zij-instroom-greenport-duin-en-bollenstreek

Zij-instroom in de sector

Profiel GroenStart

In opdracht van programmamanager Andries Middag wordt de komende maanden een verkenning uitgevoerd naar draagvlak voor arbeidsmarkttoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In navolging van het project GroenStart in Greenport Noord-Holland Noord wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor extra instroom van werknemers in de groene sectoren van de Greenports Boskoop, Duin & Bollenstreek en Aalsmeer. Wellant College is een belangrijke partner bij de mogelijke ontwikkeling van een traject. De verkenning wordt uitgevoerd door Sven van Sligter, projectleider van GroenStart in Noord-Holland Noord. Sven wordt bijgestaan door Martijn Grosmann, collega-projectleider van GroenStart. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren.

Wat is GroenStart

GroenStart is een arbeidsmarktproject begonnen in Greenport NoordHollandNoord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt de GroenStart-formule tot een unieke formule. Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart-trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Greenport Duin- en Bollenstreek en dit gebeurt op maatwerkniveau. Als opleiden de wens is, dan biedt GroenStart opleidingen aan op entreeniveau en niveau 2. Het adagium: Maatwerk voor een toekomst in het groen!

Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek

De komende maanden verkennen Sven en Martijn welke succesvolle onderdelen van GroenStart ook voor de Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek kunnen werken en wat hiervoor nodig is. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren. De projectleiders Sven en Martijn interviewen de komende tijd een aantal mensen van verschillende organisaties in de werkgebieden van de drie Greenports. Eind januari 2021 wordt hun rapportage verwacht.
Wil je meedoen, meld je dan via communicatie@greenportdb.nl.

Wie biedt GroenStart kansen

Deelnemers aan GroenStart zijn er in vele maten en soorten. Zo zijn er jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Ze hebben met elkaar gemeen dat er een individuele vraag is die te maken heeft met zelfstandigheid; met persoonlijke ontwikkeling, een zorgvraag, met sociaalmaatschappelijke ontwikkeling of met een ontwikkeling van een bekwaamheid. GroenStart biedt de deelnemers trajecten aan waarmee de zelfstandigheid wordt vergroot. De methodiek daarbij is voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk. Deelnemers hebben allemaal een verschillende achtergrond maar samengevat hebben we het over van zorg naar werk, van onderwijs naar werk, van uitkering naar werk en soms van dagbesteding naar werk. Sinds de start van GroenStart in 2017 zijn er ca 310 intakes gedaan, zijn ruim 120 deelnemers gaan voorschakelen, hebben ca 160 deelnemers een opleiding gevolgd of zijn daar nu mee bezig en zijn er ruim 120 nieuwe medewerkers duurzaam aan het werk in de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland Noord.

Karin-Hoekstra-in-de-spiegel-greenport-stories

In de Spiegel: Karin Hoekstra

In de Spiegel is de rubriek van Greenport Stories waarin iemand uit het sierteeltcluster in de spiegel kijkt. Aan het woord Karin Hoekstra, wethouder in de gemeente Hillegom.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort wethouder zie je dan?

Ik ben een inhoudelijke, betrokken en resultaatgerichte wethouder, kritisch ook. Ik zeg inhoudelijk betrokken, maar er is zeker ook een warme betrokkenheid voor het dorp Hillegom. Ik ben een echte Hillegomse namelijk. Ik ben hier opgegroeid en ik heb hier op de lagere school gezeten. Toen ik ging studeren verhuisde ik naar Amsterdam. Na mijn studie en mijn eerste banen ben ik na twintig jaar weer teruggekeerd naar Hillegom. Inmiddels woon en werk ik hier nu alweer twintig jaar met veel plezier.


Wat is je corebusiness? Hoe zou je de baan ‘wethouder’ zelf omschrijven?

