lopende-band-coronamaatregelen-greenport-duin-en-bollenstreek

Coronawet per 1 december vereenvoudigt regels

De kern van de maatregelen is voorkomen van verspreiding van het virus.
In veschillende omstandigheden is het gewoonweg praktisch niet uitvoerbaar om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Waarbij handhaving ook niet mogelijk is.
De regering heeft een aantal uitzonderingen geformuleerd. Dit houdt in dat in die situatie de 1,5 meter afsand niet geldt. Werkgeverslijn licht er twee toe:

 • Woonachtig op hetzelfde adres
 • Personenvervoer.

Wat houdt dat nu precies in?
De veilige afstand geldt niet voor personen die op eenzefde adres woonachtig zijn, zoals het geval is bij arbeidsmigranten.
De wet heeft het dus niet langer over een ‘gemeenschappelijke huishouding’ of ‘gezamenlijk huishouden’. Woonachtig op eenzelfde adres klinkt als een brede uitzondering en dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd gaat het wel om de feitelijke situatie ter plekke.

De tweede belangrijke uitzondering is personenvervoer. Het is niet meer nodig om afstand te houden als het gaat om ander bedrijfsmatig vervoer* en personenvervoer voor privédoeleinden. Wel is het zo dat je een mondkapje moet dragen als het gaat om personenvervoer, bij ander bedrijfsmatig vervoer moet een gezondheidscheck worden uitgevoerd en gewerkt worden met een reserveringssysteem.

Mondkapjesplicht
Ook treedt per 1 december de mondkapjesplicht in werking. Dit houdt in dat je in publieke binnenruimten een mondje moet dragen. Voor publieke plaatsen die zowel een binnen- als buitengedeelte hebben, is het alleen verplicht een mondkapje te dragen in het binnen gedeelte. Deze maatregel geldt dus altijd, ook als je op eenzelfde adres woonachtig bent.

* Onder ander bedrijfsmatig vervoer wordt verstaan: besloten busvervoer, taxivervoer, ander bedrijfsmatig vervoer van personen anders dan met een bus of taxi. Het gaat hier dus om een brede definitie. Denk ook aan een bestelde touringcar, en een busje voor de vervoer van mensen naar hun werk. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van verplaatsing van de ene naar de andere locatie. Dat vervoer mag geen recreatieve activiteit zijn. Dus: afstand houden in een busje hoeft niet als mensen naar hun werk worden gebracht. Ga je met datzelfde groepje een recreatief tochtje maken, dan is afstand wel verplicht. Dit geldt natuurlijk niet als men op eenzelfde adres woonachtig is.

Protocol
Het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is in lijn met de regels die per 1 december van kracht worden. Bij wijzingen van die regels wordt uiteraard het protocol ook aangepast.

Bron: Werkgeverslijn

waterstof-greenport-duin-en-bollenstreek

Potentie waterstof voor landbouwvoertuigen en transport

Waterstof is een heel klein en simpel molecuul dat bestaat uit twee waterstofatomen. Het heeft een hele hoge energiedichtheid en ontploft daarom snel. Je maakt het uit aardgas of uit duurzame energie en water door middel van elektrolyse. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof, als opslagmiddel voor energie of als grondstof in allerlei (chemische) processen.

Groen geproduceerde waterstof

De uitdaging in de toepassing van waterstof is dat (groen) geproduceerde waterstof in nog zeer beperkte mate aanwezig is. En dat zal nog heel lang zo zal blijven. Daarom moeten we het alleen inzetten waar andere vormen van duurzame energie niet mogelijk zijn, of waar de businesscase voor alternatieven niet uitkomt. Dit is voornamelijk het geval als grondstof in de zware industrie en als brandstof in transport en logistiek.

Businesscase voor Duin- en Bollenstreek

Ook voor de Duin- en Bollenstreek is waterstof interessant. Per jaar worden miljoenen liters diesel gebruikt voor regionaal transport en landbouwmachines. Dat volume maakt het interessant om te kijken of een waterstof tankstation in de streek uit zou kunnen. Dat gaat natuurlijk alleen werken als er tegelijkertijd steeds meer vrachtwagens en landbouwvoertuigen worden aangeschaft die waterstof willen gebruiken. We gaan de komende tijd onderzoeken of zo’n businesscase uit zou kunnen.

Bijkomend voordeel: een tractor op waterstof stoot geen CO2, maar ook geen stikstof uit. Dat maakt het voor telers die willen investeren in de omgeving van natuurgebieden extra interessant.

Matchen vraag en aanbod

 • Vraag/behoefte naar (hoeveelheid) waterstof in beeld brengen. Zonder een concrete vraag zal er geen infrastructuur komen voor waterstof.
 • Aan de andere kant zullen ondernemers niet bewegen naar waterstof (inkoop trekkers of vrachtwagens) als er geen zicht is op de komst van waterstof. Daarom gaan we ook in gesprek met aanbieders van waterstof en tankstations. Wat hebben zij nodig van de telers in de streek?

Een innovatieve gedachte voor teruglevering

&Flux, het onderzoeksbureau dat voor de Greenport de Energietransitie begeleidt, ziet nog een mogelijke toepassing van waterstof. Telers die hun daken vol hebben liggen met zonnepanelen, gebruiken die maar een deel van het jaar voor hun eigen energieverbruik. Nog geen idee of het uit kan, maar stel je voor dat de telers de niet gebruikte energie lokaal in waterstof kunnen opslaan en later gebruiken voor verwarming en/of als brandstof? Zijn daar al technieken voor op de markt en wanneer kunnen die uit? In ieder geval scheelt dit druk op het elektriciteitsnet en biedt het een alternatief voor de businesscase van teruglevering. Hier gaan we ook mee aan de slag vanuit het programma duurzaamheid van de Greenport.

Vragen?

Meer weten over het Energieprogramma van de Greenport? Ideeën over wat we nog meer of anders kunnen doen? Neem contact op met Petrus Postma via petrus@nflux.nl.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle gestart

De Tuinbouw Battle richt zich op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij krijgen een online lesprogramma en hun eigen mobiele teeltkar waarop ze hun tulpenbollen verzorgen. De leerlingen worden om – naast de verzorging van de tulpen – te verkopen en daarmee geld te verdienen voor een aankoop voor de klas, zoals een spel of iets om mee buiten te spelen. De bosjes tulpen mogen ze natuurlijk ook weggeven.

Als onderdeel van het project begeleiden experts uit de sector de klas en delen zij hun kennis om de leerlingen te enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Een bedrijfsbezoek bij de telers hoort ook bij het programma. Corona gooit dit jaar roet in het eten en het bedrijfsbezoek staat vooralsnog onder voorbehoud op het programma.
De leraren krijgen een online lespakket inclusief lerarenhandleiding (gericht op bloei van bollen) en educatieve filmpjes om hun leerlingen gedurende de lesweek te helpen met het kweken van de bollen.

Zowel de mobiele teeltinstallatie als het lespakket en de bollen worden tijdens de battle kosteloos ter beschikking gesteld door Greenport Duin- en Bollenstreek en haar partners (Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen en lokale Rabobanken) in het project. Ons projectteam ontzorgt: wij halen en brengen de materialen, plannen het bedrijfsbezoek bij een kweker in de buurt of het online bezoek van de expert voor een gastles.

Het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (onderdeel van de Economic Board Duin en Bollenstreek) ziet graag dat de scholen in de regio gebruik maken van interactieve lespakketten/gastlessen en/of praktijkbezoeken. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunen wij dit gedachtegoed.
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio!

Bollenvelden-agrotoerisme-greenport-duin-en-bollenstreek

Subsidie voor toerisme

Voor de openstelling van de startnotitie toerisme wil de Rijksoverheid focus aanbrengen op de volgende thema’s:

 • Corona-maatregelen
 • Verduurzaming
 • Betrokkenheid eigen bewoners, met name de jeugd.

Beleidsvisie

In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Bijvoorbeeld:

 • Gebruik van duurzame vervoersmiddelen, OV- en fietsgebruik stimuleren onder toeristen.
 • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
 • Vergroten van bewustzijn en draagvlak met betrekking tot belangrijke provinciale opgaven zoals energietransitie, waterveiligheid en biodiversiteit.
 • Maatregelen om de druk op de leefbaarheid en biodiversiteit van bepaalde toeristische plekken en gebieden te verminderen onder andere gericht op het beïnvloeden van bezoekersstromen en het verminderen van zwerfafval.
 • En meer…

Deze – vooralsnog eenmalig – opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Als rechtspersoon is het mogelijk om t/m 15 december 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. De dag van ontvangst is de dag van indiening (ontvangsttheorie).

