Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

Vinden is nog niet wonen
De commissie Roemer concludeert dat de zoektocht naar nieuwe huisvestingslocaties voor internationale medewerkers de hoogste prioriteit heeft. Een heldere conclusie waar wij aan toe willen voegen dat alleen het zoeken naar locaties onvoldoende is. Er moet ook snelheid gemaakt worden in de daadwerkelijke realisatie van nieuwe huisvesting. Deze nuancering is belangrijk omdat uit de dagelijkse praktijk van gemeenten, huisvesters, uitzenders en primaire werkgevers blijkt dat het niet alleen lastig is om geschikte locaties te vinden, maar ook om ze be- of herbouwd te krijgen. Als we stellen dat 15% tot 20% van alle uitgewerkte initiatieven daadwerkelijk tot extra bedden leidt, zijn we erg optimistisch (gebaseerd op gesprekken met experts, waaronder Expertisecentrum Flexwonen).

De huisvestingsinitiatieven die er zijn, halen in veel gevallen helaas de eindstreep niet. Belemmeringen die realisatie in de weg staan zijn het ontbreken van draagvlak (weerstand en publieke commotie) tot te lange ondoorzichtige procedures en beperkend beleid.

Greenports Nederland vraagt om:

 1. Een landelijke aanpak voor de huisvestingsopgave internationale medewerkers.
  Deze aanpak bestaat uit:
  a. Landelijke sturing op de opgave, de beleidskaders en de kwaliteitscriteria waaraan huisvesting voor internationale medewerkers moet voldoen.
  b. Provinciale sturing op de regionale samenwerking en op het vinden van locaties. De provincies ondersteunen gemeenten bij het inpassen van de gevonden locaties in de omgevingsvisies.
  c. Gemeentelijke sturing op de inpassing van huisvestingsinitiatieven.
  d. Intensieve samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten in de uitvoering.
  e. Proactieve inpassing van de bestemming huisvesting internationale medewerkers in omgevingsvisies.
 2. Snelle invoering van een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure BRP / aanpassing Wet BRP.

Situatie GreenportDuin- en Bollenstreek

De provinciale verordening en de beleidswensen van de gemeentes in onze Greenport zijn in dit geval nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd. De provincie kijkt samen met gemeentes, door middel van ‘experimeneer projecten’ in het kader van het programma internationele medewerkers van Provincie Zuid-Holland, naar mogelijke oplossingen.

Lees hier het persbericht dat Greenport Nederland uitstuurde.

Vrachtwagen-transport-bloemen-greenport-duin-en-bollenstreek

Extra capaciteit nodig voor transport versproducten van en naar VK

De hele situatie zorgt voor Nederlandse bedrijven voor grote problemen in de import en export van tuinbouwproducten van en naar Engeland. De Crisisorganisatie Corona Tuinbouw roept de politiek met klem op absolute prioriteit te geven aan het openhouden van het bestaande ferry transport en waar mogelijk mee te werken aan uitbreiding van de capaciteit daarvan. Hierbij is het, in afwachting van de uitkomsten van het crisisberaad in Brussel, zeer belangrijk druk op Frankrijk uit te oefenen om zo tot snelle openstelling van de tunnel te komen.

Daarnaast vraagt de crisisorganisatie om, vanwege de bederfelijkheid van bloemen, planten en groenten, voorrang te geven aan het transport van versproducten. Als laatste punt wordt aandacht gevraagd om maximale zorg te besteden aan de mogelijkheden voor gestrande chauffeurs om huiswaarts te keren.

Gebruik van de tunnel tussen Calais en Dover is door de Franse maatregelen niet mogelijk. Dit zet grote druk op de capaciteit van de veerboten tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die nog wel varen voor het vrachtverkeer. De beschikbaarheid van het ferry transport is voor veel tuinbouwbedrijven cruciaal. Diverse bedrijven die in hun transport afhankelijk zijn van de tunnel zijn op dit moment al geraakt door de sluiting.

Zorgen om beschikbaarheid van voldoende chauffeurs

De Taskforce Logistiek, onderdeel van de crisisorganisatie, met betrokkenen vanuit de relevante brancheorganisaties in de tuinbouw en het ministerie van LNV hebben maandagmiddag de gevolgen van de grenssluiting tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geïnventariseerd. De Taskforce verwacht dat voor alle bedrijven in de tuinbouwketen met activiteiten richting VK de problemen de komende dagen fors op kunnen lopen. Een langere sluiting van de tunnel kan leiden tot enorme (prijs)druk op het ferry transport. Zowel vertragingen als beperkingen in beschikbare capaciteit leiden tot forse schades voor betrokken bedrijven. Daarbij is ook de beschikbaarheid van voldoende chauffeurs voor de komende tijd een zorg. Door de corona maatregelen kunnen chauffeurs niet makkelijk terugkomen vanuit Engeland en zal men mogelijk straks in quarantaine moeten waardoor ze niet aan het werk kunnen. Dit is een serieus aandachtspunt.

Het wegvervoer door de tunnel beslaat alleen al ruim 50% van het totale transport van versproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Engeland is, na Duitsland, de tweede afnemer van versproducten uit NL en vertegenwoordigt een exportwaarde van bijna 2,5 miljard Euro per jaar.

