waterstof-toepassingen-projecten-greenport

Glastuinbouw NL zoekt input telers voor rendabele waterstoftoepassingen

De ingediende projectideeën worden op dinsdag 6 september gepresenteerd en besproken in het kader van de energietransitie, waarbij het specifiek gaat om rendabele toepassingen van waterstof. Het doel van deze bijeenkomst is om te kijken welke projecten op het gebied van waterstof nuttig zijn voor de sector en hoe deze projecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Twee tot vier projecten

De initiatiefnemers willen twee tot vier projecten selecteren die op sectorniveau kunnen worden ondersteund. Deze zogeheten pilotprojecten moeten bijdragen aan het wegnemen van beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten voor de toepassing van waterstof in de sector. Op dit moment is al een aantal potentiële pilotprojecten geïdentificeerd. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor ideeën voor aanvullende pilotprojecten. De initiatiefnemers zijn op zoek naar projecten die impact hebben en bij voorkeur worden uitgevoerd met verschillende partijen; bijvoorbeeld samen met een energiebedrijf, gemeente, universiteit of hogeschool. Samenhang binnen de projecten wordt gezien als toegevoegde waarde die ontstaat én wordt de potentie van de glastuinbouw als speler in de waterstoftransitie beter en nadrukkelijker op de kaart gezet.

Meld je projectvoorstel aan

Ondernemers en teelt- en energiespecialisten in de glastuinbouw die ideeën voor mogelijke projecten hebben, zijn van harte uitgenodigd hun voorstellen te delen. Uiteraard moeten projectvoorstellen aansluiten bij de geïdentificeerde invalshoeken. In samenspraak wordt bekeken of en hoe die ideeën een plaats kunnen krijgen in dit initiatief.

Aanmelden bijeenkomst

Op dinsdag 6 september worden de projectideeën gepresenteerd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een aanmeldingsformulier en de eventuele projectvoorstellen kunnen ook via dat formulier kenbaar worden gemaakt.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Bezwaar tegen woningen op bollenland

Beide partijen hebben daarom samen een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk. Het betreft een perceel aan de Gooweg in Noordwijkerhout. Het stuit LTO en de KAVB tegen de borst dat de woningen voorzien zijn op een perceel dat nu de bestemming ‘Agrarisch Bollenteelt-Bollenzone 1′ heeft. Volgens Rik Pennings, bestuurder bij de LTO-Noord-afdeling, is dat eerste klas bollengrond en in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) is juist afgesproken dat kwalitatief goede bollengrond behouden moeten blijven voor de sector.

Functiewijziging niet gewenst

Het beoogde perceel is qua omvang danwel kleiner dan een hectare maar de kwaliteit is prima voor de bollenteelt. Om die reden is er ook veel interesse voor huur of koop. ‘Het is een locatie die bijdraagt aan het toekomstperspectief van de regio en gemeente en mag om die reden niet van functie wijzigen’, staat in de zienswijze. De functiewijziging van agrarisch naar wonen is ook niet gewenst omdat dit het open karakter van het gebied aantast en het nu een locatie is met mooie zichtlijnen over het bloembollengebied.

ISG afspraken overeind houden

In de nieuwe en aangescherpte, ‘Visie regionaal beleid Duin- en Bollenstreek 2.0’, die LTO Noord, KAVB en de Agrarische Jongeren Duin & Bollenstreek hebben uitgewerkt als bouwsteen voor het ruimtelijk beleid van de gemeente, benadrukken deze partijen nog eens extra dat ruimtelijke druk niet mag leiden tot het minder belangrijk maken van de in de ISG gemaakte afspraken. Zij presenteerden deze visie in juni als input voor de evaluatie die de vijf gemeenten gaan doen over de afspraken in de ISG.

De gemeenteraad besluit of de bestemmingswijziging er komt. 

Bron: Greenity