bollen-bloemen-innovatie7

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Zo’n 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het IDL.
Investeringsfonds-Duurzame-Landbouw- (IDL)-greenport

Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen (bijvoorbeeld banken, crowdfunding, andere fondsen, familie). 

Doel is verbetering

Ondernemers die een beroep willen doen op het IDL moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat niet om specifieke maatregelen, maar om het bereiken van doelen. Een daling van de emissie van stikstof staat daarbij voorop. Het IDL hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelstellingen: minder gewasbeschermingsmiddelen, minder broeikasgassen, minder nitraat uitspoeling, toename biodiversiteit, betere bodem, circulaire inzet van veevoer en verbetering van diergezondheid en -welzijn. Op tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start