VierDeLente-Bollen-Planten-Greenport

Lancering Vier de Lente 2024; eerste bollen geplant

Meerdaags evenement

Vier de Lente breidt uit! Met op donderdag een Vier de Lente Business Academy voor industrieprofessionals, op vrijdag overdag wederom een Vier de Lente Onderwijs-ochtend en in de avond een allereerste Vroegbloeier- editie voor alle leeftijden, op zaterdag de derde editie van Vier de Lente Festival en op zondag ruimte voor een maatschappelijk relevant brunch evenement. Voor de vrijdag en de zaterdag zijn de eerste namen alvast aangekondigd!

Vier de Lente Vroegbloeiers

De mooiste festivallocatie van Nederland is nu echt voor ie-de-reen! Op vrijdag 12 april vindt namelijk Vier de Lente Vroegbloeiers plaats, waar alle leeftijden welkom zijn. Een eerste festival met vrienden, een uitje met het hele gezin of gewoon lekker fris festivallen; kom feesten op de muziek van Nederlandse toppers! Tijdens Vroegbloeiers wordt er geen alcohol geschonken.

Vier de Lente Festival

Vier de Lente Festival zoals je het inmiddels kent, vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 april. Festivalgangers kunnen proosten met een biertje (of twee) op het nóg mooier aangelegde festivalterrein. Om de uniekheid van de locatie extra te benutten, wordt het Vier de Lente terrein verplaatst naar midden tussen de tulpen in plaats van aan de rand. Goed om te weten is dat het nieuwe terrein daarmee kleiner wordt, wat dus ook betekent dat er minder kaartjes beschikbaar zijn. Snel zijn is dus de tip. Er is ook goed nieuws; er geldt nu nog een speciale winterkorting op de kaartprijs in december en januari.

Alle details op vernieuwde website

Vier de Lente Vroegbloeiers: 12 April 2024
Vier de Lente Festival: 13 April 2024
Locatie: TH. J. Hulsebosch – Veenenburgerlaan 69, Hillegom
www.vierdelente.com

narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-wur-greenport

GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. We gaan in op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeemsprong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk leggen we met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk. We jullie laten zien hoe de aardappelsector een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt. Deze transitie wordt toegelicht door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie. We kijken ook vooruit met de vraag: waar staan we nu en wat hebben we nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken?

Kortom: een avond die je niet mag missen als je als teler/toeleverancier of adviseur perspectief wilt hebben op een schone en duurzame bollenteelt.

Resultaten

Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kregen we steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigeheden. Zoals wel vaker levert onderzoek ook nieuwe vragen op. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembollen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar we hebben stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen! We laten dit graag zien op donderdag 8 februari 2024.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan hier. Dit evenement organiseren wij voor telers , de toeleveranciers en het netwerk in de sierteelt.

Achtergrond onderzoek

De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is  groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken groter en  eri isde vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen  steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan we dit versneld opkweken onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we dit materiaal buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030”[1]. We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030[2], de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven. Een korte toelichting over deze PPS is te vinden op de website van Vitale Teelt bij ‘lopende projecten’.

Consortium

De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.

GreenportCAFE-energie-in-de-regio-aardwarmte-greenport

GreenportCAFÉ: energie in de regio – aardwarmte

Uit onderzoek is gebleken dat aardwarmte, ook bekend als geothermie, een veelbelovende energiebron kan zijn in de Duin- en Bollenstreek. Het potentieel lijkt voldoende te zijn, niet alleen voor deze streek maar ook voor omliggende gebieden. Initiatiefnemers Shell en D4 hebben van het ministerie toestemming gekregen om meerdere boorlocaties te realiseren onder de naam ‘Aardwarmte Rijnland’. Firan, een ander betrokken bedrijf, richt zich op het aanleggen en exploiteren van het benodigde netwerk.

Gemeente Noordwijk

Vanuit het perspectief van de gemeente Noordwijk wordt aardwarmte gezien als een alternatief voor de afbouw van fossiele energie, zoals gas. Het wordt beschouwd als een collectieve oplossing om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk door warmtepompen te voorkomen.

Echter, voordat een functioneel netwerk kan worden opgezet, is een voldoende aantal afnemers cruciaal om de hoge voorinvesteringen te rechtvaardigen. Gemeente Noordwijk streeft ernaar om zowel bedrijven als wijken bij het initiatief te betrekken, beginnend met de eerste boorlocatie op de NAM-locatie Leeweg in Noordwijk.

Het streven naar schaalvergroting vereist nauwe samenwerking met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Een strategisch traject van dorp naar dorp moet worden uitgestippeld en dit proces vergt eveneens afstemming met de regio Holland Rijnland.

