Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?

LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.  Alle neuzen wijzen dezelfde kant op: akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming.  Maar hoe dan?   In hoeverre kunnen nieuwe technieken als precisielandbouw, veldrobots en nieuwe teeltmethoden als  strokenteelten hieraan bijdragen?

Bekijk hier het volledige webinar: https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/webinar/.

Bollenrevolutie-4.0-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenrevolutie 4.0: Film over kwaliteitsbepaling bollen in verwerking

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren. Met dit onderzoek proberen we daar een efficiëntie- en kwaliteitsslag in te maken. Samen met ondernemers zijn er bollen met afwijkingen geselecteerd zoals beschadigingen, platte bollen en bijvoorbeeld peren. Deze bollen worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D-camera gedaan. Een betere bepaling van het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei.

Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer is dit filmpje ontwikkeld.

Over het project
Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: de KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., de BKD en TechNature B.V., de Economic Board Duin- Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vind je op de site.

Bron: KAVB

Lelie-leliebol-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe plantmachine krijgt moeilijke leliebol er onder

Meerdere jaren werd geprobeerd een efficiënte en robuuste machine te ontwikkelen die het poten van leliebollen gemakkelijker maakt. Het is Hans van der Poel nu, samen met zeven kwekers, gelukt.

Een lelie is een moeilijke bol qua vorm. Hij heeft schubben en wortels onder zijn kont en het valt nog niet mee om die netjes in een geboord gaatje te krijgen. Met eerdere machines was het probleem bovendien vaak dat geboorde gaatjes makkelijk weer instortten. “Wij hebben een speciale boorplaat ontwikkeld die na boring de grond netjes naar achteren verplaatst en tevens het bed aandrukt. Een robotarmpje zet het bolletje netjes recht in het gat, waarna een sleep deze weer vult.”

Een jaar of zeven geleden hebben verschillende kwekers samen een potje gemaakt, waaraan overheid bijdroeg. Een tender werd uitgeschreven en Hans schreef hier op in. “Daarvoor waren reeds verschillende pogingen gedaan door verschillende andere machinebouwers, maar geen ervan werd een bijzonder groot succes”, zo vult een van de kwekers, Marc Noordam van Novastar Lilies, aan.
“Grofweg de helft van de telers teelt op bakken en die zijn al een stuk verder geautomatiseerd. Die kunnen centraal opplanten en hebben plantmachines, plantrobots, hele plantlijnen. Bij ons gaat het met de hand, met een schepje, bolletje voor bolletje. En hoewel er wel collega’s zijn die gebruik maken van een soort slaplanters, hebben wij daar nooit zo de meerwaarde van gezien.”

Vandaar en ook vanwege een eerder door Hans ontworpen freesiaplanter welke goed functioneerde, dat men de investering aandurfde. “Je hebt allerlei soorten grond en iedereen poot net weer verschillend. Dat kan in de oogst al snel één of enkele dagen verschil maken. Deze machine stel je in op 10 cm en dan gaan ze allemaal op 10 cm de grond in. In combinatie met het feit dat hij mechanisch goed werkt, hebben we met een klein groepje andere telers gezamenlijk een prototype gekocht. Deze heeft als proef bij ons 800.000 bollen gepoot en is nu aan het proefdraaien bij Ruud van der Hoeven van Qualily. Zij hebben veel dikkere bollen dan wij en het is interessant te kijken of het daar net zo vlot gaat als bij ons. Bovendien heb ik een derde, weer verder ontwikkelde variant aangeschaft. Deze wordt als het goed is in september geleverd en moet op één van onze tuinen, waar we jaarlijks 8 miljoen bollen planten, het planten voor zijn rekening gaan nemen. Gaat dat goed, dan kopen we er in de toekomst allicht nog een, voor weer een van onze andere tuinen.”

Bron: BP Nieuws

FlowerSciene-greenport-duin-en-bollenstreek

Stand van zaken Flower Science

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom Flower Science. Welke onderzoeksprogramma’s lopen er en wie zijn kennispartners?

Stand van zaken Bollenpolder van de toekomst

 • In februari is een herstart gemaakt met het project door Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Greenport. Na een zogenaamde ‘droomsessie in maart in een breed gezelschap worden projecten die bijdragen aan het gezamenlijke doel opnieuw geprioriteerd. Het tempo is door de coronacrisis in een iets lager tempo gekomen. Intussen dienen zich kansen aan voor experimenten/onderzoeken gericht op precisielandbouw, bokashi, kleinschalige zonnepanelenopstellingen en samenwerking met onderzoekers op het gebied van biodiversiteit en waterkwaliteit.

