arbeidsmarktonderzoek-colland-greenport

Verloning via A1-regeling

Internationaal werken

Om werken door heel Europa mogelijk te maken, zijn er internationaal afspraken gemaakt. Afspraken voor die situaties waarin de werkgever in een ander land gevestigd is, dan waar de werknemer woont en het werk kan in weer een ander land worden uitgevoerd. Afspraken over de sociale zekerheid, de geldende cao en praktische zaken als arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden.

Praktische regels bij het werk

Om met deze laatste twee te beginnen. De inlener stelt de werktijden vast en kan toezien op het naleven van de arbeids- en rusttijden en ook op de arbeidsomstandigheden. Het verstrekken van veiligheidsmiddelen en het geven van instructie heb je zelf in de hand.

Cao en arbeidsovereenkomst

Bij een A1-verloning is er een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst. In de tijdelijke periode dat er in Nederland wordt gewerkt, gelden een aantal extra afspraken, bijvoorbeeld betalen volgens de cao glastuinbouw. Check of de cao-afspraken worden nagekomen. Vraag medewerkers hiernaar, bij voorkeur via het zien van een loonstrook

De arbeidsovereenkomst (in een andere taal) kan naar onze Nederlandse maatstaven bepalingen bevatten die wij niet passend of wenselijk vinden. Je bent zelf geen partij bij deze overeenkomst, maar kunt er wel op aangesproken worden. Het is verstandig om vooraf ook de arbeidsovereenkomst zelf te toetsen. Om privacy redenen kun je alleen naar een voorbeeld of geanonimiseerde arbeidsovereenkomst vragen. 
Realiseer je dat boetebedingen, zwijgconstructies en inhoudingen voor onze Nederlandse maatstaven niet acceptabel zijn. Bij het naar buiten komen van dergelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst kan dit zeer schadelijk zijn voor de reputatie van je bedrijf en onze sector. Zomer 2022 werd duidelijk dat bijvoorbeeld Janpol werkte met arbeidsovereenkom-sten die niet voldoen aan onze normen en waarden.

Sociale zekerheid

In Europa wordt de werkgever verplicht zich te melden in het land waar de premies voor de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgever vraagt daar een A1-verklaring voor aan (ook wel een ‘certificate of coverage’ genoemd). Eis als inlener inzage in de A1-verklaring en zorg dat de medewerkers deze ook kennen. Zij weten door de A1-verklaring waar zij verzekerd zijn voor bijvoorbeeld werkloos worden.

Kortom

Het betreft ingewikkelde regels, waarbij het ook moeilijk is om ze te controleren en toezicht te houden. Privacy regels en taalbarrière maken dit nog lastiger. ‘Bezint eer ge begint.’ Ondernemers moeten zich vooral vooraf afvragen of ze zich in dit ‘mijnenveld’ willen begeven.

Meer informatie

Download de checklist hier. Kijk voor meer informatie ook op A1-verloning.

Bron: Glastuinbouw Nederland

meld-je-aan-voor-tuinbouw-ondernemersprijs-greenport

Speciale actie voor kleine bedrijven: Quickscan vitaliteit in je bedrijf

Speciaal voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers heeft Stigas aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) een korte Quickscan vitaliteit toegevoegd. Als je die invult, krijg je zicht op wat je al doet voor de inzetbaarheid van je medewerkers en waar nog kansen liggen voor verbetering. Na afloop heb je een gesprek hierover met je Stigasadviseur. 

Vanaf 1 januari kunnen bedrijven met minder dan 25 medewerkers hier gebruik van maken bij het invullen van de RIE. Het enige wat je hoeft te doen is een RIE met bedrijfsbezoek aanvragen. En ook als je recent de RIE hebt gedaan is het mogelijk om van deze faciliteit gebruik te maken. Dankzij een tijdelijke subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Colland Arbeidsmarkt zijn voor bedrijven geen extra kosten verbonden aan de inzet van de Quickscan vitaliteit. Voor de inzet van de RIE betaal je het normale (gereduceerde) legestarief.

Doe mee en boek nu alvast je RIE met bedrijfsbezoek >>

Bron: Stigas

Bollenjongens nemen eerste exemplaar magazine De Groene Tulp in ontvangst

In de periode vanaf 2018 tot en met 2022 is binnen het project Groene Tulp door een aantal partijen intensief samengewerkt met als doel: een duurzame teelt, met behoud van kwaliteit en opbrengst. Dit meerjarenproject is nu afgerond en ter gelegenheid daarvan is eenmalig magazine De Groene Tulp uitgebracht. Het eerste exemplaar van magazine De Groene Tulp werd uitgereikt op de Dag van de Tulp aan de Bollenjongens en met reden: het gaat immers om hun toekomst.

