bollen-bloemen-innovatie7

CO2-heffing en warmtesubsidie voor verduurzaming glastuinbouw

Bij de verduurzaming van de glastuinbouw met warmtenetten, wacht de glastuinbouw op het transportnet en andersom wacht het warmtebedrijf op de glastuinbouw. Duurzame warmtelevering komt op grote schaal zo niet op gang.
martijn-baudoin-C4rDHqqmu4w-greenport-duin-en-bollenstreek

Dat is wel een manier om de glastuinbouw richting 2040 energieneutraal te maken, zo blijkt uit verkennend onderzoek* van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft naar generieke maatregelen om de glastuinbouw te helpen overstappen op duurzame energie. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en de resultaten werden deze week openbaar. De onderzoekers stippen het belang van betere prikkels voor verduurzaming en van een goede infrastructuur aan.

* In de Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw zijn de integrale kosten van overstappen van een tuinder naar duurzame warmte geanalyseerd, uitgaande van kosten van zes modelteelten.

Download ‘Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw’

Dit document is een bijlage bij Kamerbrief over eindrapport studie over de invloed van generieke maatregelen op de energietransitie van de glastuinbouw.

CO2-heffing en warmtesubsidie voor verduurzaming glastuinbouw