bollen-bloemen-innovatie7

Samen op weg naar een natuurinclusieve teelt in 2030

Natuurinclusief werken in de bollenteelt brengt kansen voor biodiversiteit, maar helpt ook om als sector de doelen voor een schone teelt in 2030 te behalen. Op de drukbezochte ledenavond van de KAVB/LTO op 19 januari werden ervaringen en kansen uitgewisseld over natuurinclusief werken en deed de voorzitter een stevige oproep om samen hiermee aan de slag te gaan.
knotwilg-gratis-biodiversiteit-greenport

De organisatie van de avond lag in handen van de KAVB/LTO Noord, Living Lab B7 en agrarische natuurvereniging Geestgrond. Diverse sprekers belichtten verschillende kanten en mogelijkheden voor natuurinclusieve teelt. Gerard Top van de KAVB opende de avond met een verhaal over geïntegreerde teelt. Op basis van een model dat ontwikkeld is door Wageningen UR heeft de KAVB een tabel gemaakt die telers kan helpen bij het integreren van hun teelt. Geïntegreerde teelt bestaat uit onder andere gewasrotatie, weerbare rassen, gerichte bestrijding, bodembeheer en bemesting en monitoring.

Resultaten onderzoek HAS studenten

Studenten Guensly Hendriks, Maurice Keijsers en Diederik Meijers van de HAS Green Academy vertelden over hun onderzoek naar groenbemesters en andere natuurinclusieve maatregelen. Uit hun praktijkonderzoek blijkt dat groenbemesters even goed isoleren als stro of rogge én trekken meer insecten aan. Het nut van de eco-ploeg werd uitgelicht, en de rol van silicium in het tegengaan van bladluis. Het onderzoek van de studenten zit in de afrondende fase en wordt binnenkort gedeeld binnen de sector. Daan Groot, lector bij de HAS Green Academy, belichtte de kansen van strokenteelt. Strokenteelt kan leiden tot meer biodiversiteit, vermindering van de verspreiding van ziekten, natuurlijke plaagbestrijding en beperking van verstuiving. Randvoorwaarden zijn een minimale perceelgrootte van drie hectare en een aanvullend verdienmodel om de kosten te compenseren voor de verhoogde arbeidsintensiteit.

Landbouwportaal

Joke Stoop, werkzaam bij Living Lab B7 en bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, vertelde over het Landbouwportaal, waar telers een gratis coachingsgesprek over duurzame bollenteelt kunnen aanvragen. Van het hoogheemraadschap gaf ook Martin Goossens een presentatie, waarin hij benadrukte dat waterkwaliteit niet alleen draait om chemie, maar ook om de planten en dieren in de sloot. Maatregelen die het waterleven faciliteren is het laten staan van oevervegetatie en het aanleggen van flauwe taluds. Deze maatregelen sluiten nauw aan bij de beleidsdoelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (10% groenblauwe dooradering in 2050) en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (aanhouden van bufferstroken).

Oproep aan telers

Simon Pennings deed een hartstochtelijke oproep aan telers om de handen ineen te slaan en samen toe te werken naar de doelen van 2030 voor een schone teelt. Telers en onderzoekers dienen hiervoor hun kennis met elkaar te delen. Ook is het van belang de omwonenden te betrekken door hun te informeren over de manier van telen en stappen die gemaakt zijn binnen de sector.

Biodiversiteit in Duin- en Bollenstreek en effecten maatregelen

Afsluitend vertelde Hugo Langezaal, ecoloog bij het Living Lab B7, over zijn onderzoek naar biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek. Hij kijkt onder andere naar het effect van maatregelen die biodiversiteit bevorderen. Als voorbeeld noemde hij de aanleg van een bloemenmengsel en haag door Geestgrond bij een bollenteler, die als ‘stepping stone’ kan dienen voor insecten. Het aantal loopkevers dat hij in deze ‘stepping stone’ aantrof was vele malen hoger dan in het omringende veld. Deze kevers kunnen nuttig zijn voor bollentelers omdat hun dieet bestaat uit (onkruid)zaden en (plaag)insecten. Om meer te weten te komen over welke maatregelen telers zouden willen of kunnen nemen, organiseert Hugo samen met Susan de Koning (Living Lab B7) op donderdagavond 2 maart een workshop in Voorhout. Geïnteresseerde telers kunnen zich aanmelden bij susan.dekoning@ru.nl.

Een coach aanvragen bij Landbouwportaal Rijnland kan via https://www.landbouwportaalrijnland.nl/coach-aanvragen/.

Samen op weg naar een natuurinclusieve teelt in 2030