Stand van zaken vitale teelt juni 2020

 • Er zijn geen noemenswaardige gezamenlijke activiteiten te benoemen. In februari is in een nieuwe samenstelling gesproken over concretisering van het programma. Dit heeft (door persoonlijke omstandigheden) tot nu toe nog geen opvolging gekregen.

Stand van zaken fundamentele systeemsprong bollenteelt juni 2020

 • Het consortium is gevormd en op 9 maart 2020 vond de startbijeenkomst plaats. De onderzoeken zijn lopen. Tot dusver zijn er geen bijzonderheden te melden.

Stand van zaken Bollencoaster juni 2020

 • Het consortium is ‘gevormd en op 4 mei 2020 vond de startbijeenkomst plaats. De onderzoeken worden opgestart, waarbij de Bollenpolder van de Toekomst de gewenste onderzoekslocatie is.

Stand van zaken startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek klimaatneutraal 2040 juni 2020

 • Onder leiding van geselecteerd expertbureau &Flux vond in februari 2020 de kick-off plaats. Er zijn duidelijke aansluitingen mogelijk op de RES Holland-Rijnland & Visie Duurzame Tuinbouw (Tuinbouwakkoord). Na literatuurstudie en interviews met partners, experts en ondernemers is de startnotitie in juni 2020 klaar. Op 23 juni 2020 ontvangt klimaatwethouder Karin Hoekstra, gemeente Hillegom, de startnotitie tijdens de GreenportLIVE uitzending Duurzame Energie. Samenwerking op het gebied van windenergie is in onderzoek. Bij de bij de ontwikkeling van de biomassavergisting van Meerlanden zijn wij betrokken.

Stand van zaken transitietafel gezonde planten juni 2020

 • Wij zijn in afwachting van uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen van het ministerie van LNV. De position paper (on)gelijk speelveld middelengebruik is afgerond. Er wordt gesproken over het Centrum voor Biotoetsen en de inbreng tijdens het Nationale Tuinbouw Congres.

Transitietafel Gezonde Planten

Samen met de diverse stakeholders wil Greenports Nederland zich inspannen voor de randvoorwaarden om concurrerend te blijven op het gebied van duurzame productie en kennis te kunnen ontwikkelen, valoriseren en exporteren. Om de omslag en de genoemde ambities te realiseren is een transitietraject en extra financiële ondersteuning van de overheid noodzakelijk. Hiervoor is vanuit de productiesectoren het uitvoeringsprogramma ‘Healthy Plants, Healthy Planet’, gericht op weerbare planten en teeltsystemen, high-tech-detectie en toepassing en verdere vergroening van het middelenpakket opgesteld. Er worden nieuwe biologische middelen ontwikkeld om een weerbaar teeltsysteem en een schone teeltomgeving te ondersteunen. En werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in productiegebieden. In de transitieperiode is het belangrijk dat er een ‘medicijnkast’ met voldoende adequate maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar is. Deze zijn tevens noodzakelijk als noodmaatregel om het behoud van onze internationale afzetmarkt fytosanitair te kunnen borgen. Dit alles vraagt erkenning en ruimte voor experimenten. Onze doelen:

 • Bijdragen aan en ondersteunen van Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en LTO-ambitie Gezonde teelt, Gezonde toekomst.
 • Knelpunten wet- en regelgeving aankaarten.
 • Medicijnkast voor calamiteiten beschikbaar houden.
 • Gelijk speelveld inrichten op internationaal vlak.
 • Debat opzoeken door binnen de ketens transparantie te creëren op basis van valide data.
 • Imago verbeteren.

Rol: trekker.
Partners: Glastuinbouw NL, Artemis, Greenports NL, Greenport HUB e.v.a.

Duurzaamheid-klimaatneutraal-greenport-duin-en-bollenstreek

Startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek Klimaatneutraal 2040

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar.

Bij Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek bouwen we aan de versnelling van de energietransitie. Dat doen we allereerst door het in kaart brengen van de logische routes voor verduurzaming en werken we aan het commitment op de projecten om deze vervolgens te realiseren. De visie van de Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek sluit aan de Regionale Energiestrategie (RES) van Holland Rijnland.

Rol: coördinator en trekker.
Partners: KAVB, Anthos, Glastuinbouw Nederland, RFH, PZH, gemeenten Duin- en Bollenstreek.