biodiversiteit-greenport-factscheet

Living Lab B7, meer levend dan ooit!

Living Lab B7 is een consortium van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de HAS Green Academy, en de Radboud Universiteit. Doel van Living Lab B7 zit in de zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. Vanuit de expertise van de consortiumpartners wordt gekeken vanuit verschillende aanvliegroutes gekeken hoe die betere biodiversiteit verkregen kan worden.

Samenwerking met bollentelers

Zo wordt met bollentelers onderzocht welke teeltmaatregelen genomen kunnen worden voor een bijdrage aan een gezondere bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. Afgelopen winter is bijvoorbeeld een praktijkproef met groenbemesters uitgevoerd bij een bollenteler, waaruit bleek dat deze een vergelijkbare isolerende werking hebben als stro, maar veel meer insecten aantrekken (lees meer over de praktijkproef). Living Lab B7 is samen met de Bollenjongens bezig een ‘proefveld’ te realiseren, waarin dergelijke maatregelen verder in de praktijk getest kunnen worden

Diversiteit insecten in kaart brengen

Daarnaast wordt de diversiteit aan insecten in de bollenstreek in kaart gebracht. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik, en patrijs, die volop in de bollenvelden te vinden zijn. Met de insectenmonitoring in bollenvelden, graslanden, en duinen wordt in beeld gebracht welke invloed het landschap heeft op de insectendiversiteit en -biomassa, en hoe bollenvogels gebruik maken van het landschap. Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig om een observatiestudie naar het landgebruik door gele kwikstaarten op te zetten.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben. Om biodiversiteit te verbeteren kan ingezet worden op directe maatregelen als het aanleggen van een ecologische corridor, of het aanplanten van een ‘bonte berm’. Maar voor biodiversiteitsherstel is het ook nodig naar indirecte oorzaken te kijken van biodiversiteitsverlies, zoals het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving om te verduurzamen.

Team en doel Living Lab B7

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal ‘vrije spelers’ met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn door: het ontsluiten van kennis, als verbinder op te treden tussen verschillende partijen en door kansen te signaleren. De inzichten uit het project worden gedeeld met de betrokkenen en via de website: www.livinglabb7.nl. De huidige financiering loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!

werkbezoek-zeewolde-greenports-nederland-glastuinbouw-lto-greenport

Onvoldoende (goede) huisvesting, dan geen internationale werknemers

“Dit is echt inspiratie opdoen voor ons eigen beleid”, zegt een van de deelnemende wethouders. “Wij moeten nu nog heel veel gedogen. Wij willen ook goede en voldoende huizen voor onze internationale werknemers.” Tegen datzelfde probleem liep de gemeente Zeewolde ook aan rond 2010. Burgemeester Gorter begon het werkbezoek met een schets van de situatie destijds: “Parkeerplaatsen in woonwijken waren overvol, steeds meer woningen werden bewoond door Poolse werknemers en er waren ondernemers die huisvesting regelden zonder vergunning; dat leidde soms tot schrijnende situaties.”

Samenwerking de oplossing

Het moest anders. Het gemeentebestuur zocht de samenwerking met agrariërs, uitzendbureaus, industrie en huisvesters. “Want internationale werknemers zijn nodig voor de economie. Het zijn gewoon mensen. Ze werken hier hard en moeten net als ieder ander kunnen uitrusten in een goed onderkomen. En bovendien, zonder goede huisvesting kijken veel internationale werknemers gewoon een land verder, de concurrentie is groot.”

Het resultaat is een park aan de Bosruiterweg. Een mooi park met goede huizen, een sportschool, supermarkt en beheerder. De wijkagent heeft nauw contact met de wijk. “Er is hier dan ook niet meer of minder overlast dan in elke andere woonwijk”, antwoordt de agent op vragen van een van de aanwezigen.
Naast een grootschalig park is er nog een oplossing gevonden om internationale werknemers goed te huisvesten. Boeren en tuinders mogen op hun eigen erf vijftig werknemers een onderkomen aanbieden. Op advies en na onderzoek van de lokale afdeling van LTO Noord is deze regeling tot stand gekomen in Zeewolde. Perenteler Roy Gieling was vrijdagochtend ook aanwezig en vertelde dat dit voor veel boeren en tuinders de oplossing is om werknemers te huisvesten tijdens de oogsttijd, wanneer er voor korte tijd veel werknemers nodig zijn. Ook in andere gemeenten leidt het huisvesten van internationale medewerkers op het erf van agrariërs tot tevredenheid voor beide partijen.

Meer werkbezoeken

Het werkbezoek aan het huisvestingsterrein in Zeewolde is de start van een serie huisvestingsbezoeken, georganiseerd door Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland. Vrijdag 9 juni staat het volgende werkbezoek gepland: dan kunnen ambtenaren, bestuurders en ondernemers in Peel en Maas in Limburg een kijkje nemen bij huisvesting die op het eigen erf van een ondernemer is gerealiseerd. Meer informatie ontvangen kan door aanmelding voor de nieuwsbrief via: in**@gr******************.nl.