bollen-bloemen-innovatie7

Bijna €4 miljard aan milieu-investeringen met belastingvoordeel

Bedrijven investeerden in 2022 meer in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met het belastingvoordeel van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). In totaal gaat het om een investeringsbedrag van bijna €4 miljard. Het belastingvoordeel (netto fiscaal voordeel) voor de ondernemers is bijna verdubbeld ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil 2022.
lnv-begroting-greenport

Het totale investeringsbedrag van ondernemers van ruim € 4 miljard is een stijging van zo’n 15% ten opzichte van 2021. Het totale belastingvoordeel van de MIA\Vamil in 2022 komt naar verwachting uit op € 229 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021. En meer dan het beschikbare MIA\Vamil-budget voor 2022 (€ 169 miljoen). Het meerjarige reservebudget van de MIA vangt deze budgetoverschrijding op.

Hogere gemelde investeringsbedragen

Mogelijke verklaringen voor de groei zijn de gestegen grondstofprijzen voor ondernemers en de toegenomen belangstelling voor verduurzaming door de hoge gasprijzen. Ook zijn de MIA-aftrekpercentages per 2022 verhoogd. Dit zorgt voor meer belastingvoordeel. Mogelijk was dit voor ondernemers extra aantrekkelijk.

De investeringsbedragen per melding zijn in 2022 fors hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt onder meer doordat in 2022 de grens van € 25 miljoen voor bepaalde technieken op de Milieulijst is verhoogd: naar € 50 miljoen per bedrijfsmiddel en per belastingplichtige. Op de Milieulijst staan de milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken die belastingvoordeel krijgen. 

Meest geïnvesteerd in gebouwde omgeving

De belangstelling van ondernemers om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. Net als in 2021 is het grootste bedrag geïnvesteerd in de gebouwde omgeving (totaal € 1.671 miljoen). In 2022 stegen de investeringen in duurzaam gerenoveerde gebouwen, duurzame nieuwe gebouwen en circulaire woningen fors met 43%.

De stijging kan onder andere worden verklaard door de inhaalvraag in de bouw na de coronaperiode. Daarnaast spelen de gestegen bouwkosten door hogere grondstofprijzen een rol.

Circulaire economie blijft groeien

Ook investeerden ondernemers meer in de circulaire economie. In de categorie circulaire economie staan in de Milieulijst technieken en bedrijfsmiddelen die gericht zijn op onder meer hergebruik en recyling. Zoals het slimmer maken en slimmer gebruiken van producten en grondstoffen en levensduurverlenging van producten.

In totaal meldden ondernemers in deze categorie een investeringsbedrag van  € 1.142 miljoen. Bijna een derde (€ 71 miljoen) van het totale belastingvoordeel gaat naar die investeringen (2021: € 45 miljoen). Dit is een stijging van bijna 60%.

Zo investeerden ondernemers veel meer in oplossingen voor (chemische) verwerking van afvalstoffen, in apparatuur voor recycling en productieapparatuur waarmee grondstoffen worden bespaard. Ook de investeringen in circulaire woningbouw droegen bij aan de groei.

Veel aanvragen elektrische bestelauto’s

Meer dan de helft van het totaal aantal aanvragen gaat om investeringen in duurzame mobiliteit (verkeer en vervoer). Uitschieter is de elektrische bestelauto: ondernemers deden 2.693 meldingen met een investeringsbedrag van € 220 miljoen.

Het totale investeringsbedrag voor duurzame mobiliteit is € 954 miljoen. Dit is lager dan in 2021. Dat komt vooral doordat elektrische personenauto’s inmiddels zo gangbaar zijn dat deze sinds 2022 geen fiscaal voordeel meer krijgen van de MIA\Vamil.

Duurzame landbouw belangrijk

Ook landbouw blijft met ruim 2.000 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen. Voorbeelden zijn Groen Label Kassen en productiesystemen voor algen, kroos of (zee)wieren. In 2022 meldden ondernemers een totaal investeringsbedrag van € 517 miljoen. Dit is een groei van 25% ten opzichte van 2021.

Aantrekkelijk investeren

De overheid maakt investeringen in innovatieve milieutechnieken aantrekkelijk. Bedrijven kunnen daarom belastingvoordeel krijgen voor investeringen die op de Milieulijst staan. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment af. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. Met de MIA hebben ondernemers een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst.

In 2022 waren de aftrekpercentages 45%, 36% of 27%. Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik maakt van de MIA, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Meer weten?

Bijna €4 miljard aan milieu-investeringen met belastingvoordeel