bollen-bloemen-innovatie7

GOM vordert met herstructurering

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2019 ruim 4 hectare nieuw bollenteeltareaal geproduceerd, ruim 40.000 m² bebouwing en bouwvlakken opgeruimd en 8 bouwtitels voor Greenportwoningen verkocht. Daarnaast zijn alle woningbouwkavels en bedrijfskavels in Abeelenpark en Bulb Trade Park verkocht. Desondanks was 2019 geen gemakkelijk jaar voor GOM.
Open bollenlandschap

Het jaar 2019 was geen gemakkelijk jaar voor GOM, omdat er onzekerheid is over het planologisch perspectief voor clusterlocaties voor Greenportwoningen en daarmee over de mogelijkheden om de herstructurering te kunnen bekostigen.

De vraag naar herstructureringsafspraken bleef ook in 2019 onverminderd groot. GOM heeft op verzoek 40 nieuwe locaties in onderzoek genomen en 26 nieuwe contracten met grondeigenaren gesloten: 14 voor bollengrondcompensatie (voor 3,7 hectare), 6 voor het slopen van 3 hectare verrommeling en 6 voor evenzovele Greenportwoningen. Daarmee is het totaal aantal door GOM gecontracteerde herstructureringslocaties in het gehele buitengebied van de Duin- en Bollenstreek op 130 gekomen.

Lees het hele jaarverslag van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Door de onzekerheid over de (planologische) haalbaarheid van mogelijke clusterlocaties voor Greenportwoningen heeft GOM niet alle herstructureringsprojecten kunnen realiseren die waren gepland. Ook voor het komende jaar houdt het bedrijf rekening met minder investeringen.

GOM stelt dat het intergemeentelijke, ruimtelijk beleid voor het buitengebied succesvol is. De verstedelijking is effectief een halt toegeroepen, grondspeculatie is grotendeels verdwenen, het teeltcomplex is behouden, het landschap is op veel locaties opener geworden, het karakter van de Bollenstreek is behouden, en er is een aanzienlijke hoeveelheid opstallen geruimd en bedrijven in staat gesteld zich te kunnen (blijven) ontwikkelen in een evenwichtige verhouding tot het landschap. Stabiel ruimtelijk beleid is volgens GOM randvoorwaardelijk om ook de komende jaren effectief door te kunnen gaan met de herstructurering.

Open bollenlandschap

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij draagt eraan bij dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door de ontwikkeling van nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied mogelijk te maken.

GOM is opgericht in 2010, met de Greenportgemeenten als aandeelhouder. Het beleidskader voor het werk dat GOM doet, is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (vastgesteld in 2009 en herbevestigd in 2016). De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Daaronder valt het vaststellen van de al genoemde ISG, bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw.

GOM vordert met herstructurering