Aanmelden kan via de website van de Rijksoverheid.

Proefveldje-bollenporrie-compost-greenport-duin-en-bollenstreek

Compost: gooi niet alles op een hoop!

In dit bericht willen wij graag drie zaken met jullie delen die allemaal te maken hebben met compost.

 1. Het belang van schone bollenporrie: met name de vervuiling door kleine stukjes plastic is een groot probleem bij de verdere verwerking en opwaardering van reststromen, bijvoorbeeld in de vorm van compost. Dit probleem is eenvoudig te voorkomen, bijvoorbeeld door plastic labels vooraf te verwijderen of door te kiezen voor papieren labels. Uiteraard geldt dat ook andere, niet verwerkbare vervuiling zoveel mogelijk voorkomen moet worden.
 2. Je hebt compost en je hebt compost. Om zeker te weten dat je geen schimmels, ziekten of onkruiden, zoals de knolcyperus, verspreidt wanneer je compost toepast op je bedrijf, is het verstandig gebruik te maken van compost die afdoende verhit is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Keurcompost. Deze compost is veilig toe te passen.
 3. Aansluitend op het tweede onderwerp: Wij zijn in de regio bezig aan te tonen dat je met de juiste behandeling van bollenporie (met bolspecifieke schimmels, bacteriën en aaltjes), de compost die hiervan gemaakt wordt veilig kunt gebruiken. Dit is van belang als we straks – hopelijk op grote schaal – diverse reststromen op een nieuwe locatie in onze regio kunnen opwaarderen, waaronder tot compost. Begin volgend voorjaar kunnen jullie met eigen ogen op de proeflocatie van Delphy in Lisse zien wat het effect van de behandeling door Meerlanden is.

Door zo schoon mogelijk te werken en goed op te letten bij toepassing van compost kunnen we samen de regionale kringlopen in onze regio steeds verder sluiten!

Wil je meer weten over het initiatief dat wij samen met Meerlanden, Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 genomen hebben om te onderzoeken op welke manier we reststromen in onze regio nog beter kunnen benutten, lees dan eens dit bericht op onze website of neem contact op met één van de contactpersonen van de genoemde organisaties.

Regelingen Corona

Gebruik bestaande regelingen
Ga na van welke regelingen je als ondernemer gebruik kunt maken en doe dat dan ook. Dat advies geeft de crisisorganisatie opnieuw aan ondernemers in de productie, verwerking en handel van tuinbouwproducten. Er is een heel palet aan maatregelen. De site van de RVO geeft daarvan een overzicht. Ook de Coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft een gedegen inzicht in de mogelijkheden die het kabinet nu biedt.

Effect van TVL-maatregel is nog onduidelijk
Begin november gaat de TVL-maatregel ook open voor bedrijven in de tuinbouwsector, mits men voldoet aan het omzetverlies. Bij een omzetverlies van minimaal 30%, bedraagt de tegemoetkoming minimaal €750 en maximaal €90.000. De vergoeding gaat bepaald worden aan de hand van de vaste kosten binnen het bedrijf (rente, afschrijvingen, huur, etc.). Per sbi-code wordt een percentage ‘vaste kosten’ bepaald, daarover wordt een gedeelte vergoed.

Afwikkeling tegemoetkoming steunmaatregel tuinbouw
RVO doet de oproep om de aanvraag voor tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw snel af te wikkelen. In de vorige Updates attendeerde de crisisorganisatie daar ook al op. Desondanks ervaart RVO dat de aanvragen voor definitieve vaststelling van de tegemoetkoming achter blijven lopen. De deadline hiervoor is uitgesteld naar 30 november. De boodschap van RVO is dan ook voor de ondernemers die een tegemoetkoming aanvroegen: “Heeft u in de periode van 12 maart tot en met 11 juni inderdaad minder dan 30% omgezet, dien dan op tijd uw definitieve aanvraag in. Wanneer u toch minder dan 30% omzetverlies of minder brutowinst heeft, en u eerder voorschot heeft gehad: trek dan uw aanvraag op tijd in. Hoe sneller u aanvraagt of intrekt, hoe sneller uw aanvraag is afgehandeld.” Gebruik hiervoor de webpagina met informatie over de vaststelling.

Bron: Greenports Nederland