vervoer-reizen-internationale-medewerkers-greenport

Vooralsnog geen quarantaineplicht voor internationale medewerkers

Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine verplicht als reizigers, en dus ook internationale medewerkers, uit een ‘zeer hoogrisico-gebied’ komen. Deze verplichting geldt voor alle reizigers die per bus, boot, vliegtuig of auto Nederland binnenkomen. Verplichte thuisquarantaine, een verplichte negatieve PCR-test bij binnenkomst in Nederland én een verplichte quarantaineverklaring gelden vanaf 1 juni vooralsnog alleen voor reizigers uit Cyprus, Zweden en Litouwen en uit vrijwel alle landen buiten de EU. Deze verplichting geldt ook als de reiziger gevaccineerd is.

Komen reizigers uit andere landen binnen de EU én voor zover dat land ‘oranje’ is, dan is alleen een negatieve PCR-test verplicht en geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan die na een negatieve test op de 5e dag stopt. Als een land ‘geel’ of  ‘groen’ kleurt dan vervalt de verplichte PCR-test en het quarantaine-advies voor reizigers naar Nederland.

Afspraken over werkquarantaine bij eventuele quarantaineplicht

LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties hebben de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met de overheid en vakbonden over de gevolgen van een eventuele quarantaineplicht voor internationale werknemers uit belangrijke herkomstlanden als Polen, Roemenië of Bulgarije. Vooralsnog geldt de quarantaineplicht voor deze landen niet. Mocht deze verplichting in de komende maanden alsnog gaan gelden, dan zijn er afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘werkquarantaine’ met voorwaarden. Als deze situatie zich voordoet zal de Werkgeverslijn werkgevers hierover informeren.

Werkgeverslijn houdt u op de hoogte van de actuele situatie

Afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-situatie per land bepaalt de overheid de ‘kleur’ van een land en de daarbij geldende verplichtingen voor reizigers uit die landen. Dit kan wekelijks verschillen. De Werkgeverslijn informeert via haar website over de actuele situatie per land.

De actuele informatie over de nieuwste quarantaineregels en welke regel voor welk land geldt is hier te vinden.

Bron: Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw

Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Greenports NL: verruiming huisvestingsopties intern. medewerkers

Onder de paraplu van het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ onderneemt de provincie verschillende activiteiten om versnelt meer kwalitatief goede huisvesting voor internationale medewerkers beschikbaar te krijgen. Gerard Mostert verwoordde dat Greenports Nederland blij is met de inspanningen en met de resultaten en aanbevelingen die dat op het gebied van data- en kennisontwikkeling en samenwerking tussen stakeholders heeft opgeleverd. De aanbevelingen over het ruimtelijk instrumentarium schieten in de optiek van Greenports Nederland echter nog tekort. Gerard Mostert benadrukte dat er verruiming nodig is van de mogelijkheden om internationale medewerkers ook buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) te huisvesten.

Gerard Mostert laat weten

“De krapte op de woningmarkt is groot, en daarmee ook de strijd om de m2 binnen BSD. Het huisvesten van internationale medewerkers binnen BSD leidt tot verdringing op de woningmarkt en de weerstand hiertegen groeit. Om ruimte te creëren voor de gewone woningzoekenden zijn er andere plekken nodig voor internationale medewerkers. Die andere plekken zijn te vinden buiten BSD. Daarvan zijn legio voorbeelden bekend, zoals op percelen in bestaand glastuinbouwgebied (voor medewerkers tuinbouw), daar waar ze herstructurering van de tuinbouw niet in de weg staan. Aan de randen van bedrijventerreinen op loop- en fietsafstand van het werk. En in voormalige bedrijfslocaties (schuren, kantoren) waar ruimte is voor kwalitatief goede huisvesting op nog steeds aanvaardbare afstand van voorzieningen. Gemeenten en stakeholders staan open voor deze oplossingen, maar door het ontbreken van eenduidigheid in beleid van gemeenten en de provincie komen ze niet tot uitvoering.”

Verkennen en uitwerken

In de beraadslagingen die volgden onderkende gedeputeerde Anne Koning dat de huisvestingsopgave die voorligt niet alleen binnen BSD gerealiseerd kan worden. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) gaat daarom verder met het verkennen van huisvestingsmogelijkheden aan de randen van BSD en met het uitwerken van criteria waaraan mogelijke locaties moeten voldoen en op getoetst kunnen worden.

De resultaten en aanbevelingen van het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ worden uitgewerkt in beleidsvoorstellen die in de tweede helft van 2021 voorgelegd worden aan de Provinciale Staten. 

De inspraak van Gerard Mostert en de vragen van de commissieleden hierover zijn terug te zien op https://bit.ly/3yHX3d3, vanaf 35.09 tot 57.55.

Eerder berichtten wij al over het manifest Bouwen, bouwen, bouwen van Greenports Nederland. Je leest hier meer over via dit speciale nieuwsbericht. En ook vanuit Glastuinbouw Nederland is aandacht voor dit onderwerp.

internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Masterplan internationale medewerkers

Op de bedrijven is veel productiewerk en bovendien is het werk in diverse teelten sterk seizoensgebonden.
Dit vraagt om veel mensen, die op de arbeidsmarkt in Nederland onvoldoende beschikbaar zijn. Voor de invulling van hun personeelsvraag werken glastuinbouwondernemers daarom vaak samen met uitzendbureaus.

Uitzendbureaus

Zij zijn gespecialiseerd in de werving en selectie van internationale medewerkers, nemen hen in dienst en zorgen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Echter, de verantwoordelijkheid voor de werk- en woonsituatie
van deze groep werknemers ligt zowel bij het uitzendbureau als bij de glastuinbouwondernemer. In de praktijk blijkt dat een deel van de ondernemers zich onvoldoende bewust is van zijn verantwoordelijkheid richting uitzendkrachten in zijn algemeenheid en internationale medewerkers in het bijzonder. Dit leidt tot onwenselijke situaties en druist in tegen de norm: “Goed werkgeverschap voor iedere werknemer in de glastuinbouw.”

Lees het volledige masterplan van Glastuinbouw Nederland.