bollen-bloemen-innovatie7

Participatieavond Programma Landelijk Gebied

Op maandag 10 juni jl. vond een participatieavond plaats over het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van de Bollenstreek kregen de gelegenheid om mee te praten over de toekomst van het genoemde gebied waarbij ook werd gesproken over de toegevoegde waarde van de bloembollensector en de oplossing die zij levert/kan leveren om de uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.

De gesprekken werden gevoerd aan zes thematafels, zoals een duurzame Greenport, energietransitie, recreatie en toerisme en natuur en milieu. Met hulp van associatiekaarten spitste de discussies zich toe op de huidige en toekomstige waarden van de zes thema’s.

De avond werd geleid door Kuiper Compagnons die samen met Necker van Naem, Urban Reality en de vijf greenportgemeenten werken aan de inhoud van het Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport. Dit programma wordt de vervanger van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) uit 2016. Omdat de ISG op onderdelen verouderd is, is een nieuwe, toekomstbestendige visie nodig. Het uiteindelijke Programma zal verankerd worden onder de Omgevingswet.

Het goede behouden en nieuwe oplossingen toevoegen

Het overall doel is een toekomstig en vitaal landelijk gebied, dat gedragen wordt door de lokale politiek en een gebiedspartijen. Het uitgangspunt dat in het programma water en bodem sturend zijn en dat er integraal ingespeeld wordt op actuele opgave, zoals klimaatadaptie, biodiversiteit, economie, landschap, energie en woningbouw.
De uitdaging is om de sterke delen uit de ISG te behouden en deze met oplossingen voor deze opgaves te verrijken.

Dialoog over de huidige en toekomstige waarden

Tijdens de participatieavond, waar Greenport Duin- en Bollenstreek aan deelnam, kwamen de hierboven genoemde uitdagingen voorbij. Aan de thematafel duurzame Greenport werd vervolgens gesproken over de toegevoegde waarde van de bloembollensector en de oplossingen die ze levert/kan leveren om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden. Er kwam onder andere naar voren dat de bollenteelt en
-handel onlosmakelijk verbonden zijn met de streek en – naast prachtige producten – bijdraagt en/of kan gaan bijdragen aan het behoud van het open landschap, waterberging, biodiversiteit, toerisme en recreatie, werkgelegenheid (voor jongeren) en de internationale positionering van de streek. De kennis, innovatieve kracht en de producten van de sector zijn ook in de toekomst van grote waarde voor de sector.

Vervolgtraject

Naast deze avond zijn er ook dialoogavonden georganiseerd voor gemeenteraadsleden en colleges van B&W. Ook wordt er informatie opgehaald in individuele gesprekken en deskresearch. De verzamelde input wordt gebruikt om te komen tot een aantal mogelijke toekomstscenario’s, die later in het jaar tijdens een tweede participatieavond getoetst worden.

Participatieavond Programma Landelijk Gebied