wethouders-NK-Tegelwippen-winnaar-greenport

Prijsuitreiking NK Tegelwippen Duin- en Bollenstreek

Meer groen door minder tegels

Een versteende omgeving versterkt dit effect. Dus het vervangen van tegels door groen draagt zeker bij aan de oplossing. Zo kan het water beter de grond inzakken, voorkomen we hittestress en ontstaan er weer nieuwe leefgebieden voor de bloemetjes, de bijtjes en de insecten. Aangezien het grootste deel van de verstening te vinden is in de tuinen van inwoners en op terreinen van ondernemers, kunnen juist zij het verschil maken. Want iedere tegel telt!

Duin- en Bollenstreek

Van 21 maart tot en met 31 oktober gingen de gemeenten Katwijk, Hillegom, Teylingen en Lisse de strijd met en tegen elkaar aan, waar de meeste tegels gewipt werden. Hierbij zat de gemeente zelf ook niet stil, zo werden flink wat tegels verwijderd bij het vergroenen van de speeltuinen. Tijdens de campagne ‘Alle Tuinen Groen’ werden daarnaast diverse acties georganiseerd om mensen te motiveren en te inspireren om hun tuinen verder te vergroenen.

Op donderdag 23 november werden bij speeltuin Bijdorp in Sassenheim de winnaars bekendgemaakt. De speeltuin heeft dit jaar extra bomen geplant in de speeltuin om te zorgen dat er meer schaduw is. Dit draagt ook bij aan de biodiversiteit en het water kan beter de grond in, dus een toepasselijke plek. Per gemeente was er een wethouder aanwezig om de prijsuitreiking bij te wonen.

En de winnaar is…

Gemeente Katwijk en Hillegom kwamen dit jaar als winnaars uit de bus en gingen er met de prijs voor het NK Tegelwippen Duin- en Bollenstreek 2023 vandoor. In gemeente Katwijk werden in totaal de meeste tegels gewipt, in Hillegom het meeste aantal per 1000 inwoners. In totaal werden er maar liefst 52.643 tegels gewipt in deze vier gemeenten!

Wethouder Hillegom Maarten Dijkshoorn: “Mooi om te zien dat er steeds meer initiatieven van inwoners komen. Zij laten dan weten het is hier zo grijs, daar willen we wat aan doen. Zo ontstaan er veel mooie nieuwe groene plekken. Want, als gemeente kunnen we veel, maar samen met inwoners nog veel meer!”

Uitslag NK Tegelwippen 2023

Hieronder het overzicht met het aantal gewipte tegels per gemeente en de TPI. Dat staat voor tegels per 1000 inwoners.

  • Katwijk: 21.115 – TPI: 321,12
  • Hillegom: 13.435 – TPI: 604,96
  • Lisse: 12.107 – TPI: 527, 38
  • Teylingen: 5.986 – TPI: 159,94.

Wethouder Jacco Knape: “Ik ben blij dat we deze prijs hebben gewonnen. Mooi om met elkaar Katwijk nog groener te maken, want daar is zeker nog veel kans voor in onze gemeente. Fijn dat er zoveel aandacht is voor dit onderwerp.”

De aanwezige wethouders bedankten namens hun gemeente alle inwoners, ondernemers en medewerkers die hebben meegedaan aan deze actie, want alle beetjes helpen! Met de toepasselijke tekst op de tegel: “Wippen is belangrijker dan winnen”, kijken ze allemaal terug op weer een geslaagde actie om onze regio verder te vergroenen.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken samen aan het vergroenen van de omgeving. Zij hebben de Groene Uitdaging gevraagd om hen hierbij te ondersteunen. Het NK Tegelwippen werd dit jaar voor de derde maal georganiseerd. Kijk voor meer info, inspiratie en tips over wat jij kunt doen op www.degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen.

Bodemmonsters-proefveld-okt-2023-bollenjongens-has-greenport

Stand van zaken demoveld natuurinclusieve bollenteelt

In Hilllegom zijn de Bollenjongens, Living Lab B7, Greenport Duin- en Bollenstreek en Agrifirm gestart met een demoveld met natuurinclusieve bollenteelt. Op het perceel wordt geëxperimenteerd met (teelt)maatregelen die de biodiversiteit verbeteren en vergroten. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van natuurlijke processen waar bollentelers gebruik van kunnen maken – functionele agrobiodiversiteit -, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemweerbaarheid.

Rol studenten HAS green academy

Studenten van de HAS green academy, consortiumpartner van Living Lab B7, hebben een actieve rol in het onderzoek op het demoveld en dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Drie studenten zijn dit najaar gestart met het maken van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een nulmeting. In oktober namen zij bodemmonsters om het bodemleven voorafgaand aan het eerste teeltseizoen vast te stellen. Ook Agrifirm heeft de eerste bodemmonsters voor de nulmeting genomen.

Planten bollen, hagen en bloemenrand

Zodra de weersomstandigheden het toelaten gaan de eerste bollen de grond in. Ook wordt een heg aangeplant en een bloemenrand ingezaaid om de natuurlijke plaagbestrijding te bevorderen. 

Met dit demoveld pakken de partners actief de uitdagingen van de landbouwtransitie op en brengen natuurinclusieve bollenteelt tot bloei! Lees hier meer over het demoveld.

