Hyacinten-greenport-duin-en-bollenstreek-pps-bollencoaster

Agrifirm-GMN onderzoekt in Voorhout toekomstbestendige bollenteelt

Na 2030 moet de bollenteelt emissieloos zijn en de druk is groot. “Dit vergt veel onderzoek en inspanningen”, volgens teeltadviseur Bram Mulder van Agrifirm-GMN. Een van de proeven in Voorhout is gericht op het voorkomen van pythium, een schimmel die met name in de hyacintenteelt voor toenemende uitdagingen zorgt. “En met name in de Bollenstreek omdat hier al lang bollen worden geteeld, wordt de schimmeldruk steeds groter.”

Bodemverbeteraars

In Voorhout experimenteert Agrifirm-GMN bij 21 objecten met groene alternatieven voor chemische bestrijding. “We werken bijvoorbeeld met goedaardige schimmels door de bouwvoor”, zegt Mulder. “Deze gaan in de bodem de concurrentie aan met schadelijke schimmels als pythium. Verder onderzoeken we alternatieve producten en testen we bodemverbeteraars. Dat zijn producten die zijn gebaseerd op stofwisselingsproducten die ervoor zorgen dat de plant voedingsstoffen uit de bodem effectiever kan opnemen.”

Virusvrij uitgangsmateriaal

Ook Wageningen University & Research voert met verschillende partners proeven uit in de Bollenstreek. Een van die partners is Agrifirm-GMN. De onderzoeken zijn onder andere gericht op het doortelen van virusvrij uitgangsmateriaal.

PPS Bollencoaster

Met de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Bollencoaster‘ worden bollen geteeld in plastic sleuven met substraat. Hierbij is een bemestingsunit aangesloten op druppelslangen die in de sleuven zijn geplaatst, waardoor de bollen los van de grond worden geteeld. Volgens Mulder is de teelt dan niet meer gevoelig voor bodemziekten als pythium.”De gedachte van dit project is om gezond uitgangsmateriaal buiten in een jaar te telen tot een leverbare bol.”

Greenport Duin- en Bollenstreek is projectpartner in dit project en lees hier meer over het project.

Bron: Agrifirm en magazine Better Together.

Weg-naar-duurzame-bloembollenteelt - greenporrt-duin-en-bollenstreek

Onderweg naar een meer duurzame bloembollensector in de Duin- en Bollenstreek

Volgens Justine, Lisan, Michiel en Willem moet, om een leidende positie te behouden op de wereldmarkt, de efficiëntie van de sector drastisch omhoog. Meer focus op elementen in de keten met een hoge toegevoegde waarde en een lage milieu-impact, een deel van het productieproces naar binnen verplaatsen in kassen, maar – gelukkig – teelt buiten blijft in de Duin- en Bollenstreek nog wel bestaan. Dit beeld is gebaseerd op drie pijlers, die ieder ook weer bestaan uit concrete stappen, met bijbehorende planning en uitvoerders. De drie pijlers zijn: schoon uitgangsmateriaal, gesloten productiesystemen en strengere regelgeving voor buitenteelt.

We bespraken de uitkomsten van het rapport vorige week met een aantal jonge bollenkwekers van de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek. Zij concludeerden dat zij zich inhoudelijk over het algemeen goed kunnen vinden in het geschetste beeld en de bijbehorende pijlers en stappen, maar ook dat dit beeld alleen werkelijkheid kan worden wanneer consumenten daadwerkelijk willen betalen voor meer duurzame producten. Dat aspect maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek en laten we een volgende keer graag laten onderzoeken.

Omgekeerd concludeerden de studenten, grotendeels onbekend met de sector vóórdat ze dit onderzoek uitvoerden, dat het vooraf gevreesde beeld van een conservatieve sector reuze mee viel en dat er op allerlei manieren juist hard gewerkt wordt aan verduurzaming en vernieuwing. Ook dat geluid houden wij natuurlijk niet voor onszelf!

Je vindt hier het volledige rapport en een Nederlandse samenvatting van het rapport.

Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?

LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.  Alle neuzen wijzen dezelfde kant op: akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming.  Maar hoe dan?   In hoeverre kunnen nieuwe technieken als precisielandbouw, veldrobots en nieuwe teeltmethoden als  strokenteelten hieraan bijdragen?

Bekijk hier het volledige webinar: https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/webinar/.

Lelie-leliebol-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe plantmachine krijgt moeilijke leliebol er onder

Meerdere jaren werd geprobeerd een efficiënte en robuuste machine te ontwikkelen die het poten van leliebollen gemakkelijker maakt. Het is Hans van der Poel nu, samen met zeven kwekers, gelukt.

