webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

Webinar vitale teelt hyacint

Samen met KAVB en Wageningen University & Research organiseren wij het webinar ‘Naar een vitale teelt hyacint’. Tijdens dit webinar gaat gespreksleider Andries Middag (programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek) in gesprek met de deelnemers aan het POP3 project “Vitale Teelt Hyacint”.

Penvoerder (Markglory) Piet van der Poel, de telers Rob van Haaster en Peter van Saase en onderzoeker Wouter Groenink (Wageningen University & Research) praten je bij over dit onderzoek aan de hand van het volgende programma:

 • Introductie vitale teelt
 • De ambitie van het onderzoek
 • Het belang van dit onderzoek
 • De belangrijkste resultaten
 • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom het onderzoek vitale teelt hyacint?

In samenwerking met alle ketenpartijen uit de hyacintensector wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem. De ambitie van het onderzoek is:

 • Het ontwikkelen van een nieuw schoon teeltsysteem – “éénrichting teeltsysteem”
 • Het produceren van een duurzame ziektevrije en residuvrije hyacintenbol
 • Afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

In het kort

Webinar: ‘Naar vitale teelt hyacint’ op 13 april 2021
Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Online

Meld je aan voor 13 april via: www.greenportdb.nl/events/vitale-teelt-hyacint/.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle ronde 2 gestart

De Tuinbouw Battle, een initiatief uit Greenport Noord-Holland Noord, is gestart met de tweede ronde. Na een geslaagde eerste ronde bleek dat meer scholen mee wilden doen aan dit project waarbij tulpen worde gekweekt in de klas.

Regiobreed

De Klaverweideschool uit Noordwijk, de Meerpaal uit Leiden, de Wegwijzer uit Rijnsburg en de Overplaats uit Sassenheim startten op 22 maart met de Tuinbouw Battle. Vol enthousiasme kregen onze vrijwilligers een vragenvuur en was de motivatie in alles te zien.

Gedurende zo’n drie weken staan de speciaal gebouwde teeltkarren (door het Wellantcollege) in de klassen. Aan de hand van een uitgebreide omschrijving, videomateriaal van Greenport Noord-Holland Noord en geregeld contact met vrijwilliger Nico leren de leerlingen alles over de teelt; hoeveel water en licht hebben de tulpen nodig, wie krijgt welke taken en hoe gaan de bollen verkocht worden?

Allemaal vraagstukken die de leerlingen op moeten lossen, met elkaar. Samenwerking is hierbij belangrijk, evenals het maken van een verkoopplan. Als er verkocht gaat worden. Dat is aan de leerlingen zelf. Als zij de tulpen willen weggeven, aan een goed doel of een bejaardentehuis dan is de keuze aan hun.
Verkopen ze de tulpen, dan kiezen ze met elkaar wat er met het geld gebeurd.

Speciale projectpagina

Op onze speciale projectpagina staat het hele verloop van de Tuinbouw Battle uitlegd, stellen wij onze partners (o.a. OADB) in dit project voor en is er genoeg achtergrond informatie beschikbaar.

Ook meedoen? Stuur gerust een e-mail naar communicatie@greenportdb.nl.

Weg-naar-duurzame-bloembollenteelt - greenporrt-duin-en-bollenstreek

Onderweg naar een meer duurzame bloembollensector in de Duin- en Bollenstreek

Volgens Justine, Lisan, Michiel en Willem moet, om een leidende positie te behouden op de wereldmarkt, de efficiëntie van de sector drastisch omhoog. Meer focus op elementen in de keten met een hoge toegevoegde waarde en een lage milieu-impact, een deel van het productieproces naar binnen verplaatsen in kassen, maar – gelukkig – teelt buiten blijft in de Duin- en Bollenstreek nog wel bestaan. Dit beeld is gebaseerd op drie pijlers, die ieder ook weer bestaan uit concrete stappen, met bijbehorende planning en uitvoerders. De drie pijlers zijn: schoon uitgangsmateriaal, gesloten productiesystemen en strengere regelgeving voor buitenteelt.

Uitkomsten bespreken met AJDB

We bespraken de uitkomsten van het rapport vorige week met een aantal jonge bollenkwekers van de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek. Zij concludeerden dat zij zich inhoudelijk over het algemeen goed kunnen vinden in het geschetste beeld en de bijbehorende pijlers en stappen, maar ook dat dit beeld alleen werkelijkheid kan worden wanneer consumenten daadwerkelijk willen betalen voor meer duurzame producten. Dat aspect maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek en laten we een volgende keer graag laten onderzoeken.

Conclusie studenten

Omgekeerd concludeerden de studenten, grotendeels onbekend met de sector vóórdat ze dit onderzoek uitvoerden, dat het vooraf gevreesde beeld van een conservatieve sector reuze mee viel en dat er op allerlei manieren juist hard gewerkt wordt aan verduurzaming en vernieuwing. Ook dat geluid houden wij natuurlijk niet voor onszelf!

In het rapport hebben de studenten ook aanbevelingen voor ons opgenomen. Ook deze delen we graag, met daarbij de manier waarop wij met deze aanbevelingen omgaan.

Aanbevelingen

 • Laat met voorrang onderzoek doen naar virusvrij uitgangsmateriaal, welke technieken hierbij bruikbaar zijn en maak genetische modificatie bespreekbaar

Wat doen wij hier mee:
Wij zijn al enige tijd deelnemer, en zelf initiator, van onderzoeken die zich richten op eenrichtingsteelt met behulp van zo schoon mogelijk uitgangsmateriaal, zoals Fundamentele Systeemsprong Bollenteelt en Vitale Teelt Hyacint.

Samen met partners uit de gehele tuinbouwketen onderstrepen wij het belang van methoden als CRISPR-Cas voor verdere verduurzaming, onder meer als onderdeel van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

 • Onderzoek of kwekers en andere relevante partijen openstaan voor het naar binnen verplaatsen van een deel van hun teelt en hoe deze transitie het beste uitgevoerd kan worden. Heb tegelijkertijd  aandacht voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Bollenstreek.

Wat doen wij hier mee:
Onder andere in de eerder genoemde projecten, maar ook in andere projecten, volgen wij de mogelijkheden voor meer gesloten teeltsystemen met een combinatie van interesse en alertheid. Enerzijds interesse vanwege de voordelen die deze systemen met zich meebrengen. Anderzijds ook alertheid vanwege het grote belang dat wij, zowel landschappelijk als ecologisch en toeristisch, hechten aan het teeltareaal in de regio. Onder meer in het project Bollenpolder van de Toekomst zetten we hier stevig op in, door de combinatie van herstucturering en verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit.

 • Help kwekers om meer gewend te raken aan geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en stimuleer verder gebruik van IPM. Onderzoek in hoeverre kwekers openstaan voor een uitgebreid ‘plantenpaspoort’, gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren. Onderzoek hoe een dergelijk systeem er meer in detail uitziet.

Wat doen wij hier mee:
IPM is het belangrijkste uitgangspunt voor de gezamenlijke inzet van vrijwel alle relevante partners uit de gehele tuinbouwketen in onder meer het eerdergenoemde Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin we via onze koepelorganisatie Greenports Nederland participeren. Ook KAVB is partner van Greenports Nederland en voornoemd uitvoeringsprogramma. Het plantenpaspoort (of een ander product met vergelijkbare doelen) onderzoeken we in de samenwerkende projecten gericht op circulariteit en biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek: https://greenportdb.nl/drie-living-labs-om-samen-de-biodiversiteit-te-leren-herstellen/.

 • Onderzoek hoe een verplichte onderzoekssamenwerking gerealiseerd kan worden en faciliteer deze samenwerking. Organiseer activiteiten en projecten die de intrinsieke motivatie van kwekers om te verduurzamen aanmoedigen.

Wat doen wij hier mee:
Met deze eerste aanbeveling niet zoveel. De Algemeen Verbindend Verklaring is voorbehouden aan een sector- of brancheorganisatie. Voor de bollensector is de KAVB de partij die hiermee bezig is. Uiteraard ondersteunen wij hen hierbij wel en stemmen wij in onze programma’s, projecten en activiteiten zoveel mogelijk met en op KAVB af. Zo bespraken we onder meer tijdens een uitzending van Greenport LIVE begin dit jaar de verschillende proeftuinen in de regio. En ja, helpen bij verduurzaming van het sierteeltcluster in de regio is onze belangrijkste missie, dus dat proberen we zo goed en zo vaak mogelijk terug te laten komen in alles wat we doen, vaak ook met kwekers.

Kortom: we voelen ons gesterkt in onze inzet voor een nog meer duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek en zullen de aanbevelingen ter harte nemen!

Je vindt hier het volledige rapport en een Nederlandse samenvatting van het rapport.

Cargo-route-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport partner in Cargoloop Holland

In de Randstad wordt onderzoek gedaan naar een pilotroute die een eerste stap zou vormen in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume-intensievehubs in de provincies Noord-en Zuid-Holland, worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant.

De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam
en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke
verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd, door het reduceren van CO2-emissies. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn in de richting van het behalen van
de klimaatdoelen.

Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Lees hier het volledige persbericht.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Afsluiting eerste ronde Tuinbouw Battle

In de laatste week van de Tuinbouw Battle hebben de leerlingen de tulpen – die zij kweekten in de klas – daadwerlijk verkocht. Zo heeft een klas de bosjes op de speelplaats verkocht aan ouders en zijn de tulpen naar het bejaardentehuis gebracht. Een andere school heeft de tulpen verkocht in de buurt. Het leuke hier aan is is dat de leerlingen deze opbrengst hebben gegeven aan de leerlingenraad.

Al met al een geslaagde eerste ronde van de Tuinbouw Battle waarbij de leerlingen kennis hebben gemaakt met diverse aspecten van het sierteeltcluster; van zelf kweken tot de daadwerkelijk verkoop, met opbrengst. Door samen te werken, een (verkoop)plan te bedenken en uit te voeren hebben de leerlingen diverse vaardigheden geleerd. 

Lees op de speciale landingspagina alles over de Tuinbouw Battle.

Bollen-onder-camera-pps-bollrevolutie-4.0-greenportdb

Bollenrevolutie 4.0: Boleigenschappen detecteren met 3D-camera’s

In het rooiseizoen is bij de firma VOF Dogterom Flowerbulbs onderzoek gedaan om, met camera’s, de bolkwaliteit tijdens de verwerking te beoordelen. Hiervoor werden uit een geoogste partij – met de hand – bollen met een bepaald kenmerk geselecteerd, denk hierbij aan peren, slecht gepelde bollen, mechanisch beschadigde bollen en bollen met een gescheurde huid.

De controle bevatte bollen zonder afwijkingen in klein, middel en groot formaat. Vervolgens werden, met een gecombineerde kleuren- en 3D-camera, foto’s gemaakt van de bollen. Met behulp van zogeheten deep learning is op de computer een netwerk getraind om de goede en afwijkende bollen automatisch te detecteren. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data, waarbij het niet uitmaakt of die data bestaan uit getallen, tekst, geluid of beeld. Het is van belang om dit netwerk verder te trainen en de dataset met foto’s uit te breiden. Bij een grotere dataset wordt het netwerk beter in het detecteren van de verschillende afwijkingen.

Gelijkmatige groei

Daarnaast is er ook gekeken of het mogelijk is om met deze camera’s het bolvolume te bepalen. Het idee is dat bollen met een gelijk volume in de broeierij ook leiden tot een gelijkmatigere bloei. Dit zou voordelen kunnen opleveren bij het oogsten van de bloemen.
Op basis van de 3D-beelden is het volume van de bollen berekend en vergeleken met diezelfde handmatige metingen. De relatie tussen de handmatige volumebepaling en de berekening op basis van de 3D-beelden was heel goed! Eind van dit jaar weten we hoe goed de dataset zijn werk doet. Op basis van deze resultaten bepalen we hoe we verder gaan.

Cremer Speciaalmachines is ook betrokken bij dit onderzoek en, indien succesvol, kan deze techniek aan tel- en sorteermachines gekoppeld worden. Vooralsnog zijn de resultaten van dit onderzoek positief en lijken er goede technische mogelijkheden om camera’s in te zetten bij de selectie van bollen.

Onderzoek PPS Bollenrevolutie 4.0

Het onderzoek in dit werkpakket maakt deel uit van de PPS Bollenrevolutie 4.0 en richt zich op het detecteren en direct verwijderen van zieke of afwijkende bollen, zodra deze uit de grond zijn. Tegelijkertijd worden ook andere metingen met het oog op de kwaliteit meegenomen. Het gaat hierbij zowel om direct leverbare bollen voor de broeierij of het openbaar groen en plantgoed voor het volgende teeltseizoen.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechnNature. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS staat op de site.

Contactpersoon: Jos Ruizendaal, jos.ruizendaal@wur.nl
Wageningen University & Research