Project-remote-sensing-sierteelt-unmanned-valley-greenport-katwijk-space-campus-holland-rijnland

Drones en satellieten voor telers in de Duin- en Bollenstreek

Remote Sensing

Unmanned Valley, Greenport Duin- en Bollenstreek en NL Space Campus gaan met steun van Holland Rijnland en de gemeente Katwijk onderzoeken of de combinatie van diverse sensortechnieken het beeld van een bollenveld kan verrijken. Met behulp van satellieten wordt data verzameld die op grote schaal veel waardevolle inzichten moet geven. Door het inzetten van drones met moderne sensoren kan worden ingezoomd op probleemgebieden en zelfs specifieke gewassen. In de nabije toekomst kan dit mogelijk zelfs met volledig autonome systemen. De grote hoeveelheid data die hieruit voortkomt wordt uiteindelijk geanalyseerd door kunstmatige intelligentie. Hierdoor zouden ziektes, voedseltekorten of plagen veel eerder kunnen worden gedetecteerd dan met het menselijk oog mogelijk is.  

Perfecte locatie voor samenwerking

De Duin- en Bollenstreek is een hotspot voor innovatieve landbouw. Er zijn tal van initiatieven die inspelen op het vernieuwen en transformeren van de sector. De samenwerking tussen telers en experts op het gebied van dronetechnologie en satellietdata is echter uniek. Het fieldlab Unmanned Valley leent zich uitstekend om de eerste testopstellingen uit te proberen. Zodat dit vervolgens uitgerold kan worden met lokale ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Verder kunnen studenten van de opleiding Drone Engineering & Operations van het ROC, welke is gevestigd op Unmanned Valley, bijdragen aan het optimaliseren van de techniek. Vanuit de meer commerciële opleidingen aan de Hogeschool Leiden wordt al nagedacht over de businesscase.

Reduceren van gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft het doel gesteld om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vóór 2030 met 50% te verminderen. Dit is onderdeel van het grotere plan van de EU om in 2050 het eerste klimaat-neutrale continent te worden. Overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt risico’s met zich mee voor onder andere de waterkwaliteit en biodiversiteit. Door vroegtijdig en nauwkeurig te signaleren dat er omstandigheden zijn waartegen de gewassen beschermd moeten worden, kunnen deze middelen zeer precies worden toegepast en het gebruik er van aanzienlijk worden gereduceerd.

Het vinden van natuurvriendelijke oplossingen om gewassen te beschermen gaat in de toekomst een alsmaar grotere rol spelen. Dit brengt grote uitdagingen voor telers met zich mee maar ook kansen om als regio voorop te blijven lopen. De projectpartners stellen dat de initiële investeringen vooral moeten dienen als aanjager van veelbelovende innovatie, die op haar beurt nieuwe externe financiële middelen moet aantrekken.

arbeidsmarktonderzoek-colland-greenport

Verloning via A1-regeling

Internationaal werken

Om werken door heel Europa mogelijk te maken, zijn er internationaal afspraken gemaakt. Afspraken voor die situaties waarin de werkgever in een ander land gevestigd is, dan waar de werknemer woont en het werk kan in weer een ander land worden uitgevoerd. Afspraken over de sociale zekerheid, de geldende cao en praktische zaken als arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden.

Praktische regels bij het werk

Om met deze laatste twee te beginnen. De inlener stelt de werktijden vast en kan toezien op het naleven van de arbeids- en rusttijden en ook op de arbeidsomstandigheden. Het verstrekken van veiligheidsmiddelen en het geven van instructie heb je zelf in de hand.

Cao en arbeidsovereenkomst

Bij een A1-verloning is er een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst. In de tijdelijke periode dat er in Nederland wordt gewerkt, gelden een aantal extra afspraken, bijvoorbeeld betalen volgens de cao glastuinbouw. Check of de cao-afspraken worden nagekomen. Vraag medewerkers hiernaar, bij voorkeur via het zien van een loonstrook

De arbeidsovereenkomst (in een andere taal) kan naar onze Nederlandse maatstaven bepalingen bevatten die wij niet passend of wenselijk vinden. Je bent zelf geen partij bij deze overeenkomst, maar kunt er wel op aangesproken worden. Het is verstandig om vooraf ook de arbeidsovereenkomst zelf te toetsen. Om privacy redenen kun je alleen naar een voorbeeld of geanonimiseerde arbeidsovereenkomst vragen. 
Realiseer je dat boetebedingen, zwijgconstructies en inhoudingen voor onze Nederlandse maatstaven niet acceptabel zijn. Bij het naar buiten komen van dergelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst kan dit zeer schadelijk zijn voor de reputatie van je bedrijf en onze sector. Zomer 2022 werd duidelijk dat bijvoorbeeld Janpol werkte met arbeidsovereenkom-sten die niet voldoen aan onze normen en waarden.

Sociale zekerheid

In Europa wordt de werkgever verplicht zich te melden in het land waar de premies voor de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgever vraagt daar een A1-verklaring voor aan (ook wel een ‘certificate of coverage’ genoemd). Eis als inlener inzage in de A1-verklaring en zorg dat de medewerkers deze ook kennen. Zij weten door de A1-verklaring waar zij verzekerd zijn voor bijvoorbeeld werkloos worden.

Kortom

Het betreft ingewikkelde regels, waarbij het ook moeilijk is om ze te controleren en toezicht te houden. Privacy regels en taalbarrière maken dit nog lastiger. ‘Bezint eer ge begint.’ Ondernemers moeten zich vooral vooraf afvragen of ze zich in dit ‘mijnenveld’ willen begeven.

Meer informatie

Download de checklist hier. Kijk voor meer informatie ook op A1-verloning.

Bron: Glastuinbouw Nederland