bollen-bloemen-innovatie7

Herstructurering Duin- en Bollenstreek: het is pas klaar als het af is

GOM zorgde er in 2020 voor dat 0,9 hectare toegevoegd werd aan het bollenteeltareaal in de regio, ook werd ongeveer 10.000 m2 overbodige bebouwing gesloopt en zijn er 7 bouwtitels voor woningen in het buitengebied verkocht. Lees er meer over in dit bericht en in het jaarverslag van GOM.
jaarverslag-GOM-2021-greenport

De recente publicatie van het jaarverslag 2020 van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek is aanleiding voor Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB en LTO Noord om nogmaals hun steun en waardering voor de uitvoerder van de herstructurering in de regio uit te spreken. Hoewel er, zeker de afgelopen periode, ook de nodige kritiek op het functioneren van GOM geweest is, zijn voornoemde organisaties van mening dat ook in 2020 goede stappen gezet zijn in het toekomstbestendig maken van het sierteeltcluster in de regio. En er is nog het nodige te doen, ook als het gaat over de manier waarop de herstructurering uitgevoerd wordt.

GOM houdt zich, als uitvoerder van het herstructureringsbeleid (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, ISG) van de vijf samenwerkende gemeenten in de regio, met name bezig met de herstructureringsopgave in het buitengebied, dat overwegend agrarisch in gebruik is.

“We wonen, werken en recreëren nu eenmaal in een populair en druk stukje Nederland”, aldus Kees van der Zwet, voorzitter van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. “Om het prachtige landschap te behouden en verder te versterken is het werk dat GOM doet onmisbaar. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat in 2020 weer (bijna) 50 nieuwe initiatieven ontplooid zijn met behulp van GOM.”

In 2020 werd in totaal 0,9 hectare toegevoegd aan het bollenteeltareaal in de regio, ook werd ongeveer 10.000 m2 overbodige bebouwing gesloopt en zijn er 7 bouwtitels voor woningen in het buitengebied verkocht.

Aangescherpte visie

Op de achtergrond hebben de agrarische organisaties KAVB, LTO Noord en AJDB de afgelopen maanden gewerkt aan een aanscherping van hun visie op het regionale beleid. Deze aangescherpte visie zal op korte termijn openbaar worden en bevat onder meer nieuwe of aangescherpte gezichtspunten met betrekking tot huisvesting van internationale medewerkers, duurzame energie en herstructurering. Namens de stuurgroep die deze organisaties gevormd hebben, zegt Jaap Bond, in het dagelijks leven tevens voorzitter van KAVB: “Ik ben blij met onze aangescherpte visie en met name ook met het draagvlak dat er voor deze visie is, zowel onder onze eigen achterbannen als bij onze partners in de regio. Dat geeft een goede basis voor het gesprek over de uitwerking van deze visie in concreet aangepast beleid en een meer adequate uitvoering van dit beleid.” GOM werkt hard en gestaag door aan het uitvoeren van de ISG en hoopt daarbij de aankomende tijd op een aanzwengelende actie vanuit de bollengemeenten met betrekking tot het aanwijzen en in procedure nemen van de zogenaamde clusterlocaties voor Greenportwoningen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van GOM.

Herstructurering Duin- en Bollenstreek: het is pas klaar als het af is