bollen-bloemen-innovatie7

Reststromen bollenteelt circulair van waarde én veilig

Het onderzoek wat Delphy uitvoerde met compost van reststromen uit de bollenteelt geeft als resultaat dat dit veilig kan worden toegepast in de teelt, mits de compostering correct is uitgevoerd. Aanleiding voor dit zogeheten demonstratieonderzoek van Delphy team Bloembollen en Bolbloemen waren de zorgen die heersten onder sommige ondernemers.
onderzoek-delphy-compost-veilig-gebruik-greenport.

Onderzoek Delphy toont aan dat risico’s beheersbaar zijn

Compost gemaakt van reststromen uit de bollenteelt kan veilig worden toegepast in de teelt, mits de compostering correct is uitgevoerd. Dat blijkt uit een demonstratieonderzoek waarvan Delphy team Bloembollen en Bolbloemen onlangs de resultaten publiceerde. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het al langer lopende traject waarin een aantal samenwerkende partijen in de Greenport Duin- en Bollenstreek onderzoek doet naar mogelijkheden voor meer lokaal gebruik van groene reststromen uit het sierteeltcluster, inclusief bijbehorende locatie. Het locatieonderzoek is op dit moment nog niet afgerond.

Terughoudendheid telers

Bloembollenbedrijven produceren veel restmateriaal wat bestaat uit onder andere pelafval, gewasresten, stro en zieke bollen en knollen. In principe is dit mooi organisch materiaal wat na een bewerking, bijvoorbeeld compostering, weer goed teruggebracht kan worden op het land en kan bijdragen aan een gezonde bodem. Sommige ondernemers zijn nog steeds wat huiverig om compost – gemaakt van restmateriaal uit de bollenteelt – toe te passen op hun bollenpercelen. Ze zijn dan bang dat niet alle bacteriën, schimmels en wortelonkruiden gedood zijn. Als dit het geval is, zou de toepassing van compost van bollenporrie (wat voor de helft is gemengd met gangbare compost) voor besmettingen kunnen zorgen.

Om aan deze zorgen tegemoet te komen heeft Delphy team Bloembollen en Bolbloemen in 2020 en 2021 een demonstratieonderzoek uitgevoerd, waarin onderzocht is of en hoe compost gemaakt van reststromen uit de bollenteelt veilig toegepast kan worden. In dit onderzoek zijn “zieke reststromen” uit het sierteeltcluster door Meerlanden gecomposteerd. Deze compost is gebruikt op proefvelden waar tulpen en hyacinten zijn geteeld. De planten en gerooide bollen zijn vervolgens onderzocht op hun gezondheid. Op basis van dit eenjarige demonstratieonderzoek concludeert Delphy nogmaals dat compost gemaakt van restmateriaal uit de bollenteelt veilig kan worden toegepast. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat compostering op een goede manier uitgevoerd wordt. Een goede procesvoering betekent het voldoen aan de eisen die de BRL keurcompost stelt en geconditioneerde processen waar ideale omstandigheden voor compostering worden gecreëerd.

Bijdrage gebruik groene reststromen aan circulaire economie

Lokaal gebruik van groene reststromen uit het sierteeltcluster is belangrijk voor de ambities van het sierteeltcluster met betrekking tot de energietransitie (klimaatneutraal uiterlijk in 2040). Ook is het zoveel mogelijk opwaarderen van stromen van producten van belang voor een meer circulaire economie, zeker voor die stromen die nu nog als restproduct gezien en behandel worden. Naast bestaande reststromen uit het sierteeltcluster, is ook een duidelijke stijging van het aanbod van GFT-afval (van particulieren) in de regio zichtbaar. Dit aanbod zal de komende jaren naar verwachting nog verder toenemen. Transport van GFT zorgt voor verlies aan kwaliteit en traceerbaarheid van producten, terwijl juist regionale verwerking en afzet van producten in de omgeving gewenst is, wat bijdraagt aan een meer duurzame en meer klimaatneutrale werkwijze.

Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via eva@greenportdb.nl.

Reststromen bollenteelt circulair van waarde én veilig