bollen-bloemen-innovatie7

Manifest bouwen, bouwen, bouwen!

Bouwen! Dat is wat er moet gebeuren om huisvestingsproblemen op te lossen voor internationale medewerkers. Om de belemmeringen (privaat en publiek) weg te nemen is een landelijke taakstellende aanpak nodig (uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden), aldus Greenports Nederland.
Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

De landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers heeft een inventarisatie gehouden naar de belemmeringen die stakeholders (privaat en publiek) ondervinden bij de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen voor internationale medewerkers. Daaruit blijkt dat de situatie nijpend is: marktpartijen zijn bijzonder actief in het ontwikkelen van huisvestingsinitiatieven, maar slechts 10-15% daarvan leidt daadwerkelijk tot (her)bouw, oftewel tot extra woonruimte voor internationale medewerkers.

Landelijke taakstellende regie, regionale aanpak is de kernoplossing

Belemmeringen die realisatie in de weg staan, zijn onder andere het ontbreken van draagvlak en politieke moed (weerstand en publieke commotie), te lange en ondoorzichtige procedures en het ontbreken van passend op elkaar afgestemd beleid (provincies, gemeenten). Om die belemmeringen weg te nemen is in de optiek van Greenports Nederland een landelijke taakstellende aanpak nodig, uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Bouwen, bouwen, bouwen

Daarnaast constateerden de leden van de landelijke werktafel internationale medewerkers dat in het politieke debat, dat naar aanleiding van het rapport van de commissie Roemer gevoerd wordt, nagenoeg alleen gesproken wordt over reguleren en handhaven. Er is nauwelijks aandacht voor de noodzaak voor het creëren van nieuwe huisvestings-oplossingen. Reden voor de landelijke werktafel om deze bevindingen te verwoorden in een manifest met de titel Bouwen, bouwen, bouwen. De inhoud van dit manifest wordt actief uitgedragen door de belangenbehartigers binnen Greenports Nederland en door de leden van de bestuurlijke tafel huisvesting internationale medewerkers, die in samenspraak met Gerard Mostert, wethouder in Katwijk en lid van de Greenboard, geformeerd is.

Lees hier het manifest Bouwen, bouwen, bouwen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald van den Breevaart, voorzitter landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers, 06 – 58 91 96 59 / ronald@greenportaalsmeer.nl.

Manifest bouwen, bouwen, bouwen!