bollen-bloemen-innovatie7

Uitzendbureaus in 2025 verplicht tot certificering

Het kabinet gaat per 2025 een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Dit om internationale medewerkers beter te beschermen en ongelijke concurrentie tussen uitzendbureaus tegen te gaan.
certificering-uitzendbureaus-internationale-medewerkers

De verplichte certificering was een van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Van Gennip heeft in een brief aan de Kamer op hoofdlijnen de verplichte certificering toegelicht.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ hebben, een waarborgsom van 100.000 euro betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Breder dan alleen uitzendbureaus

Het kabinet stelt voor om de certificeringsplicht te laten gelden niet alleen voor uitzendbureaus maar voor alle ondernemingen, die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen ook uitleners die niet uitzenden, maar uitlenen anders dan in het kader van beroep of bedrijf. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben hun zorgen geuit over de voorgestelde reikwijdte, omdat daarmee ook ondernemingen die in beperkte mate aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, onder de certificeringsplicht zullen vallen, maar toch wordt voor die brede reikwijdte gekozen. Ook buitenlandse uitleners zijn verplicht tot certificering.

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het certificeringsstelsel nauw samengewerkt met sociale partners uit de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche. Het stelsel wordt publiek-privaat, waarbij sociale partners een rol krijgen in de uitvoering van het stelsel. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel 10,5 miljoen euro uitgetrokken.

Procedure en voortgang

Op dit moment zijn er circa 15.000 uitzendbureaus in Nederland, naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden. Deze zomer wordt het wetsvoorstel voor verplichte certificering ter internetconsultatie gedeeld (www.internetconsultatie.nl) en vinden uitvoerings-en handhavingstoetsen plaats.

Checklist voor werkgevers

De Werkgeverslijn Land- en tuinbouw heeft een checklist gemaakt voor ondernemers waarmee ze kritisch kunnen kijken naar uitzendende organisaties. De checklist is hier te vinden.

Bron: Greenity

Uitzendbureaus in 2025 verplicht tot certificering