Als wethouder zie ik het als mijn taak om Hillegom nog mooier te maken dan het al is. Dat klinkt wellicht wat simpel, maar hier komt het uiteindelijk wel op neer. In mijn portefeuille heb ik onder andere de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid. Met behulp van ‘De Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom’ houden we vast aan een duidelijke richting en doel. Hillegom moet een gemeente zijn waar mensen heerlijk kunnen wonen, waar genoeg ruimte is voor een ommetje door het groen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook ligt er een belangrijke en gezamenlijke taak met buurgemeentes om onze bollengrond te behouden en dus niet alles vol te bouwen. In de Duin- en Bollenstreek hebben we in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) de afspraak dat we deze unieke regio open willen houden, met het behoud van de bollenvelden en bollenbedrijven.


Hoe zit dat dan met windturbines in het landschap?

Een van mijn belangrijkste taken op dit moment is de energietransitie: van steenkool en aardgas, naar duurzaam opgewekte energie door bijvoorbeeld wind of zon. Hillegom heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Goed om te zien dat op steeds meer daken zonnepanelen komen. Maar alleen de daken is niet voldoende. We moeten met elkaar kijken hoe we de energietransitie verder vormgeven met bijvoorbeeld zonnevelden of windturbines. Windturbines zijn er nu nog niet in Hillegom, maar het is wel een manier om duurzame energie op te wekken. De komende periode gaan we met inwoners en ondernemers in gesprek waar eventueel een zonneveld of een windturbine gerealiseerd kan worden. Een belangrijke stelregel voor ons daarbij is dat mensen die er eventueel nadeel van ondervinden er ook voordeel van moeten ondervinden.


Een energieneutraal Hillegom, dat is best een uitdaging?

Dat is het zeker. Ik moet ook benadrukken dat dit een ambitie is. Een grote ambitie. Komende tijd gaan wij hier actief mee aan de gang. We willen in goed overleg met bewoners en ondernemers kijken hoe we samen kunnen optrekken. Op dit moment zijn fysieke bijeenkomsten helaas wat lastig. Maar we zullen, onder andere via LTO, KAVB en de Greenport Duin- en Bollenstreek, ondernemers gaan vragen om hun input. Mede door het landelijke Klimaatakkoord heeft de energietransitie binnen Hillegom een enorm hoge prioriteit. Ondertussen zien we gelukkig al veel mooie initiatieven in de gemeente. Er verschijnen bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen op daken van schuren. Maar we kunnen en moeten nog veel verder gaan dan dat. Denk aan een circulaire economie, er is bijvoorbeeld veel meer mogelijk met agrarisch afval. Ik ga hierover graag in gesprek en ik ben op zoek naar initiatieven en goede duurzame ideeën. Ondernemers met ideeën of vragen kunnen mij mailen via: gemeente@hillegom.nl Kom maar op, ik kijk ernaar uit!


Door corona is 2020 een heel ander jaar geworden. Ook voor jou als wethouder?

Ik zie bij mijn collega’s die over onder andere zorg, cultuur en sport gaan, dat corona veel impact heeft op hun beleid en de dagelijkse werkzaamheden. Bij mij is er ook veel veranderd, maar de effecten op de lopende zaken binnen mijn portefeuille vallen relatief wel mee. Wat ik wel zie is dat bewoners actiever zijn in en rondom het huis met verbouwingen, dakkapellen en (tuin)afval. Veel ondernemers hebben daarentegen hun uitbreidingsplannen en grote investeringen juist even gestaakt. Het is een moeilijke en ingewikkelde periode. Toch is het belangrijk om in beweging te blijven en contact met elkaar te houden.

 

Van wie ben je er een?

Aan mij wordt regelmatig gevraagd of ik familie ben van de oud-wethouder Hoekstra in Hillegom. En ja dat ben ik, hij is mijn vader. Mijn opa werkte bij de politie in Hillegom en mijn andere opa was bloembollenhandelaar. Een ideale achtergrond voor een wethouder he? Toch was het nooit mijn intentie om wethouder te worden. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en ik heb jarenlang gewerkt bij zorgverzekeraars. Nu gebruik ik mijn kennis over beweging vaak in mijn werk. Gezond en fit zijn is van levensbelang en daar stemmen we in Hillegom de ruimte en de natuur nauwkeurig op af. Ikzelf zoek mijn ontspanning ook graag in sport. Ik loop hard en ik ga regelmatig naar de sportschool.

Tenslotte, waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik wethouder ben in de gemeente waar ik mij thuis voel. Het is fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.