De huidige wet- en regelgeving is nog niet volledig opgesteld, wat essentiële vragen met zich meebrengt die moeten worden besproken en vastgesteld door de 2e en 1e Kamer. Dit project zal een langdurig traject zijn, waarbij geduld en doorzettingsvermogen essentieel zijn voor succes. Lees hier meer over het project Aardwarmte Rijnland en lees het verhaal van kwekers Marcel en Gerben die aardwarmte als een kans zien.

Bodemmonsters-proefveld-okt-2023-bollenjongens-has-greenport

Stand van zaken demoveld natuurinclusieve bollenteelt

In Hilllegom zijn de Bollenjongens, Living Lab B7, Greenport Duin- en Bollenstreek en Agrifirm gestart met een demoveld met natuurinclusieve bollenteelt. Op het perceel wordt geëxperimenteerd met (teelt)maatregelen die de biodiversiteit verbeteren en vergroten. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van natuurlijke processen waar bollentelers gebruik van kunnen maken – functionele agrobiodiversiteit -, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemweerbaarheid.

Rol studenten HAS green academy

Studenten van de HAS green academy, consortiumpartner van Living Lab B7, hebben een actieve rol in het onderzoek op het demoveld en dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Drie studenten zijn dit najaar gestart met het maken van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een nulmeting. In oktober namen zij bodemmonsters om het bodemleven voorafgaand aan het eerste teeltseizoen vast te stellen. Ook Agrifirm heeft de eerste bodemmonsters voor de nulmeting genomen.

Planten bollen, hagen en bloemenrand

Zodra de weersomstandigheden het toelaten gaan de eerste bollen de grond in. Ook wordt een heg aangeplant en een bloemenrand ingezaaid om de natuurlijke plaagbestrijding te bevorderen. 

Met dit demoveld pakken de partners actief de uitdagingen van de landbouwtransitie op en brengen natuurinclusieve bollenteelt tot bloei! Lees hier meer over het demoveld.

Veldoverzicht-PPS-bollen-bodem-aaltjes-greenport

Update PPS Bollen, bodem en aaltjes: integraal aangepakt

Samenwerking voor duurzaam bodembeheer

Voor duurzaam bodembeheer is samenwerking tussen sectoren essentieel. Bollentelers huren percelen vaak bij andere bollentelers, akkerbouwers en veehouders. Voor duurzaam bodembeheer ten aanzien van ziektes, bemesting, bodemstructuur en wate is het essentieel om te weten wat de gebruiks-geschiedenis is van een perceel, maar ook wat de gevolgen zijn van beheer voor de toekomstige gewassen. Daarom zijn goede en langdurige afspraken tussen huurder en verhuurder essentieel. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe de huidige samenwerking eruitziet om tot goede afspraken te komen. Dit wordt gebruikt om een lijst met aanbevelingen te maken over onderwerpen die huurders en verhuurders kunnen bespreken bij afspraken over duurzaam bodembeheer.

Daarnaast wordt momenteel geëvalueerd hoe het bodemkwaliteitsplan (BKP) doorontwikkeld kan worden om te gebruiken in de bollensector. Binnen dit plan wordt een advies gegeven om de percelen te beheren vanuit zowel de biologische, chemische als fysische eigenschappen van de bodem. Hiervoor zijn zes pilot bedrijven geselecteerd om een advies voor integraal bodembeheer uit te werken.  

Kennis over aaltjes wordt uitgebreid

Binnen de PPS wordt extra kennis ontwikkeld op een aantal aspecten van aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollensector, om het mogelijk te maken een succesvolle strategie te ontwikkelen voor integraal bodembeheer. Binnen deze PPS zal dat gaan over waardplantstatus voor aaltjes, beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een opkomend probleem in de sector. Daarvoor zijn al de eerste stappen gezet. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar de waardplantstatus van een selectie bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling. Daarnaast wordt er een veld- en potproef voorbereid m.b.t. inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond. Ook worden er veldproeven uitgevoerd naar strategieën om schade door Trichodoriden te beperken.

