Economic-Forum-greenport-duin-en-bollenstreek

Economic forum: “Nu aanpakken en doorpakken!”

Positieve betrokkenheid
Lars Flinkerbusch, directeur EBDB: “Met maar liefst 300 aanmeldingen van ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen uit regio ging het eerste Economic Forum donderdag 4 februari van start. Dat zijn mooie getallen, maar minstens zo belangrijk was de online betrokkenheid van de deelnemers en de sterke inhoudelijke gesprekken aan tafel. Ik heb veel nieuwe ideeën gehoord, er hing vooral positiviteit in de lucht en er werden veel verbindingen gelegd. En juist die positieve betrokkenheid is belangrijk. Want bouwen aan meer economische dynamiek in deze regio moeten we met z’n allen doen. Wat mij betreft is het nu aanpakken en doorpakken.”

Blik naar buiten
De EBDB organiseerde het online evenement in samenwerking met Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Ook gastheer Andries Middag blikt tevreden terug: “Doel van het forum was om niet alleen te focussen op de regio, maar om juist over de grenzen van de Duin- en Bollenstreek heen te kijken. We hoeven niet alles alleen of binnen de regio te doen. Er is op provinciaal en landelijk niveau veel mogelijk. Maar ook werd eens te meer duidelijk dat we samen moeten werken met de buurtsteden Leiden en Haarlem, onder andere op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs. De sprekers uit Zwolle en Eindhoven inspireerden de deelnemers met goede voorbeelden uit hun regio. Het forum gaf daarmee een interessante en broodnodige blik naar buiten.”

Nieuw en actueel vertrekpunt
Lars Flinkerbusch: “Afgelopen twee jaar zijn zo goed als alle businesscases uit de Economische Agenda in gang gezet of afgerond. De Economische Agenda 2018 – 2021 loopt dit jaar echter ten einde. De huidige stand van zaken, de effecten van de coronacrisis, maar ook de kansen die er liggen vragen om een nieuw en actueel vertrekpunt. Het forum heeft ons inzichten gegeven die we nu samen met alle betrokken stakeholders willen gaan concretiseren. Hiermee zitten we in een uitstekende opmars richting de actualisatie van de Economische Agenda voor de periode na 2021.”

Terugkijken
De compilatievideo van het Economic Forum bekijk je door op de foto hieronder te klikken.

Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

Vinden is nog niet wonen
De commissie Roemer concludeert dat de zoektocht naar nieuwe huisvestingslocaties voor internationale medewerkers de hoogste prioriteit heeft. Een heldere conclusie waar wij aan toe willen voegen dat alleen het zoeken naar locaties onvoldoende is. Er moet ook snelheid gemaakt worden in de daadwerkelijke realisatie van nieuwe huisvesting. Deze nuancering is belangrijk omdat uit de dagelijkse praktijk van gemeenten, huisvesters, uitzenders en primaire werkgevers blijkt dat het niet alleen lastig is om geschikte locaties te vinden, maar ook om ze be- of herbouwd te krijgen. Als we stellen dat 15% tot 20% van alle uitgewerkte initiatieven daadwerkelijk tot extra bedden leidt, zijn we erg optimistisch (gebaseerd op gesprekken met experts, waaronder Expertisecentrum Flexwonen).

De huisvestingsinitiatieven die er zijn, halen in veel gevallen helaas de eindstreep niet. Belemmeringen die realisatie in de weg staan zijn het ontbreken van draagvlak (weerstand en publieke commotie) tot te lange ondoorzichtige procedures en beperkend beleid.

Greenports Nederland vraagt om:

 1. Een landelijke aanpak voor de huisvestingsopgave internationale medewerkers.
  Deze aanpak bestaat uit:
  a. Landelijke sturing op de opgave, de beleidskaders en de kwaliteitscriteria waaraan huisvesting voor internationale medewerkers moet voldoen.
  b. Provinciale sturing op de regionale samenwerking en op het vinden van locaties. De provincies ondersteunen gemeenten bij het inpassen van de gevonden locaties in de omgevingsvisies.
  c. Gemeentelijke sturing op de inpassing van huisvestingsinitiatieven.
  d. Intensieve samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten in de uitvoering.
  e. Proactieve inpassing van de bestemming huisvesting internationale medewerkers in omgevingsvisies.
 2. Snelle invoering van een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure BRP / aanpassing Wet BRP.

Situatie GreenportDuin- en Bollenstreek

De provinciale verordening en de beleidswensen van de gemeentes in onze Greenport zijn in dit geval nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd. De provincie kijkt samen met gemeentes, door middel van ‘experimeneer projecten’ in het kader van het programma internationele medewerkers van Provincie Zuid-Holland, naar mogelijke oplossingen.

Lees hier het persbericht dat Greenport Nederland uitstuurde.