bollen-bloemen-innovatie7

Klimaatfonds voor de landbouw

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de Klimaatdoelen van Parijs te halen. De Food & Agri-sector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Om de sector te steunen lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) samen het Klimaatfonds voor de landbouw, waarbinnen 70 miljoen euro beschikbaar is voor projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord.
cos-uitstoot-verlagen-subsidie-greenport-duin-en-bollenstreek

Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten.

Uitstoort reduceren

Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Zo kan een project gericht op het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied er onder vallen, maar ook agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren. Rabobank en NWB Bank zijn geselecteerd als de financieringspartners van het fonds. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 Megaton.

Start Klimaatfonds voor de landbouw

Het Klimaatfonds voor de landbouw is begin mei 2021 officieel van start gegaan. Vanaf die datum kunnen bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of zij in aanmerking kunnen komen voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht, neem contact op met Pieter Baars. Heb jij een project dat in aanmerking zou kunnen komen voor een financiering uit het Klimaatfonds? Neem dan contact op met de Investment managers.

Klimaatfonds voor de landbouw