bollen-bloemen-innovatie7

Onderzoek naar gele kwikstaarten in bollenvelden

De gele kwikstaart is één van de vijf bollenvogels (high five) die volop broedt tussen de bollen. Op percelen van zes bollenbedrijven in de Bollenstreek onderzoekt het Nederlands Instituut voor Ecologie waar deze vogels broeden, wat ze eten en waar dit voedsel vandaan komt. In mei 2024 zijn ruim 30 nesten gevonden van gele kwikstaarten en de teller loopt nog op!
Nestje-gele-kwikstaart - mei 2024-greenport

Gele kwikstaarten en andere ‘bollenvogels’ (kievit, patrijs, veldleeuwerik en scholekster) broeden in aanzienlijke aantallen in de bollenvelden van de Bollenstreek. Desondanks wordt van bollenvelden vaak gedacht dat er niet veel biodiversiteit in te vinden is, onder andere door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hugo Langezaal en Cassandra van Altena van het Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen onderzoeken samen met studenten hoe gele kwikstaarten leven in de bollenvelden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van Living Lab B7, een project dat biodiversiteitsverbetering in de Bollenstreek als doel heeft.

Op zes locaties in de Bollenstreek wordt in percelen gezocht naar nesten van gele kwikstaarten. Als de ouders de kuikens voeren, wordt geobserveerd waar ze de insecten verzamelen. De insecten zijn mogelijk afkomstig uit de vele watergangen in de streek. Insecten als waterjuffers en dansmuggen brengen het eerste deel van hun leven in water als larve door en vliegen uit als ze volwassen zijn. Daarom zijn er ook insectenvallen geplaatst in de sloten om te meten hoeveel insecten uit het water komen. De verspreiding van deze insecten in het gewas wordt gemeten met plakvallen.

Deze beelden zijn gemaakt voor het onderzoek van het NIOO (NL Instituut voor Ecologie) naar het nestsucces en landgebruik van gele kwikstaarten (i.h.k.v. Living Lab B7).

Broedseizoen in mei

In mei zijn gele kwikstaarten volop aan het broeden. Op dit moment zijn er ruim 30 nesten gevonden door de onderzoekers. De meeste nestjes bevatten 5 tot 6 eieren en evenzoveel jongen. De eieren komen meestal vanaf de tweede helft van mei uit, maar in Hillegom werd op 8 mei al een nest met jongen gevonden. De camera registreerde mooie beelden van het voeren van de jongen.

Inzichten uit onderzoek doorvertalen naar maatregelen

Living Lab B7 hoopt de inzichten uit het onderzoek te kunnen vertalen in maatregelen die goed zijn voor zowel bollenvogels als bollentelers. Voor patrijzen heeft de agrarische natuurvereniging Geestgrond al een lijst met maatregelen opgesteld, zoals het aanplanten van heggen en hagen. Deze lijst is hier te vinden.

ANLV Geestgrond telt sinds 25 jaar bollenvogels in de Bollenstreek, inclusief de gele kwikstaart (onderdeel van de high five zijn: patrijs, veldleeuwerik, kievit, scholekster en gele kwikstaart) . Dit doen zij ook op en rond het Demoveld Bollenstreek voor natuurinclusieve bollenteelt in Hillegom.

Onderzoek naar gele kwikstaarten in bollenvelden