Bollenacademie-onderwijs-vragenlijst-greenport

Bollenacademie onderzoekt scholingsbehoeften: jouw inbreng is cruciaal!

Om beter in te spelen op de opleidingsbehoeften binnen onze sector, start de Bollenacademie een onderzoek naar scholingsbehoeften. Dit doet zij aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is ontworpen om inzicht te krijgen in welke kennis er gevraagd wordt. Dit stelt de Bollenacademie in staat om gerichte en relevante materialen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze sector.

Jouw mening telt! Vul de vragenlijst in.

Vul de vragenlijst in via https://www.survio.com/survey/d/L7V4T9F9J7J9D3K5M en geef je input vóór zondag 30 juni 2024. Door de vragenlijst in te vullen, help je de Bollenacademie om een aanbod te creëren dat optimaal aansluit bij de scholingsbehoeften. Deelname is volledig anoniem en het invullen kost slechts enkele minuten van je tijd. Samen zorgen we er voor dat ons opleidingsaanbod iedereen de kans biedt om te groeien en te bloeien.

De Bollenacademie

De Bollenacademie is een schakel om kennis aan te laten sluiten bij de praktijkbehoefte en beschikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast zorgt de Bollenacademie voor voeding van de onderwijsinstellingen met relevante informatie op verschillende niveaus (mbo, hbo en eventueel universiteit), scholieren en zij-instromers. Zodat (potentieel) personeel in de bloembollensector voldoende geschoold is en blijft.

Het bestuur van de Bollenacademie bestaat uit de volgende partners: Yuverta, VONK, InHolland, Wageningen University & Research, Royal Anthos en de KAVB.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met Rianne van der Hulst, voorzitter van de Bollenacademie, via va*********@ka**.nl. Meer informatie over de Bollenacademie vind je op de website.

Patrijs-demoveld-bollenstreek-Hugo-Langezaal-greenport

Vogels op en rond het Demoveld Bollenstreek

Op het Demoveld Bollenstreek voor natuurinclusieve bollenteelt in Hillegom worden teeltmaatregelen genomen die tot meer biodiversiteit moeten leiden. Om dit te monitoren worden verschillende metingen uitgevoerd. In het voorjaar van 2024 hebben vrijwilligers van agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond voor het eerst de broedvogels geteld op en rond het demoveld. Geestgrond voert al 25 jaar ‘bollenvogeltellingen’ uit in de Bollenstreek.

Het telgebied bij het demoveld bestaat uit het perceel van het demoveld en vier omliggende percelen met een totale grootte van 14,3 hectare. Nadruk bij de tellingen ligt vooral op het bepalen van het aantal territoria (een stukje leefgebied verdedigd door een specifieke vogel) van bollenvogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik en patrijs. Maar ook andere vogels die hun territorium in het telgebied hebben, zoals witte kwikstaart en meerkoet, worden meegeteld. Tijdens vijf telrondes zijn hier 10 soorten vogels gezien die territoriaal gedrag vertoonden (zoals zang).

Territoria bollenvogels in de Bollenstreek

De meest voorkomende soort was de gele kwikstaart met 7 territoria (waarvan 1 in het demoveld), gevolgd door de veldleeuwerik met 6 territoria (waarvan 1 in het demoveld). Van de patrijs werd 1 territorium vastgesteld. Scholekster en kievit zijn bollenvogels die samen met de eerste drie soorten de ‘high five’ van de bollenvogels vormen. Van de scholekster werden 2 territoria vastgesteld. De kievit werd wel waargenomen maar de waarnemingen wezen niet op een territorium. De andere waargenomen soorten zijn meerkoet (2 territoria, waarvan 1 in de vaart naast het demoveld), witte kwikstaart (3 territoria), bergeend, knobbelzwaan en spreeuw (geen territoria).

Het aantal territoria van gele kwikstaart en veldleeuwerik is opvallend hoog in dit gebied. Dat is in lijn met eerdere tellingen, waaruit blijkt dat de omgeving (met name de Zilkerpolder) een ‘hotspot’ is voor deze bollenvogels. De openheid van het landschap speelt daarin mogelijk een belangrijke rol.

Vogels weten het Demoveld Bollenstreek goed te vinden!

