Maarten-Prins-programmamanager-greenport-duin-en-bollenstreek

Programmamanager Maarten Prins blikt terug en kijkt vooruit

Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek hebben we op veel terreinen bijgedragen aan het vormen
van beleid en visies, onder meer op het gebied van ruimte en energie. Heel concreet is de bijdrage
aan tuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur: daar ontstaan mogelijkheden om aardwarmte
in te gaan zetten. De eerste stappen zijn gezet: in kaart brengen van de warmtevraag van glastuinbouwbedrijven,
de veiling, het space cluster en woningen. Nog vele stappen te zetten, maar juist in deze tijd geven initiatieven
als deze hoop en de goede richting aan. Om te laten zien wat er mogelijk is hebben we op 2 juni 2022 ‘GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen’ georganiseerd.

Verduurzaming bereiken we ook door andere teeltsystemen in de bollen, of andere manieren van telen.
Als Greenport dragen wij bij aan onderzoeksprogramma ‘Vitale Teelt’ en delen we de opgedane kennis.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met de Tuinbouw Battle, een project waarbij basisschoolleerlingen
zelf tulpen telen, hebben we het landelijk journaal gehaald. En heel eigentijds: de eerste editie van Vier de Lente Festival, een festival voor jongeren midden tussen de tulpen, was een succes. Trots op je streek. Dit krijgt een vervolg, waarbij we als Greenport inzetten op de educatiedag van dit festival.

Eén van de rode draden in het afgelopen jaar waren de Bollenjongens: altijd bereid om mee te denken en hun input te leveren: wat energie zit daar in! Zomaar een paar voorbeelden.

Vooruitblik 2023

Ook dit jaar zetten we in op de thema’s ruimte, verduurzaming, ondernemerschap, scholing en onderwijs, energie
en huisvesting. Vandaag werken aan de wereld van morgen. Bevlogen en betrokken bij deze iconische streek. Juist hier: waar alles samen komt (wonen, werken, recreëren) op een kleine oppervlakte zullen we met elkaar keuzes moeten durven maken. En met elkaar betekent vanuit een breed maatschappelijk belang en draagvlak. Wat we nu planten aan ideeën gaat soms pas jaren later bloeien. Maar doen we het goed, dan hebben we er generaties lang plezier van. Een samenvatting van het jaarplan vindt u binnenkort op onze website en in onze nieuwsbrief.

Water-bodem-kwaliteit-erf-landbouwportal-Rijnland

Regels rondom bufferzones

Wat is een bufferzone?

Een bufferstrook/zone is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 2024 zijn bufferstroken verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma. Hierover leest u meer onder het kopje Bufferstrook in de mestwetgeving.

Hoe breed is een bufferzone?

De breedte van de bufferstrook/zone hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten.

Tabel en rekentool breedte bufferzone

Bekijk op de website van de Rijksoveheid de tabel met daarin de afmetingen. Ook is er een tool te vinden om de berekening te maken en daarbij een uitleg door middel van plaatjes. Bekijk hier de tabel.

Bron: RVO

arbeidsmarktonderzoek-colland-greenport

Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

Het Rijk heeft zijn Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 gepubliceerd. In deze rapportage geeft de landelijke overheid inzicht in de uitvoeringsvoortgang van de maatregelen die het kabinet ten aanzien van de verbetering van de positie van internationale medewerkers in Nederland wil invoeren. De maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten die onder leiding van Emile Roemer in 2020 gepubliceerd werden.

Rapport en kamerbrief

Het rapport en de bijbehorende kamerbrief zijn hier te downloaden.