bollen-bloemen-innovatie7

Schouten: ‘Extra maatregelen nodig voor betere waterkwaliteit’

De waterkwaliteit rondom land waarop landbouw wordt bedreven moet verbeteren, zo stelt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Schouten vindt dat ‘er nog een stevige opgave ligt bij de landbouwsector voor de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit’.
eenden-waterkwaliteit-verbeteren-greenport-duin-en-bollenstreek

Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voorgesteld om met ingang van 2023 duurzame bouwplannen te verplichten. Daarin wordt onder meer verplichte rotatie van rustgewassen en het toepassen van vanggewassen geleidelijk ingevoerd.

Spuit- en mestvrije zone

Ook wordt voorgesteld om langs sloten bredere bufferstroken te verplichten die niet bemest en bespoten mogen worden. In sommige gevallen kunnen waterschappen bepalen dat deze bufferstroken achterwege kunnen blijven.

In het maatregelenpakket komt wel extra ruimte voor het uitrijden van strorijke mest, waarmee de bodemkwaliteit verbeterd wordt. Dit zal ook een positief effect hebben voor weidevogels en voor koolstofopslag, wat weer ten goede komt aan het klimaat.

Publieke consultatie

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is nu gepubliceerd voor publieke consultatie. Reageren kan tot 18 oktober. Lees hier de brief die Schouten stuurde naar de Tweede Kamer.

Schouten: ‘Extra maatregelen nodig voor betere waterkwaliteit’