De territoria in het demoveld betekenen niet automatisch dat hier een vogel daadwerkelijk gebroed heeft. Een vogel kan ergens zingen zonder op broeden over te gaan, of het veld wordt als voedselgebied gebruikt terwijl het nest zelf op een naastgelegen perceel ligt. Wat de tellingen in elk geval wel laten zien is dat vogels het demoveld goed weten te vinden!

Bron: Living Lab B7
Foto: Hugo Langezaal

aaltjes-best4soil-greenport

Website www.Best4Soil.eu vervangt www.aaltjesschema.nl

Het aaltjesschema, de ene teler gebruikt het standaard om aaltjes te beheersen, maar voor veel bollentelers is het nog een onbekend stuk gereedschap in de gereedschapskist. Vanwege de beperkte mogelijkheid om aaltjes (nematoden) te bestrijden is een meerjarenaanpak om de druk minimaal te houden noodzakelijk. Om de opbouw van schadelijke aaltjes beperkt te houden in je rotatie is de kennis welk aaltje zich op welk gewas vermeerdert essentieel (Figuur 1). Hiernaast laat deze informatie goed zien dat de bloembollenteelt, vanuit aaltjes perspectief, goed past in de rotatie met akkerbouw gewassen.

Nieuwe website: Best4Soil

Voorheen was hier aaltjesschema.nl voor. Deze website is uit de lucht maar is vervangen door Best4Soil! Hoe werkt het dan? Onder het kopje Aaltjes- en schimmelschema en daarna Aaltjesschema (B4S) is voor, 21 groenbemesters, 26 akkerbouwgewassen, 29 groentegewassen en 12 bloembollen de beschikbare informatie over de waardplantstatus en schadeniveau voor 47 aaltjes beschikbaar! Hiervoor is het wel belangrijk om linksboven op de Nederlandse vlag te klikken anders is de bloembollen informatie niet beschikbaar. De waardplantstatus laat zien of een aaltje zich vermeerderd (bijv. P. penetrans in Bladrammanas), er een natuurlijk afname is (bijv. M. chitwoodi in tulp) of dat er zelfs een actieve afname van het aaltje is (P. penetrans en Tagetes). Hiermee kan je je groenbemester of voorvruchten zo kiezen dat je minimaal last hebt van een probleemaaltje. Hiernaast kan het, vanuit wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) management, een argument zijn om bijvoorbeeld tulpen of lelies in een rotatie met aardappelen op te nemen.

Figuur 1-Best4Soil - PPS Bollen, bodem en aaltjes

Figuur 1. Voorbeeld van een aaltjesschema. De verschillende kleuren geven aan of een gewas veel (paars), weinig (geel) of geen (groen) schade ondervindt van een bepaald aaltje. De stippen en ‘–’ geven aan of een aaltje zich goed vermeerderd (3 stippen) of juist afneemt (-). Een gewas waar een aaltje goed in vermeerderd hoeft hier zelf geen last van te hebben maar een vervolgteelt kan hier wel onder lijden. Bijvoorbeeld Meloidogyne chitwoodi in Japanse haver en gladiool.

Extra informatie beschikbaar, nog niet volledig

Bij een aantal aaltjes (bijv. stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci) is extra achtergrondinformatie beschikbaar. Door op een vakje te klikken komt deze informatie in beeld. Binnen het project Bollen@Bodem&Aaltjes is alle beschikbare informatie gecheckt, aangevuld en aangepast waar nodig. Helaas is nog niet alle informatie van alle aaltjes bekend. Een grote blinde vlek momenteel zijn de Trichodoriden aaltjes, vrijlevende aaltjes. Voor dit opkomende probleem is nagenoeg geen informatie beschikbaar, ook niet in andere teelten. In het project Bollen@Bodem&Aaltjes wordt de waardplantstatus van Paratrichodorus anemones voor een groot aantal gewassen (oa. Japanse haver en Tagetes) onderzocht door WUR en Vertify. Hiernaast wordt er gewerkt aan beheersmaatregelen voor dit probleem aaltje.

Naast informatie over aaltjes is er op Best4Soil ook een schimmelschema beschikbaar. Dus ga naar Best4Soil en (h)aal die nematoden- en schimmelinformatie in huis!

