijk van de locatie. 

Bron: CNB.

Toekomst-tuinbouw-en-handel-greenport-duin-en-bollenstreek

Toekomst tuinbouw & handel Duin- en Bollenstreek

Het toekomstperspectief ligt bij één hoogwaardig glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur. De voorwaarden voor bedrijfsverplaatsing moeten nog worden gecreëerd waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de energiehuishouding meteen moeten worden doorgevoerd. Door een visie op te stellen voor de ontwikkeling van handelsplaats Rijnsburg, komen nieuwe mogelijkheden op tafel.

Rol: projecttrekker.
Partners: deelnemers aan de transitietafel, gemeente Katwijk, GOM, PZH, Glastuinbouw NL, RFH, individuele ondernemers en mogelijk Anthos.

Bereikbaarheid-greenport-duin-en-bollenstreek

Regionale bereikbaarheid

De Greenport  acteert in de ‘vrije ruimte’ om andere partijen te helpen een gezamenlijk geluid te formuleren en te laten horen. Het programmabureau organiseert activiteiten om dit geluid op te vangen, te formuleren en te zenden. Bestuurlijk wordt dit geluid ingebracht op niveau. Het project sluit indirect aan op het Tuinbouwakkoord als het gaat om (vers)logistiek en goede ruimtelijke inrichting.

Rol: volgend (communicatie).
Trekkers: overheden (landelijk t.a.v. landelijk wegennet, provinciaal t.a.v. Duinpolderweg en regionaal/lokaal t.a.v. onderliggend wegennet).

landbouw-greenport-duin-en-bollenstreek

Notitie vitale landbouw Zuid-Holland

Zuid-Holland is in 2030 hét toonbeeld van een hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector en voedselketen in een stedelijke omgeving waar een goede boterham in verdiend kan worden. De sector is toekomstbestendig, levert tal van groenblauwe diensten en heeft een rijke variëteit aan ecosysteemdiensten. Dit alles in een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin voldoende en gezond voedsel geproduceerd kan worden.

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland op een duurzame en vitale grondgebonden landbouw voor (melk)veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2050 én de doelen die zij uiterlijk in 2030 al willen bereiken.

Download

Notitie vitale landbouw

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland.

Open bollenlandschap

GOM vordert met herstructurering

Het jaar 2019 was geen gemakkelijk jaar voor GOM, omdat er onzekerheid is over het planologisch perspectief voor clusterlocaties voor Greenportwoningen en daarmee over de mogelijkheden om de herstructurering te kunnen bekostigen.

De vraag naar herstructureringsafspraken bleef ook in 2019 onverminderd groot. GOM heeft op verzoek 40 nieuwe locaties in onderzoek genomen en 26 nieuwe contracten met grondeigenaren gesloten: 14 voor bollengrondcompensatie (voor 3,7 hectare), 6 voor het slopen van 3 hectare verrommeling en 6 voor evenzovele Greenportwoningen. Daarmee is het totaal aantal door GOM gecontracteerde herstructureringslocaties in het gehele buitengebied van de Duin- en Bollenstreek op 130 gekomen.

Lees het hele jaarverslag van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Door de onzekerheid over de (planologische) haalbaarheid van mogelijke clusterlocaties voor Greenportwoningen heeft GOM niet alle herstructureringsprojecten kunnen realiseren die waren gepland. Ook voor het komende jaar houdt het bedrijf rekening met minder investeringen.

GOM stelt dat het intergemeentelijke, ruimtelijk beleid voor het buitengebied succesvol is. De verstedelijking is effectief een halt toegeroepen, grondspeculatie is grotendeels verdwenen, het teeltcomplex is behouden, het landschap is op veel locaties opener geworden, het karakter van de Bollenstreek is behouden, en er is een aanzienlijke hoeveelheid opstallen geruimd en bedrijven in staat gesteld zich te kunnen (blijven) ontwikkelen in een evenwichtige verhouding tot het landschap. Stabiel ruimtelijk beleid is volgens GOM randvoorwaardelijk om ook de komende jaren effectief door te kunnen gaan met de herstructurering.

Open bollenlandschap

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij draagt eraan bij dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door de ontwikkeling van nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied mogelijk te maken.

GOM is opgericht in 2010, met de Greenportgemeenten als aandeelhouder. Het beleidskader voor het werk dat GOM doet, is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (vastgesteld in 2009 en herbevestigd in 2016). De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Daaronder valt het vaststellen van de al genoemde ISG, bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw.