Tractor-bestrijdingsmiddelen-greenport-duin-en-bollenstreek

NVWA treedt strenger op bij gewasbescherming

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het risico op gevaar voor mens,  dier of milieu worden bepaalde overtredingen zwaarder ingeschaald, komen corrigerende maatregelen sneller in beeld en kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht geplaatst worden. Daarnaast kunnen bestuurlijke boetes bij meerdere overtredingen door stapeling oplopen en wordt strenger opgetreden bij herhaalde overtredingen binnen een periode van drie jaar. Dit nieuwe interventiebeleid van de NVWA treedt op 17 augustus 2020 in werking.

Interventiebeleid strenger en geactualiseerd

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vormt de basis van het nieuwe interventiebeleid. Naast dat het nieuwe interventiebeleid de mogelijkheid biedt om strenger op te treden, zijn er ook nieuwe interventieregels toegevoegd. Denk aan de verplichting te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid wanneer men klanten adviseert over gewasbeschermingsmiddelen. Of regels met betrekking tot het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw.

Regels voor overtredingen zijn samengevoegd

In het nieuwe interventiebeleid zijn de interventieregels voor overtredingen gewasbeschermingsmiddelen  en biociden samengevoegd tot één interventiebeleid. Daarnaast zijn de interventieregels voor biociden in lijn gebracht met die van gewasbeschermingsmiddelen

Bron: NVWA.

bollenafval-greenport-duin-en-bollenstreek

Bescheidenheid energietransitie omzetten in trots

Bovenstaande is zomaar citaat uit de startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek klimaatneutraal 2040. De personen achter de notitie en deze uitspraak zijn Annebel Laukens en Petrus Postma van &Flux. Zij gaan de komende tijd aan de slag in opdracht van de Greenport met de verwezenlijking van de energietransitie met de ondernemers uit het sierteeltcluster.

Ambitie Greenports: klimaatneutraal in 2040
Greenport Duin- en Bollenstreek staat, net als de andere Greenports in Nederland, voor een enorme ambitie: klimaatneutraal in 2040. Deze ambitie hebben alle Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord. Ondernemers in onze regio implementeren nu al veel verduurzamingsmaatregelen. Dit laat zien dat het verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Om echt klimaatneutraal te worden moeten we echter nog verder gaan en aansluiten bij regionale geothermie initiatieven en onze eigen groenstromen omzetten in groengas, CO2 en warmte. Omdat dit wel wat veel gevraagd is van ondernemers om dit zelfstandig op te pakken, bouwen wij aan nieuwe samenwerkingen.

Uitvoeringsprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek
De Greenport heeft een startnotitie opgesteld waarin staat hoe het sectorcluster de verduurzamingsopgave kan verwezenlijken. Het programma richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel. Als motor achter de uitvoering heeft de Greenport &Flux gevraagd bedrijven en organisaties:

 1.        te ondersteunen: bestaande organisatiestructuren zoals KAVB, gemeenten en Anthos krijgen meer ondersteuning om de impact te vergoten bij lokale projecten.

2.         aan te jagen: lopende trajecten zoals het onderzoek voor windturbines en een digitaal platform voor logistiek, zullen in de versnelling worden gebracht.

3.         te organiseren: projectmatig zal er worden gewerkt aan trajecten die niet vanzelf (dus van lokale ondernemingen) van de grond komen. De komende maanden gaat het dan vooral over grootschalige warmteprojecten.

Even voorstellen
Annebel Laukens en Petrus Postma van &Flux trekken het programmaplan. Petrus en Annebel werken al sinds januari in de Duin- en Bollenstreek aan het opzetten van het verduurzamingsplan en doen dat samen met de KAVB, Anthos, Glastuinbouw Nederland, grote bedrijven in de regio en natuurlijk de gemeenten en de provincie. Petrus en Annebel werken bijvoorbeeld ook in de Metropoolregio Amsterdam aan het versnellen van warmtenetten, warmte- en CO2 levering aan de Brabantse glastuinbouw en de Greenport Aalsmeer. Vanuit die praktijk kennen ze de Greenports en de opgave. Petrus: het is voor ons een prachtige uitdaging om met het ondernemerschap in de streek grote stappen te zetten naar een duurzame en toekomstbestendige economie. Dat is wat ons drijft”. Hebben jullie nog vragen of ideeën hoe de doelen te halen, laat het ons weten.

Portretfoto’s gemaakt door portretfotograaf Gregor Servais Meer op www.gregorservais.nl
Tulpen-huisverkoop-greenport-duin-en-bollenstreek

Huisverkoop legaal maken in 2021

Laat je wensen weten
Ben je kweker en wil je in 2021 graag je producten langs de weg verkopen? Laat je wensen dan nu aan ons weten. Om een goede en geloofwaardige gesprekspartner van de lokale gemeente te zijn, hebben we het liefst dat zoveel mogelijk kwekers zich bij ons aansluiten. Met de gemeente hebben wij afgesproken het lokaal zo goed mogelijk te regelen. Om alle wensen helder en eenduidig over te brengen, werken wij samen met LTO en KAVB.

Checklist

 • Weet je niet wat je nu al mag of juist niet? Check www.ruimtelijkeplannen.nl voor jouw gemeente / perceel.
  Andries kan als planoloog je altijd helpen, als je er niet uitkomt.
  Bel of e-mail hem gerust: 06- 537 28 355 of andries@greenportdb.nl.
 • Welke oppervlakten zijn relevant?
 • o    verkoopvloeroppervlak (zowel binnen als buiten)
 • o    gebouwoppervlak (bestaand en/of nieuw)
 • o    hoeveel parkeerplaatsen zijn er en
 • o    op welke locaties bevinden deze zich (bij voorkeur intekenen op een actuele luchtfoto)?
 • Op welke dagen in de week ben je open en op welke tijdstippen?

Visitekaartje voor de streek
Door samen op te trekken om de legale verkooppunten in 2021 te realiseren, kan huisverkoop een visitekaartje voor de sector en de streek zijn. Doe mee en meld je bij ons aan of via LTO of KAVB kring Bloembollenstreek (e-mail naar hogervorst@kavb.nl).
Na de zomervakantie willen wij met de gemeente in gesprek.
Twijfel je nog? Bel of e-mail je vragen of laat weten dat je meedoet. Stuur een e-mail naar Andries@greenportdb.nl of bel 06- 537 28 355.

Bollenvogels-Patrijs-in-bollenstreek

7 makkelijke maatregelen voor de patrijs

Door het nemen van de juiste maatregelen kunnen we het groene netwerk versterken, waardoor we, in modern boerenland, patrijzen duurzaam kunnen beschermen. Als het goed gaat met de patrijs, gaat het ook goed met de biodiversiteit! Een uitgebreid groen netwerk zorgt voor een ideale leefomgeving voor plant, dier en mens.

Het doel van de maatregelen is de leefomgeving van de patrijs te optimaliseren zodat de aantallen patrijzen in de Bollenstreek weer gaan toenemen. De maatregelen zijn gericht op:

 • Rust en beschutting
  Patrijzen moeten kunnen wegkruipen voor jagers, zoals vossen en roofvogels. Daarvoor is hoog gewas, een bosje of een haag met onderbegroeiing nodig. Ook is een veilige plek nodig om te broeden.
 • Meer aanbod van insecten voor de jonge patrijzen
  Patrijzen leggen in het voorjaar 10 tot 15 eieren per nest. De jongen eten de eerste weken alleen insecten. In het begin zachte larven en bladluizen, later ook kevers, mieren en andere stevige kruipers.
 • Jaarrond aanbod van eten
  Volwassen patrijzen eten zaden en groene plantendelen, aangevuld met bessen en insecten.

Er is patrijzenwinst te halen met relatief makkelijke maatregelen:

 • Groenbemesters inzaaien
 • Bloemenmengsels inzaaien
 • Gefaseerd maaien
 • Rust waarborgen
 • Heggen en hagen aanplanten
 • Struweel aanplanten
 • Bijvoeren in de winter.

Zes kwekers gingen je al voor en implementeerden de maatregelen.
Heb je ook interesse? Je leest de volledige brochure hier en laat je inspireren.

Bron: ANLV Geestgrond

wilde-bloemen-greenport-duin-en-bollenstreek

Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen

Herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied, dat is het uiteindelijke doel van een speciaal programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). En hierbinnen zijn nu dus drie zogenoemde living labs gehonoreerd om duidelijk te krijgen welke maatregelen echt werken in de praktijk.

Onderzoeksvragen die het Living Lab B7 stelt zijn onder andere welke bestaande en nieuwe technische aanpassingen in de bollenteelt leiden tot biodiversiteitsherstel. Hoe kunnen deze technieken bedrijfseconomisch rendabel gemaakt worden? En welke landschappelijke aanpassingen en herinrichtingen leiden tot biodiversiteitsherstel? Ook de rol van partnerschappen komt aan bod.

In ieder lab werken straks onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke groepen samen. Het onderwerp heeft sociale, economische en ecologische kanten. Voor het Bollenstreek-lab betekent dat een verzameling van organisaties die net zo bont is als het lokale landschap in het voorjaar. 
Living Lab B7 is een initiatief van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Radboud Universiteit en HAS Hogeschool.

Daarnaast zijn er nog 30 andere organisaties bij betrokken: zoals een agrarisch collectief, een hoogheemraadschap, de Keukenhof en een plaatselijke vereniging voor natuurbescherming. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, maar ook aan die van Nationaal Park Hollandse Duinen én de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Bekijk hier het Deltaplan biodiversiteitsherstel.

Bron: NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie)

Andries-Middag-Programmamanager-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Andries Middag nieuwe programmamanager Greenport Boskoop

Andries heeft planologie gestudeerd aan de universiteit van Wageningen en heeft diverse functies bij LTO Noord gehad. Hij gaat zijn functie als programmamanager bij Greenport Duin en Bollenstreek combineren met Greenport Boskoop.

De programmamanager voor Greenport Boskoop is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Stichting Greenport Regio Boskoop. Dit programma vloeit voort uit de door de stichting op 1 juli jl. vastgestelde Strategische Visie 2025.

groeiend-plantje-tu-innnovation-prize-greenport-duin-en-bollenstreek

Aanmelding Topsector T&U Innovation Prize geopend

De Innovation Prize is voor entrepreneurs (early stage, startups, scale-ups) die innovatieve technologieën integreren in een eindproduct en tegelijkertijd bijdragen aan duurzaamheid en/of circulariteit. 

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Door het telen, oogsten, sorteren en verpakken in de kas, op het land, loods en/of vertical farm nog verder te automatiseren, kan de tuinbouw grote stappen zetten als het gaat om efficiënte teelttechnieken, arbeidsbesparing, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een continu bedrijfsproces. 

Prijs

De Innovation prize is voor entrepreneurs (early stage, startups, scale-ups) die innovatieve technologieën integreren in een eindproduct en tegelijkertijd bijdragen aan duurzaamheid en/of circulariteit.
Op 30 juli 2020 is er een virtuele kick-off gepland waarbij je jouw idee kunt toetsen en vertelt de winnaar van 2019 over zijn ervaringen. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

De winnaar van dit jaar ontvangt een kennisvoucher van €25.000,- om samen met het TU Delft AgTech Institute, professoren en studenten de oplossing c.q. het concept verder uit te werken en/of knelpunten op te lossen. Ook krijg je als winnaar begeleiding helemaal op maat van een T&U innovatie-makelaar (20 uur ter waarde van €2.500,-).

Naast de juryprijs zal er ook een publieksprijs uitgereikt worden. Deze prijs bestaat uit €1.500,- en een HortiTech Startup Membership van 6 maanden met toegang tot netwerk, kennis en faciliteiten van innovatieplatform HortiHeroes en World Horti Center.
Beide winnaars krijgen media-exposure via KAS Magazine ter waarde van
€1.500,-.

Projectondersteuning

Een aantal geselecteerde deelnemers kan bovendien gebruik maken van projectondersteuning door groepen studenten van de TU Delft (via het RoboCrops programma) en Wageningen Universiteit (Academic Consultancy Training programma) en/of maakt kans om de verkorte training Market Readiness van World Startup te volgen.

Wie kan er meedoen?

De uitdaging staat open voor bedrijven met het volgende profiel:

1. Early stage, startups of scale-ups;
2. Met zowel economische als maatschappelijke motieven;
3. Innovatieve technologie geïntegreerd in eindproduct of operaties;
4. Bij voorkeur werken aan duurzaamheid en/of circulariteit.

Aanmelden

De deadline voor het aanmelden is dinsdag 1 september 2020 -17.00 uur. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en maakt een selectie van deelnemers die hun idee voor de jury mogen pitchen.

De winnaar wordt op 23 oktober 2020 bekend gemaakt tijdens een (virtuele) bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen gevestigde bedrijven, startups en scale-ups van binnen en buiten de tuinbouw hun kennis, netwerk en nieuwste innovaties. Topsector T&U organiseert deze bijeenkomst samen met HortiHeroes.

Bron: Topsector T&U.

IMPACT2025-Innovation-Prize