Op het gebied van verduurzaming zijn al vóór 2018 grote stappen gezet, die zijn er in de afgelopen jaren gezet en die reis gaat door. Wel is dit een goed moment om te stil te staan bij wat er bereikt is. Zo worden veel minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, onder meer door effectiever ziekten en plagen op te sporen en gericht te bestrijden.

Een ander voorbeeld: het inzetten van foamcoating om bollen te beschermen. Ook in de inzet van biostimulanten en groene middelen zijn stappen gezet en het inzicht in de werking van de bodem(vruchtbaarheid) is toegenomen. Onderzoek naar verduurzaming is geen vraag meer, maar een gegeven. Zo wordt in Fieldlab bol, in het meerjarenprogramma Vitale Teelt maar ook door bedrijven en toeleveranciers afzonderlijk verder gezocht en ontwikkeld.

Door de algemeen verbindend verklaring die is ingegaan is structureel geld beschikbaar voor onderzoek, deze verklaring loopt tot 2027.

Achtergrondinformatie

Lees hier het artikel uit de Greenity over De Groene Tulp en bekijk hier de video over het project.
Meer informatie over het volledige project is hier te vinden. Vragen over het project stel je aan projectleider Michel Jansen: micheljansen@vertify.nl.

Tulpen-virus-herkenning

Nieuwsbrief januari 2023

In de nieuwsbrief van januari 2023 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door op de homepage het formulier in te vullen.

Maarten-Prins-programmamanager-greenport-duin-en-bollenstreek

Programmamanager Maarten Prins blikt terug en kijkt vooruit

Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek hebben we op veel terreinen bijgedragen aan het vormen
van beleid en visies, onder meer op het gebied van ruimte en energie. Heel concreet is de bijdrage
aan tuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur: daar ontstaan mogelijkheden om aardwarmte
in te gaan zetten. De eerste stappen zijn gezet: in kaart brengen van de warmtevraag van glastuinbouwbedrijven,
de veiling, het space cluster en woningen. Nog vele stappen te zetten, maar juist in deze tijd geven initiatieven
als deze hoop en de goede richting aan. Om te laten zien wat er mogelijk is hebben we op 2 juni 2022 ‘GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen’ georganiseerd.

Verduurzaming bereiken we ook door andere teeltsystemen in de bollen, of andere manieren van telen.
Als Greenport dragen wij bij aan onderzoeksprogramma ‘Vitale Teelt’ en delen we de opgedane kennis.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met de Tuinbouw Battle, een project waarbij basisschoolleerlingen
zelf tulpen telen, hebben we het landelijk journaal gehaald. En heel eigentijds: de eerste editie van Vier de Lente Festival, een festival voor jongeren midden tussen de tulpen, was een succes. Trots op je streek. Dit krijgt een vervolg, waarbij we als Greenport inzetten op de educatiedag van dit festival.

Eén van de rode draden in het afgelopen jaar waren de Bollenjongens: altijd bereid om mee te denken en hun input te leveren: wat energie zit daar in! Zomaar een paar voorbeelden.

Vooruitblik 2023

Ook dit jaar zetten we in op de thema’s ruimte, verduurzaming, ondernemerschap, scholing en onderwijs, energie
en huisvesting. Vandaag werken aan de wereld van morgen. Bevlogen en betrokken bij deze iconische streek. Juist hier: waar alles samen komt (wonen, werken, recreëren) op een kleine oppervlakte zullen we met elkaar keuzes moeten durven maken. En met elkaar betekent vanuit een breed maatschappelijk belang en draagvlak. Wat we nu planten aan ideeën gaat soms pas jaren later bloeien. Maar doen we het goed, dan hebben we er generaties lang plezier van. Een samenvatting van het jaarplan vindt u binnenkort op onze website en in onze nieuwsbrief.

Water-bodem-kwaliteit-erf-landbouwportal-Rijnland

Regels rondom bufferzones

Wat is een bufferzone?

Een bufferstrook/zone is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 2024 zijn bufferstroken verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma. Hierover leest u meer onder het kopje Bufferstrook in de mestwetgeving.

Hoe breed is een bufferzone?

De breedte van de bufferstrook/zone hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten.

Tabel en rekentool breedte bufferzone

Bekijk op de website van de Rijksoveheid de tabel met daarin de afmetingen. Ook is er een tool te vinden om de berekening te maken en daarbij een uitleg door middel van plaatjes. Bekijk hier de tabel.

Bron: RVO