bollen-bloemen-innovatie7

Gebruik groene reststromen uit het sierteeltcluster

Meer doen met reststromen uit het sierteeltcluster Het moet anders. De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen. Het afval kan bijvoorbeeld omgezet worden naar compost, biobrandstof en zelfs de basis zijn voor cosmeticaproducten. Dit past in de ambitie om een klimaatneutrale Greenport te zijn in 2040. Daarvoor moet meer worden gedaan dan alleen inzetten op de energietransitie. Samen met lokale partners is dit haalbaar.
Reststromen-compost-greenportdb

Weggooien is zonde
We hebben allemaal nog het beeld op ons netvlies: de duizenden bloemen die werden weggegooid aan het begin van de coronacrisis. Een schokgolf ging door de samenleving en hulpacties werden op touw gezet. Het gaat in dit voorbeeld om nog prima verkoopbaar product. Maar er zijn ook dagelijkse reststromen uit het sierteeltcluster in de Duin- en Bollenstreek. Tel daar nog eens het maai- en snoeiafval uit de openbare ruimte bij op. En ook in de huishoudens wordt het gft-afval steeds beter gescheiden en apart afgevoerd. Veel van deze stromen komen terecht bij Meerlanden, een grote regionale afvalinzamelaar én -verwerker, waar ze worden verwerkt tot bijvoorbeeld compost of groengas.

Opwaarderen organische reststromen
Het verwerken van organische reststromen levert drie biobased productgroepen op. Het grootste rendement wordt behaald tijdens de (overdekte) compostering. Dit levert compost – hergebruik op de velden of openbare ruimte – en warmte voor bedrijven of woningen. Het organische materiaal dat niet geschikt is voor compost wordt via een vergistingsinstallatie omgezet in groengas en water. Deze brandstof wordt onder andere benut om het transport van organisch restafval van en naar de installatie te verduurzamen. En de meest intensieve verwerking van organische reststromen komt uit het laboratorium, waar inhoudsstoffen uit de restproducten omgezet worden in innovatieve biobased toepassingen, zoals verpakkingsmaterialen of cosmeticaproducten.

In de Duin- en Bollenstreek

Belangrijk in de discussie over de kringlooplandbouw is ook dat er zo min mogelijk wordt getransporteerd. Dat betekent dat er in Greenport Duin- en Bollenstreek wordt gezocht naar een geschikte locatie om een dergelijke installatie te realiseren. Simon Pennings van Studieclub Tulp 2.0 : “Wij zijn al langere tijd op zoek naar goede oplossingen voor ons organische materiaal. Er is voldoende materiaal in de streek aanwezig. Ook hebben kwekers interesse om de producten af te nemen en een circulaire economie tot stand te brengen. Wij volgen niet een hype, maar zien vooral zelf het nut in van deze toepassingen. Dat de ontwikkeling past bij de ambities van de lokale gemeenten om ook met hun groen- en snoeiafval of gft deel te nemen aan een lokale kringloop is voor ons een kans dat het nu echt gaat lukken. De komende maanden worden benut om te zoeken naar een mogelijk geschikte locatie.”

Gebruik groene reststromen uit het sierteeltcluster