GreenportLIVE-PPS-Fundamentele-Systeemsprong-8-februari-2024

GreenportLIVE: Onderzoek systeemsprong bloembollen kost veel tijd maar is hoognodig

Fundamenteel en praktijkgericht onderzoek is essentieel

Om de bloembollenteelt robuust en “future proof” te maken met minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen, minder emissie en residu kan een eenrichting systeem tijdens de vermeerdering (“systeemsprong”) een deel van de oplossing zijn. Inmiddels is er 4 jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Het systeem is echter nog niet af. Hiervoor is nog veel kennis en onderzoek vereist en uit de discussie achteraf op de sectoravond, bleek dat een stevige combinatie van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek essentieel is. De vraag is of we met de huidige uitdagingen waar de sector voor staat, het budget voor dergelijk onderzoek voldoende beschikbaar is. 

Resultaten onderzoek Zantedeschia

Natalia Moreno presenteerde de resultaten van Zantedeschia en tulp uit het 4-jarige onderzoekprogramma PPS Fundamentele Systeemsprong. Zij trok vergelijkingen tussen de beide gewassen. Bij Zantedeschia is het mogelijk om een goed eenrichting teeltsysteem uit te voeren, dit komt met name ook omdat het goed mogelijk is om in dit gewas met schoon virusvrij weefselkweekmateriaal te starten. Ook bleek het mogelijk om de teelt in de kas te versnellen en om een hogere vermeerdering door middel van parteren voor elkaar te krijgen. Dit is noodzakelijk om deze manier van telen economisch rendabel te maken, hoewel het nog niet volledig lukt vanwege de hogere kosten (energie, kas, substraat).

Resultaten onderzoek tulp

Bij het onderzoek in tulp is waardevolle fysiologische kennis verkregen, maar is een eenrichting systeem nog niet mogelijk. De ontwikkeling van weefselkweekmateriaal van tulp gaat steeds beter, maar is nog niet breed beschikbaar voor de sector en ook nog niet gebruikt in het onderzoek. Weefselkweekmateriaal is de methode om met een schone virusvrije stock te kunnen starten. De tweede grote uitdaging in tulp is het verkorten van de rustperiode na iedere teeltcyclus zonder het maximale groeipotentieel in de volgende teeltcyclus te verstoren.

Terugkoppeling vanuit de workshops

Na de presentaties werden vijf discussiegroepen gevormd met telers, adviseurs en onderzoekers. De algemene conclusie uit deze groepen is dat er meer kennis nodig is voor het telen van bloembollen volgens de systeemsprong waarbij gebruik gemaakt wordt vaneen kas met licht en substraat en dat suboptimale maatregelen de fysiologie van de bollen verstoren. Nog lang niet alles is bekend om met name bij tulp te komen tot de systeemsprong. Telers zullen kennis op moeten opdoen en hun bedrijf erop aan moeten passen. Een andere mogelijkheid is dat het telen van uitgangsmateriaal aan gespecialiseerde bedrijven moeten worden overlaten. De aanwezigen zagen in ieder geval wel in dat een systeemsprong een route is die belangrijke problemen in de sector zou kunnen oplossen, net als bij de aardappels. Kortom veel kansen, maar ook nog veel uitdagingen om deze ontwikkeling breed te laten landen in de sector.

Beschikbare PowerPoint presentaties


Factsheet

Ook het factsheet is hier te dowloaden.


Complete opname en aftermovie beschikbaar

Tijdens de presentaties van Natalia en Peter is een volledige opname gemaakt. Daarnaast ook een compacte aftermovie. Je bekijkt de volledige plenaire opname hier.

De aftermovie vind je hieronder.

kernboodschap-regio-deal (1)

Rijk kent geen Regio Deal toe aan de Sierteeltregio

Tweeëntwintig regio’s ontvangen in totaal € 384,6 miljoen extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regio Deals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. Deze voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Regio Deal niet toegekend

De veertien gemeenten in de drie greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hadden ook gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een Regio Deal Brede Welvaart. Deze is helaas niet toegekend.

Deze bloeiende sierteeltregio kent kracht, maar ook kwetsbaarheid. Er zijn uitdagingen op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, waterkwantiteit en waterkwaliteit, bodem, duurzaamheid en circulariteit. En dit staat allemaal niet los van de leefbaarheid van het gebied, de werkgelegenheid en omgevingskwaliteit ofwel, de brede welvaart. De sierteeltregio wilde deze uitdagingen aanpakken en met een Regio Deal de doorbraak maken met een focus op drie pijlers:
1. Een weerbare en vitale regio
2. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Een duurzame en circulaire toekomst.
Er was van het Rijk een bijdrage gevraagd van € 20 miljoen aan de opgaven van de Regio Deal.

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek Maarten Prins: “We geloven onverkort in de gezamenlijke agenda die in de ingediende Regio Deal staat. Daar gaan we dan ook samen met alle betrokken partijen mee verder in de hoop en verwachting, dat de steun alsnog gaat komen van de (Rijks) overheid.”

Persbericht

Lees hier het volledige persbericht. Ook het Rijk informeert via haar website over de toegekende Regio Deals.