Delen van kennis

Afgelopen jaar is er, in samenwerking met Aeres Hogeschool via de SIA Regeneratieve open teeltsystemen, een training georganiseerd voor erfbetreders om de kennis over bodem te vergroten. De eerste twee trainingsdagen zijn inmiddels geweest bij Aeres Hogeschool in Dronten: op 16 februari ging het over de bodems van Nederland en op 30 maart over het bodemleven. De trainingen zijn met veel enthousiasme gevolgd door de deelnemers. De deelnemers gaven aan dat de kennis van pas komt bij het advieswerk van de erfbetreders (zie nieuwsbericht). Momenteel wordt ook gewerkt aan een module voor de Bollenacademie. Voor telers zijn workshops in ontwikkeling over het belang van duurzame samenwerking voor gedeeld landgebruik en bodemkwaliteit. Komend jaar zal de PPS aanwezig zijn bij meerdere evenementen, zoals de leliedag in Emmeloord, de vak-tentoonstelling tulp en de open dag tulp.

Partners

Samenwerking met partners, brancheorganisaties en kennisinstellingen in dit project. Het project wordt gefinancierd en ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de partners KAVB, Stichting Bloembollenonderzoek, Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

start-tuinbouw-battle-basisscholen-sierteelt-greenportdb

Start Tuinbouw Battle regio Duin- en Bollenstreek

Met een eigen teeltkar, 400 tulpenbollen, speciale ledverlichting, voldoende water en instructies en begeleiding van Nico, Louis en Gerard (oud-kwekers e/o oud-docenten) gaan de leerlingen aan de slag in ronde 1 van de Tuinbouw Battle. Het verzorgen en opkweken van de bollen ligt volledig in de handen van de leerlingen. Voldoende water geven – maar niet teveel – en de juiste hoeveelheid licht zijn onderdelen waarin de leerlingen samenwerken. Ook als het gaat om het oogsten en het verslag maken is ‘het samen doen’ belangrijk.

Verkopen, weggeven of beide?

Als de tulpen oogstrijp zijn is het aan de leerlingen wat ze precies met de tulpen doen. Weggeven, verkopen of wordt het een combinatie van beide? Geef je ze weg, aan wie doe je dat dan en waarom? Als je ze verkoopt doe je dat in een bosje en hoeveel tulpen zitten daar dan in. Hoe verpak je de tulpen? En, wat kost een bosje tulpen eigenlijk? Vragen waarop de leerlingen zelf het antwoord bedenken, want zij zijn in deze battle de kwekers.

Nico geeft uitleg over de verzorging van de bollen.

Maak kennis met de sector

De leerlingen maken tijdens de Tuinbouw Battle op een ongedwongen manier en spelenderwijs kennis met de veelzijdigheid van de sierteelt. Het is meer dan bloemen verzorgen. De bijgeleverde filmpjes en de wekelijkse bezoeken van Nico geven extra achtergrondinformatie en hebben de leerlingen de kans om hun vragen te stellen. Voor de school en leerlingen is deze tijdsinvestering niet al te groot en is het van meerwaarde dat de karren kant en klaar op school worden geleverd en weer worden opgehaald. De Tuinbouw Battle is een echt ‘plug and play’ project.

Onderwijsochtend Vier de Lente

Elke rond (november, januari en februari) heeft een winnende klas/school. Alle deelnemende klassen zijn op vrijdag 12 april uitgenodigd op het festivalterrein van Vier de Lente om mee te doen aan de Onderwijsochtend. Deze ochtend staat in het teken van bewegen, dansen, leren en de uitreiking van de Tuinbouw Battle Award aan de jaarwinnaar van de Tuinbouw Battle. “In de ogen van Greenport Duin- en Bollenstreek is elke klas een winnaar, want de kennis die ze opdoen tijdens de battle en de Onderwijsochtend is wat onschatbare waarde”, aldus projectleider Tuinbouw Battle Eva van der Kwast.

Woonzorgcentrum Munnekeweij ook een teeltkar

Deze ronde is er één kar ‘over’ en staat sinds maandag 13 november in Woonzorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout. Een beetje extra kleur in deze donkere dagen is nooit weg. De teeltkar staat bij de ingangs van het woonzorgcentrum. De bewoners en bezoekers kunnen de komende weken iedere dag bekijken hoe de tulpenbollen gaan uitgroeien tot bloemen. De drie vrijwilligers Gerard, Nico en Louis van Greenport Duin- en Bollenstreek overhandigden, in het bijzijn van Munnekeweij-bewoner de heer Prins die in zijn werkzame leven een ziekzoeker is geweest, op maandag 13 november de teeltkar aan Munnekeweij. Na de bloeiperiode halen wij de teeltkar ook weer op.

De Tuinbouw Battle in de Greenport Duin- en Bollenstreek wordt mogelijk gemaakt door Yuverta mbo, Bosman Van Zaal, Container Centralen, Economic Board Duin- en Bollenstreek, Rabobank, Stimuflori, Greenport Aalsmeer en Greenport Duin- en Bollenstreek.