green_deal_ondertekening_10_maart_1

Green Deal: toekomstbestendige bedrijventerreinen

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. Op dit moment bestaat slechts 1% van de 100.000 hectare bedrijventerreinen in Nederland uit ‘natuurlijke elementen’. Bedrijventerreinen zijn daardoor gevoelig voor hittestress en wateroverlast bij heftige neerslag en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarnaast zorgt groen voor een betere (psychische) gezondheid van werknemers en liggen er grote kansen voor de biodiversiteit, die in ons land ernstig onder druk staat.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie): “We zijn als provincie erg blij met deze Green Deal. Deze intentieverklaring sluit goed aan bij hoe wij als provincie ons willen inzetten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te behouden, is een transitie nodig van reguliere bedrijventerreinen naar werklandschappen van de toekomst. Dit is niet alleen financieel noodzakelijk, maar ook vanuit brede welvaart essentieel voor de gezondheid van werknemers en de leefbaarheid op deze terreinen. Wat zou het mooi zijn om de ‘hete kooltjes in het Zuid-Hollandse landschap’ om te toveren tot plaatsen waar men graag werkt, langsfietst als recreant, of waar men in de lunchpauze met plezier een blokje om loopt.”

Nieuw normaal

Werklandschappen van de Toekomst werkt in negen jaar toe naar een ‘nieuw normaal’: groene, toekomstbestendige bedrijventerreinen door heel Nederland. Om dit te bereiken start een groot onderzoeksprogramma met vier zogenoemde ‘living labs’ en tien ambassadeursterreinen. Deze living labs zullen fungeren als proeftuinen. Hier wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de koelende waarde van groene gevels en de combinatie van zonnepanelen en groene daken. Een gefaseerde en lerende aanpak leidt ertoe dat minimaal 1000 bedrijventerreinen stappen zetten richting toekomstbestendige ‘werklandschappen’.

Green Deal

Jelle de Jong van IVN Natuureducatie ondertekende de Green Deal namens Werklandschappen van de Toekomst. De Jong: ‘Door Green Deals te sluiten, worden provincies bondgenoot in onze missie. Als koploper krijgt Zuid-Holland cofinanciering voor aanpassingen op geselecteerde bedrijventerreinen en krijgt het vestigingsklimaat een positieve impuls. De provincie draagt bij door kennis te delen, passend beleid te maken en te investeren in verduurzaming van bedrijventerreinen. Fantastisch om zo’n toekomstgerichte provincie als Zuid-Holland aan boord te hebben!’

Over Werklandschappen van de Toekomst

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Lees meer op: Werklandschappen van de Toekomst (ivn.nl)

Over de provincie

De provincie zorgt voor aantrekkelijke, goed functionerende en toekomstbestendige bedrijventerreinen voor werkgevers, werknemers en bedrijven. Zij combineert dit met andere grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Samen met haar partners draagt de provincie bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat met bedrijventerreinen van duurzame kwaliteit waarbij het van groot belang is dat met meer groen een gezonde leef- en werkomgeving wordt gecreëerd.
Kijk voor meer informatie op: 7 tips: Bedrijventerreinen vergroenen.

Bezoek-NL-Space-Campus-ruimtevaartechnologie-greenport

Antwoorden vraagstukken sierteeltsector vanuit ruimtevaarttechnologie?

Uitdagingen in de sector

Het gesprek ging uitvoerig over bodemkwaliteit, gewasbescherming, monitoring van het gewas en biodiversiteit. Een goede balans tussen deze onderwerpen en de economische kant van het bollen telen is van belang. De experts gaven aan op een aantal van de uitdagingen aan kunnen haken met hun bedrijf. De technieken die zij hebben ontwikkeld voor de ruimtevaart kunnen ook (in de toekomst) voor de bollensector een rol spelen.

Na een uur sparren werd het duidelijk dat we elkaar vooruit kunnen helpen. De avond was eigenlijk te kort om duidelijke conclusies te trekken en eventuele vervolgstappen te nemen. Omdat dit zo’n interessante avond wordt er een vervolg aan gegeven.

Begrijpen als mens hoe plant en bodem werken en dit goed overbrengen op machines is een flinke uitdaging. Waar eerder mechanisering en automatisering vooral gericht waren op hogere opbrengsten en betere kwaliteit, gaan deze ontwikkelingen veelal over: schoner werken en telen met minder input.

  • Geert Hermans – pixelfarming robotics 
  • Daniel Spils and Hille Wichers – Soilspect 
  • Anne Bruinsma – Farmhack 
  • Ronald de Bruijn – Agrisim 
  • Jan Veerhuis – Albano Rice 
  • Tjebbe Will – Blue Turtles 
  • Warner Venstra – Quantified Sensor Technology 
  • Jeroen Verschore – Bioscope 
  • Souf El Khinifri – Spatiali.se
  • 2 mensen van Agrifoodtech Venture Studio