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie neem je contact op met Pauline Verhagen via communicatie@greenports-nederland.nl.

Bron: Greenports Nederland

Geld-inkomsten-euros-omzet-greenport-duin-en-bollenstreek

Bijstelling extra steunmaatregel

Met de aanpassingen op deze onderdelen zijn enkele ‘pijnpunten’ verlicht, die na de openstelling van de regeling in beeld kwamen bij de crisisorganisatie. Voor betreffende bedrijven zijn dit zeer belangrijke aanpassingen, die ze kan helpen door de crisis te komen. Gesprekken met het ministerie van LNV en RVO resulteerden in de bijstelling. Gisteren bleek dat Brussel ermee heeft ingestemd. Ondernemers in de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw kunnen nog tot en met 18 juni bij ‘het loket van RVO’ hun aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. Minister Schouten van LNV maakte de wijzigingen gisteren bekend in een debat met de Tweede Kamer. De aanpassing vereist formele bevestiging met een publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting volgt dit snel, waarna de aanpassingen worden doorgevoerd op de site van RVO.

Oproep tot verlenging steunmaatregel

“Verleng de periode waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is!” Die oproep deed de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw gisteren bij LNV-minister Schouten en de Tweede Kamer. “Ondernemers in de tuinbouw tonen in deze crisistijd een enorme veerkracht. We zien tegelijkertijd dat vele honderden bedrijven een beroep doen op de steunmaatregel. De omzetderving loopt nog op of is in aankomst. Het is absoluut noodzakelijk de steunmaatregel langer beschikbaar te houden om bedrijven en banen te behouden”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie. De steunmaatregel kan veel bedrijven helpen door de crisis te komen. Ondertussen blijven ondernemers met grote schade zitten: ze vallen buiten de criteria van de maatregel of krijgen slechts een deel vergoed.

Minister Schouten gaf in debat met de Tweede Kamer echter aan niet voornemens te zijn de regeling te verlengen. In het debat meldde ze dat tot gisteren voor in totaal een bedrag van 156 miljoen euro aan tegemoetkoming is aangevraagd. Daar komt nog een bedrag bij, nu de regeling een verruiming in de criteria krijgt. Al met al zal sprake zijn van forse onderuitputting van het beschikbare budget van 600 miljoen euro. Schouten legde de Kamerleden uit dat het restant terug gaat naar de staatskas; het is ‘extra geld’ en maakt geen onderdeel uit van haar begroting waarvoor ze een andere bestemming kan zoeken.

De Regiegroep van de crisisorganisatie zal zich nu beraden op de te nemen vervolgstappen. Daarbij betrekt de Regiegroep inbreng vanuit participerende brancheorganisaties ter onderbouwing van de noodzaak voor de verlenging. Hetzelfde geldt voor de uitkomst van de enquête onder ondernemers in de tuinbouw. Met een online vragenformulier ging de crisisorganisatie na welke impact de coronacrisis heeft en in welke mate ondernemers gebruik kunnen maken van de noodmaatregelen die het kabinet beschikbaar stelde. De resultaten worden medio volgende week bekend gemaakt.

Position paper

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zet de komende maanden in op:

 • Het veilig blijven stellen van de gezondheid van de werkenden in de sector en van de financiële positie van de bedrijven
 • Het oplossen van resterende knelpunten veroorzaakt door de coronacrisis(maatregelen)
 • Het veilig stellen van de ambities van het Nationaal Tuinbouwakkoord waarmee de sector werkt aan een circulaire tuinbouw die energieneutraal is

Die boodschap verwoordt de crisisorganisatie in een position paper. Daarin vraagt de organisatie ook erkenning voor:

 • Het eigen initiatief en de inzet van de sector zelf bij de coronacrisis
 • De positieve inzet van het ministerie van LNV en de goede samenwerking met de sector
 • Het belang van de sector in Nederland, de EU en elders in de wereld (werkgelegenheid, voedselzekerheid en innovatie op duurzaamheid)
 • De cruciale functie van de extra steunmaatregel voor behoud van bedrijven en het cluster

Het position paper is op te vragen bij het secretariaat van Greenports Nederland (info@greenports-nederland.nl).

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om wereldwijd handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Naar de mening van de Taskforce moet de Nederlandse overheid meer investeren om het proces van internationale handel weer op gang te brengen en stabiel te maken. Het gaat om financiële steun, extra vrachtcapaciteit op belangrijke routes voor de tuinbouw en om extra toegang tot Schiphol voor (vracht)vliegtuigen (meer ‘slots’). De nationale overheid moet een actieve rol spelen bij het weer op gang brengen van het internationale handelsverkeer, bracht de Taskforce naar buiten middels een persbericht.

Uitzondering op kartelverbod

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om in de sierteelt afspraken te maken over de productie(beperking). RVO heeft de ruimte die de EU biedt in het kartelverbod uitgewerkt in een regeling. Partijen die afspraken willen maken, kunnen dit aanmelden bij RVO via het online loket. Nadere informatie hierover is te vinden op de RVO-site.

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Anthos, AVAG, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.