bollen-bloemen-innovatie7

Bollenjongens X HAS studenten op demoveld

De Bollenjongens en studenten van HAS Den Bosch slaan de handen ineen op een demoveld in de Duin- en Bollenstreek. Dit demoveld, beschikbaar gesteld door één van de Bollenjongens, moet een samenkom plek worden voor de studenten en Bollenjongens. Vanuit hier experimenteren zij met wat wel/niet werkt op het gebied van natuurinclusieve bollenteelt. Het demoveld wordt in de aankomende maanden operationeel en heeft als doel verschillende natuurinclusieve teelttechnieken te onderzoeken en te demonstreren. Studenten van HAS green academy zijn momenteel bezig met het maken van een proefopzet voor meerjarenonderzoek en een nulmeting.

Demoveld voor natuurinclusieve bollenteelt

Een bollenteelt waarbij samengewerkt wordt met de natuur. Of dit mogelijk is en op wat voor manier onderzoeken de Bollenjongens, Living Lab B7 (met consortiumpartner HAS green academy), Agrifirm en Greenport Duin- en Bollenstreek op een stuk land in Hillegom. Vanuit hier experimenteren zij met wat wel/niet werkt op het gebied van natuurinclusieve bollenteelt. Doel is daarnaast om het demoveld op te schalen naar een fieldlab.

Opschalen demoveld naar fieldlab

Om het demoveld op te schalen tot een regionale proeftuin voor duurzame teeltmaatregelen is door Greenport Duin- en Bollenstreek samen met HAS green academy, bollentelers en melkveehouders een EIP-subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van LNV voor het ontwerpen van een Fieldlab Bollenstreek. Dit Fieldlab Bollenstreek moet ruimte bieden voor teeltexperimenten en sociale innovatie waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde agrarische sector voor de hele Bollenstreek. In het Fieldlab Bollenstreek wordt ook de melkveehouderij betrokken, omdat de verwachting is dat bollenteelt en melkveehouderij elkaar kunnen versterken bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Over Living Lab B7

HAS green academy is één van de drie consortiumpartners van Living Lab B7, samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (Wageningen) en de Radboud Universiteit (Nijmegen). In Living Lab B7 werken deze partners samen met lokale partijen aan biodiversiteitverbetering in de Bollenstreek. Het demoveld is ontstaan uit de samenwerking van Living Lab B7 met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek en Agrifirm.

Bollenjongens X HAS studenten op demoveld