Sfeerbeeld-FUTURE-evenement-3-nov-2023

Aftermovie FUTURE Bollenstreek evenement

Beelden zeggen soms meer dan woorden. De eerste editie van FUTURE Bollenstreek was een succes: ruim 80 Bollenstreekgenoten gingen hun nieuwsgierigheid achterna en waren vrijdag 3 november aanwezig in Watertoren Bollenstreek. Er werd volop kennisgemaakt aan de hand van vragen uit de Queston Pots, Lissenaar Kevin Weijers vertelde zijn inspirerende verhaal en de DJ zorgde er met zijn fijne tunes voor dat de eindtijd van 20 uur eigenijk te vroeg was. 

FUTURE goals

FUTURE kijkt uit naar de volgende editie (vrijdag 9 februari 2024) en blijft zich inzetten voor de verbinding en empowerment van jonge ondernemers, jong werkenden en jongeren die op zoek zijn naar een baan in de Bollenstreek. Weten wat je kan brengen en toevoegen, maar ook wat je bij wie kan halen. Lokale gedrevenheid om de fundering van de Bollenstreek nog hechter te maken. Meld je aan voor de volgende editie >>>

Meer weten over FUTURE Bollenstreek? Lees hier het nieuwsbericht’ Succesvolle lancering van FUTURE, hét jongeren netwerkevenement‘ en kijk op de website.

Veldoverzicht-PPS-bollen-bodem-aaltjes-greenport

Update PPS Bollen, bodem en aaltjes: integraal aangepakt

Samenwerking voor duurzaam bodembeheer

Voor duurzaam bodembeheer is samenwerking tussen sectoren essentieel. Bollentelers huren percelen vaak bij andere bollentelers, akkerbouwers en veehouders. Voor duurzaam bodembeheer ten aanzien van ziektes, bemesting, bodemstructuur en wate is het essentieel om te weten wat de gebruiks-geschiedenis is van een perceel, maar ook wat de gevolgen zijn van beheer voor de toekomstige gewassen. Daarom zijn goede en langdurige afspraken tussen huurder en verhuurder essentieel. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe de huidige samenwerking eruitziet om tot goede afspraken te komen. Dit wordt gebruikt om een lijst met aanbevelingen te maken over onderwerpen die huurders en verhuurders kunnen bespreken bij afspraken over duurzaam bodembeheer.

Daarnaast wordt momenteel geëvalueerd hoe het bodemkwaliteitsplan (BKP) doorontwikkeld kan worden om te gebruiken in de bollensector. Binnen dit plan wordt een advies gegeven om de percelen te beheren vanuit zowel de biologische, chemische als fysische eigenschappen van de bodem. Hiervoor zijn zes pilot bedrijven geselecteerd om een advies voor integraal bodembeheer uit te werken.  

Kennis over aaltjes wordt uitgebreid

Binnen de PPS wordt extra kennis ontwikkeld op een aantal aspecten van aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollensector, om het mogelijk te maken een succesvolle strategie te ontwikkelen voor integraal bodembeheer. Binnen deze PPS zal dat gaan over waardplantstatus voor aaltjes, beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een opkomend probleem in de sector. Daarvoor zijn al de eerste stappen gezet. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar de waardplantstatus van een selectie bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling. Daarnaast wordt er een veld- en potproef voorbereid m.b.t. inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond. Ook worden er veldproeven uitgevoerd naar strategieën om schade door Trichodoriden te beperken.

Delen van kennis

Afgelopen jaar is er, in samenwerking met Aeres Hogeschool via de SIA Regeneratieve open teeltsystemen, een training georganiseerd voor erfbetreders om de kennis over bodem te vergroten. De eerste twee trainingsdagen zijn inmiddels geweest bij Aeres Hogeschool in Dronten: op 16 februari ging het over de bodems van Nederland en op 30 maart over het bodemleven. De trainingen zijn met veel enthousiasme gevolgd door de deelnemers. De deelnemers gaven aan dat de kennis van pas komt bij het advieswerk van de erfbetreders (zie nieuwsbericht). Momenteel wordt ook gewerkt aan een module voor de Bollenacademie. Voor telers zijn workshops in ontwikkeling over het belang van duurzame samenwerking voor gedeeld landgebruik en bodemkwaliteit. Komend jaar zal de PPS aanwezig zijn bij meerdere evenementen, zoals de leliedag in Emmeloord, de vak-tentoonstelling tulp en de open dag tulp.

Partners

Samenwerking met partners, brancheorganisaties en kennisinstellingen in dit project. Het project wordt gefinancierd en ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de partners KAVB, Stichting Bloembollenonderzoek, Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Werkbezoek huisvestingslocatie in Erica

De internationale medewerkers die bij Drenthe Growers werkzaam zijn, wonen en werken op dezelfde locatie. De SNF-gecertificeerde huisvesting is grotendeels gerealiseerd in arbeiderswoningen en enkele units. Daarnaast zijn er extra voorzieningen zoals een gezamenlijke kantine en een sportveld.

Lees meer en meld je aan

Er is een beperkt aantal plekken (50) beschikbaar voor dit werkbezoek, waarbij de focus ligt op de doelgroepen gemeentebestuurders, ambtenaren die huisvesting internationale medewerkers in hun portefeuille hebben en geïnteresseerde ondernemers. Klik hier om je aan te melden.