Bollenrevolutie

Meerdere virusziekten zoeken met camera’s

Met de huidige data algoritmen kunnen we TBV herkennen, praktisch net zo goed als dat een keurmeester dat kan. De bedoeling is dat we ook tijdens het groeiseizoen op meerdere tijdstippen de ziekzoekers en telers kunnen ontlasten van het selecteren in het veld door geautomatiseerd ziekzoeken mogelijk te maken. Uit een inventarisatie van veel voorkomende ziektes blijkt ook Tulpenvirus X (TVX) een belangrijk ziektebeeld te zijn waarvoor het goed is om geautomatiseerde herkenning mogelijk te maken. Van TVX is echter nog niet bekend hoe goed we het ziektebeeld kunnen herkennen met camera technologie. Daarom worden TVX besmette bollen eerst getoetst via ELISA, de planten gebroeid, om vervolgens in het lab met hyperspectrale camera’s de eigenschappen die onderscheidend zijn vast te stellen. Daarna kan ook van TVX onder veldomstandigheden vastgesteld worden wat de kenmerken zijn om deze aan te leren aan een herkenningsalgoritme.

Om de beslisregels voor ziekteherkenning onder veldomstandigheden te toetsen is een proefveld aangelegd. Hierin zijn tulpenbollen geplant waarvan we op basis van Elisa toetsen verwachten dat er TBV en TVX in tot uiting gaat komen. Op deze manier gaan we komend voorjaar de beslisregels toetsen en trainen, met een machine met camera’s die over het proefveld gaat rijden. Samen met de partners Steketee en controles van de BKD kunnen we dan de beslisregels valideren en ontdekken hoe snel we de ziekzoek automatisering kunnen opschalen naar grotere percelen. Bij het toetsen van de algoritmes worden de bevindingen van de keurmeesters naast de automatische beslissing gelegd.  Later worden ook Elisa toetsen uitgevoerd om uitsluitsel te geven over de juiste beoordeling. De bollen in het proefveld zijn op gangbare plantdichtheden geplant, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij wat te verwachten is op het veld in de praktijk.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site www.vitaleteelt.nl.

foto-kick-off-vitale-teelt-hyacint

Kick-off POP3 Project Vitale Teelt Hyacint

Het project heeft twee doelstellingen: 
Proof-of-concept: De gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor een schone en ziektevrij hyacintenteelt. Met dit nieuwe systeem zal een reductie in het middelgebruik van 80% zijn gerealiseerd in 2023. Ook zal de bodembelasting substantieel afnemen. In het project wordt het nieuwe teeltsysteem ontwikkeld en wordt het proof-of-concept aangetoond.

De tweede doelstelling is de acceptatie en adaptatie van het nieuwe teeltsysteem door de hyacintensector, de handel- en ketenpartners en de stakeholders. In het project zal het nieuwe teeltsysteem tijdens de ontwikkeling afgestemd worden met de ketenpartners om zo hun input te waarborgen. Ook zal het teeltsysteem ingebed worden in het brede netwerk dat actief is met innovaties voor een vitale hyacintenteelt en zal resulteren in nieuwe dan wel verstevigde verbindingen tussen betrokken bedrijven en instellingen.

Praktijkproeven door betrokken telers

Bijzonder in dit project is dat de betrokken telers zelf ook praktijkproeven gaan doen, zodat praktijk en wetenschap gelijk optrekt. De volgende partners maken deel uit van het consortium met als penvoerder Markglory: Fa. P.C. van Saase & Zn., Fa. K. van Haaster & Zn., Van Haaster Vijfhuizen B.V., Apeldoorn Bloembollen VOF., VOF. Th. A. Pennings en Zonen, Bulb Quality Support B.V., Iribov B.V., Stichting Wageningen Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, Alb. Groot en KAVB.

Dit project is tot stand gekomen met voorfinanciering van de Greenport Duin- en Bollenstreek om het project te schrijven. De Provincie Zuid-Holland stelt 70% van het budget beschikbaar als subsidie via de POP3 gelden (EU). De Stichting Hagelunie ondersteunt het project ook financieel. De betrokken bedrijven brengen zelf ook een deel van de cofinanciering in.