Een lelie is een moeilijke bol qua vorm. Hij heeft schubben en wortels onder zijn kont en het valt nog niet mee om die netjes in een geboord gaatje te krijgen. Met eerdere machines was het probleem bovendien vaak dat geboorde gaatjes makkelijk weer instortten. “Wij hebben een speciale boorplaat ontwikkeld die na boring de grond netjes naar achteren verplaatst en tevens het bed aandrukt. Een robotarmpje zet het bolletje netjes recht in het gat, waarna een sleep deze weer vult.”

Een jaar of zeven geleden hebben verschillende kwekers samen een potje gemaakt, waaraan overheid bijdroeg. Een tender werd uitgeschreven en Hans schreef hier op in. “Daarvoor waren reeds verschillende pogingen gedaan door verschillende andere machinebouwers, maar geen ervan werd een bijzonder groot succes”, zo vult een van de kwekers, Marc Noordam van Novastar Lilies, aan.
“Grofweg de helft van de telers teelt op bakken en die zijn al een stuk verder geautomatiseerd. Die kunnen centraal opplanten en hebben plantmachines, plantrobots, hele plantlijnen. Bij ons gaat het met de hand, met een schepje, bolletje voor bolletje. En hoewel er wel collega’s zijn die gebruik maken van een soort slaplanters, hebben wij daar nooit zo de meerwaarde van gezien.”

Vandaar en ook vanwege een eerder door Hans ontworpen freesiaplanter welke goed functioneerde, dat men de investering aandurfde. “Je hebt allerlei soorten grond en iedereen poot net weer verschillend. Dat kan in de oogst al snel één of enkele dagen verschil maken. Deze machine stel je in op 10 cm en dan gaan ze allemaal op 10 cm de grond in. In combinatie met het feit dat hij mechanisch goed werkt, hebben we met een klein groepje andere telers gezamenlijk een prototype gekocht. Deze heeft als proef bij ons 800.000 bollen gepoot en is nu aan het proefdraaien bij Ruud van der Hoeven van Qualily. Zij hebben veel dikkere bollen dan wij en het is interessant te kijken of het daar net zo vlot gaat als bij ons. Bovendien heb ik een derde, weer verder ontwikkelde variant aangeschaft. Deze wordt als het goed is in september geleverd en moet op één van onze tuinen, waar we jaarlijks 8 miljoen bollen planten, het planten voor zijn rekening gaan nemen. Gaat dat goed, dan kopen we er in de toekomst allicht nog een, voor weer een van onze andere tuinen.”

Bron: BP Nieuws

Transitietafel Gezonde Planten

Samen met de diverse stakeholders wil Greenports Nederland zich inspannen voor de randvoorwaarden om concurrerend te blijven op het gebied van duurzame productie en kennis te kunnen ontwikkelen, valoriseren en exporteren. Om de omslag en de genoemde ambities te realiseren is een transitietraject en extra financiële ondersteuning van de overheid noodzakelijk. Hiervoor is vanuit de productiesectoren het uitvoeringsprogramma ‘Healthy Plants, Healthy Planet’, gericht op weerbare planten en teeltsystemen, high-tech-detectie en toepassing en verdere vergroening van het middelenpakket opgesteld. Er worden nieuwe biologische middelen ontwikkeld om een weerbaar teeltsysteem en een schone teeltomgeving te ondersteunen. En werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in productiegebieden. In de transitieperiode is het belangrijk dat er een ‘medicijnkast’ met voldoende adequate maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar is. Deze zijn tevens noodzakelijk als noodmaatregel om het behoud van onze internationale afzetmarkt fytosanitair te kunnen borgen. Dit alles vraagt erkenning en ruimte voor experimenten. Onze doelen:

  • Bijdragen aan en ondersteunen van Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en LTO-ambitie Gezonde teelt, Gezonde toekomst.
  • Knelpunten wet- en regelgeving aankaarten.
  • Medicijnkast voor calamiteiten beschikbaar houden.
  • Gelijk speelveld inrichten op internationaal vlak.
  • Debat opzoeken door binnen de ketens transparantie te creëren op basis van valide data.
  • Imago verbeteren.

Rol: deelnemer 
Partners: Glastuinbouw NL, Artemis, Greenports NL, Greenport HUB e.v.a.

Duurzaamheid-klimaatneutraal-greenport-duin-en-bollenstreek

Startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek Klimaatneutraal 2040

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar.

Bij Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek bouwen we aan de versnelling van de energietransitie. Dat doen we allereerst door het in kaart brengen van de logische routes voor verduurzaming en werken we aan het commitment op de projecten om deze vervolgens te realiseren. De visie van de Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek sluit aan de Regionale Energiestrategie (RES) van Holland Rijnland.

Rol: coördinator en trekker.
Partners: KAVB, Anthos, Glastuinbouw Nederland, RFH, PZH, gemeenten Duin- en Bollenstreek.