Partners in PPS Bollen Bodem en Aaltjes

De PPS Bollen Bodem en Aaltjes: integraal aangepakt wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB, Stichting bloembollenonderzoek, Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

Reclamebord-Beter-Uitzicht-greenport-land-en-tuinbouw-vacatures

Veel interesse van werkzoekenden voor Beter Uitzicht in de land- en tuinbouw

Het doel van Beter Uitzicht is om werkende Nederlanders zonder groene opleiding of -ervaring enthousiast te maken voor een overstap naar de land- en tuinbouw. Bezoekers kunnen zich op de website oriënteren op het aanbod van beroepen in de land- en tuinbouw, een keuzehulp invullen om te ontdekken wat bij hen past, verhalen van overstappers lezen, meer informatie over de verschillende sectoren bekijken, in contact komen met kennismakelaars en scholingsconsulenten en uiteraard solliciteren op vacatures.

Meer dan 1 miljoen views

Met een fysieke advertentiecampagne op 13 plaatsen verspreid door Nederland, én een betaalde online campagne, worden bezoekers naar de website geleid. De campagnevideo’s, waarin een werknemer uit een andere sector nieuwsgierig is naar een beter uitzicht in de land- en tuinbouw, zijn al meer dan 1 miljoen keer bekeken via social media. Daarnaast hebben miljoenen weggebruikers de reclames langs 5 grote snelwegen en in 8 stadskernen kunnen zien gedurende de maand mei.

Plaats nu gratis je vacatures

De eerste resultaten na een ruime maand laten zien dat het platform duidelijk in een behoefte voorziet, zowel aan de werkgeverskant als aan de kant van werkzoekenden. De komende maanden gaat de online campagne door en zullen de bezoekersaantallen blijven stijgen. Als werkgever kun je hiervan meeprofiteren door je vacatures gratis te plaatsen via het werkgeversdashboard.

Kijk op https://beteruitzicht.nl/voor-werkgevers

Beter Uitzicht is een samenwerking tussen LTO Noord, LLTB, ZLTO, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO en POV en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en LTO Noord.

Bron: LTO Noord

tuinbouw-sierteelt-klimaatverandering-innovatieve-oplossingen-greenport

De tuinbouwsector biedt innovatieve oplossingen voor klimaatverandering

Deze sector, bekend om zijn innovatieve kracht, ontwikkelt al langer diverse technologieën en methoden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Neem de kas als voorbeeld, waarbinnen we de grilligheid en risico’s van weer en klimaat grotendeels opvangen, en ongeacht weersomstandigheden nauwkeurig en optimaal geteeld kan worden.

Daarnaast investeert de sector in watermanagement door opslag van regenwater op het bedrijf en door gebruik te maken van slimme irrigatiesystemen die waterverbruik en verspilling minimaliseren. Deze systemen maken gebruik van sensoren en data-analyses om precies te bepalen wanneer en hoeveel water een gewas nodig heeft, wat essentieel is tijdens droogteperiodes.

Ontwikkeling nieuwe gewassen bestand tegen extreme weersomstandigheden

Een ander voorbeeld van innovatie in de tuinbouw is de ontwikkeling van nieuwe gewassen die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Door genetische verbetering en selectie van gewassen die beter presteren onder wisselende klimaatomstandigheden, kunnen telers opbrengstverliezen minimaliseren en de voedselzekerheid verbeteren.

Vergroening stedelijke gebieden

Ook speelt de tuinbouwsector een belangrijke rol in het vergroenen van stedelijke gebieden, wat bijdraagt aan klimaatadaptatie. Ze produceert de planten voor groene daken, gevels en parken en helpt daarmee niet alleen om de stedelijke omgeving te koelen en wateroverlast te verminderen, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid van steden.

Tuinbouw biedt oplossingen die breder inzetbaar zijn

De Nederlandse tuinbouwsector toont aan dat klimaatadaptatie geen bedreiging hoeft te zijn, maar een kans richting innovatie en vooruitgang. Met onze technologische kennis en duurzame benaderingen bieden we oplossingen die niet alleen de sector zelf, maar ook de bredere samenleving ten goede komen. Hierdoor blijft Nederland een voorloper in de aanpak van klimaatverandering, en zorgt de sector voor een toekomstbestendig en leefbaar land.

Gele kwikstaart - Casper Leygraaf

Nieuwsbrief mei 2024

In de nieuwsbrief van mei 2024 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door op de homepage het formulier in te vullen.