bollen-bloemen-innovatie7

Greenports NL: verruiming huisvestingsopties intern. medewerkers

Woensdag 26 mei vergaderde de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie over de opbrengsten van en aanbevelingen uit het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ van de provincie Zuid-Holland. Greenports Nederland maakte, in de persoon van Gerard Mostert, wethouder Katwijk en bestuurslid van Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenports Nederland, gebruik van de mogelijkheid om voorafgaand aan de beraadslagingen in te spreken.
Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Onder de paraplu van het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ onderneemt de provincie verschillende activiteiten om versnelt meer kwalitatief goede huisvesting voor internationale medewerkers beschikbaar te krijgen. Gerard Mostert verwoordde dat Greenports Nederland blij is met de inspanningen en met de resultaten en aanbevelingen die dat op het gebied van data- en kennisontwikkeling en samenwerking tussen stakeholders heeft opgeleverd. De aanbevelingen over het ruimtelijk instrumentarium schieten in de optiek van Greenports Nederland echter nog tekort. Gerard Mostert benadrukte dat er verruiming nodig is van de mogelijkheden om internationale medewerkers ook buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) te huisvesten.

Gerard Mostert laat weten

“De krapte op de woningmarkt is groot, en daarmee ook de strijd om de m2 binnen BSD. Het huisvesten van internationale medewerkers binnen BSD leidt tot verdringing op de woningmarkt en de weerstand hiertegen groeit. Om ruimte te creëren voor de gewone woningzoekenden zijn er andere plekken nodig voor internationale medewerkers. Die andere plekken zijn te vinden buiten BSD. Daarvan zijn legio voorbeelden bekend, zoals op percelen in bestaand glastuinbouwgebied (voor medewerkers tuinbouw), daar waar ze herstructurering van de tuinbouw niet in de weg staan. Aan de randen van bedrijventerreinen op loop- en fietsafstand van het werk. En in voormalige bedrijfslocaties (schuren, kantoren) waar ruimte is voor kwalitatief goede huisvesting op nog steeds aanvaardbare afstand van voorzieningen. Gemeenten en stakeholders staan open voor deze oplossingen, maar door het ontbreken van eenduidigheid in beleid van gemeenten en de provincie komen ze niet tot uitvoering.”

Verkennen en uitwerken

In de beraadslagingen die volgden onderkende gedeputeerde Anne Koning dat de huisvestingsopgave die voorligt niet alleen binnen BSD gerealiseerd kan worden. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) gaat daarom verder met het verkennen van huisvestingsmogelijkheden aan de randen van BSD en met het uitwerken van criteria waaraan mogelijke locaties moeten voldoen en op getoetst kunnen worden.

De resultaten en aanbevelingen van het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ worden uitgewerkt in beleidsvoorstellen die in de tweede helft van 2021 voorgelegd worden aan de Provinciale Staten. 

De inspraak van Gerard Mostert en de vragen van de commissieleden hierover zijn terug te zien op https://bit.ly/3yHX3d3, vanaf 35.09 tot 57.55.

Eerder berichtten wij al over het manifest Bouwen, bouwen, bouwen van Greenports Nederland. Je leest hier meer over via dit speciale nieuwsbericht. En ook vanuit Glastuinbouw Nederland is aandacht voor dit onderwerp.

Greenports NL: verruiming huisvestingsopties intern. medewerkers