bollen-bloemen-innovatie7

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie waar het rapport van de commissie Roemer en de kabinetsreactie daarop besproken wordt, vraagt Greenports Nederland aandacht voor de belemmeringen die in de dagelijkse praktijk ondervonden worden bij de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen.
Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Vinden is nog niet wonen
De commissie Roemer concludeert dat de zoektocht naar nieuwe huisvestingslocaties voor internationale medewerkers de hoogste prioriteit heeft. Een heldere conclusie waar wij aan toe willen voegen dat alleen het zoeken naar locaties onvoldoende is. Er moet ook snelheid gemaakt worden in de daadwerkelijke realisatie van nieuwe huisvesting. Deze nuancering is belangrijk omdat uit de dagelijkse praktijk van gemeenten, huisvesters, uitzenders en primaire werkgevers blijkt dat het niet alleen lastig is om geschikte locaties te vinden, maar ook om ze be- of herbouwd te krijgen. Als we stellen dat 15% tot 20% van alle uitgewerkte initiatieven daadwerkelijk tot extra bedden leidt, zijn we erg optimistisch (gebaseerd op gesprekken met experts, waaronder Expertisecentrum Flexwonen).

De huisvestingsinitiatieven die er zijn, halen in veel gevallen helaas de eindstreep niet. Belemmeringen die realisatie in de weg staan zijn het ontbreken van draagvlak (weerstand en publieke commotie) tot te lange ondoorzichtige procedures en beperkend beleid.

Greenports Nederland vraagt om:

 1. Een landelijke aanpak voor de huisvestingsopgave internationale medewerkers.
  Deze aanpak bestaat uit:
  a. Landelijke sturing op de opgave, de beleidskaders en de kwaliteitscriteria waaraan huisvesting voor internationale medewerkers moet voldoen.
  b. Provinciale sturing op de regionale samenwerking en op het vinden van locaties. De provincies ondersteunen gemeenten bij het inpassen van de gevonden locaties in de omgevingsvisies.
  c. Gemeentelijke sturing op de inpassing van huisvestingsinitiatieven.
  d. Intensieve samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten in de uitvoering.
  e. Proactieve inpassing van de bestemming huisvesting internationale medewerkers in omgevingsvisies.
 2. Snelle invoering van een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure BRP / aanpassing Wet BRP.

Situatie GreenportDuin- en Bollenstreek

De provinciale verordening en de beleidswensen van de gemeentes in onze Greenport zijn in dit geval nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd. De provincie kijkt samen met gemeentes, door middel van ‘experimeneer projecten’ in het kader van het programma internationele medewerkers van Provincie Zuid-Holland, naar mogelijke oplossingen.

Lees hier het persbericht dat Greenport Nederland uitstuurde.

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers