internationale-medewerkers-sierteeltlcuster-bollenteelt-greenport

Masterplan internationale medewerkers

Afgelopen februari kreeg Glastuinbouw Nederland vanuit de Tweede Kamer al brede waardering en steun voor het rapport en voor de adviezen die daarin zijn opgenomen. Uit de inhoud van het debat kan worden opgemaakt dat Glastuinbouw Nederland met haar Masterplan Internationale Werknemers op de goede weg is.

Kernpunten

Kernpunten die in het algemeen overleg (AO) Arbeidsmigratie naar voren kwamen zijn:

  • de wens te komen tot scheiding van het werkgeverschap en verhuurder;
  • realisatie van de daadwerkelijk huisvesting in de regio’s;
  • de aanpak van malafide praktijken in de uitzendsector.

Misstanden hard aanpakken

Glastuinbouw Nederland benadrukt in haar lobby het grote belang van de inzet van internationale medewerkers voor de glastuinbouw en erkent dat goede huisvesting daarbij essentieel is. “Zonder goede huisvesting prijzen de bedrijven zich uit de arbeidsmarkt, zeker op de lange termijn”, stelt Peter Loef. “Ons advies is vooral de misstanden zoals die er nu zijn hard aan te pakken en tegelijkertijd het grote belang dat telers en uitzendbureaus hechten aan goede huisvesting wél te behouden en te benutten, zonder werkgeverschap en huisvesting op voorhand te scheiden.”

Het gevaar bestaat dat internationale medewerkers in hun nieuwe woon- en werksituatie te maken krijgen met commerciële verhuurders die vooral uit zijn op een zo’n hoog mogelijk rendement op hun investering. Dat terwijl internationale medewerkers het juist belangrijk vinden dat ondernemers huisvesting en zorgverzekering regelen. “In het debat werd aangegeven dat scheiding tussen werken en wonen niet per se hoeft te betekenen dat de inlener of het uitzendbureau in een andere juridische hoedanigheid niet ook de verhuurder mag zijn. Het is een punt dat nog in onderzoek is.”

Realisatie huisvestingsaanvragen

Het debat maakte tevens duidelijk dat nadrukkelijk wordt gekeken naar gemeenten als het gaat om de realisatie van huisvestingsaanvragen in de regio’s. “We zien dat er 100 miljoen euro budget voor 2020 en 2021 beschikbaar is gesteld voor realisatie van huisvesting, óók voor de groep internationale medewerkers. Maar hoe kan het dan dat we regionaal vooral zien en ervaren dat er geen huisvesting wordt gerealiseerd en er vooral gemeentelijk belemmeringen zijn om die miljoenen te besteden. Wij hebben op dit punt, binnen de inbreng van LTO Nederland, samen met Greenports Nederland aangegeven concrete belemmeringen in kaart te brengen”, geeft Peter Loef aan.

Duurzame ontwikkeling van internationale werknemers betekent volgens de Kamer dat werkgevers moeten worden verplicht te investeren in opleidingen voor internationale werknemers. Glastuinbouw Nederland heeft met haar Masterplan Internationale Werknemers de handschoen nadrukkelijk opgepakt. Het Masterplan kun je hier downloaden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

kas-greenport-duin-en-bollenstreek

Houd net zo van je personeel als van je gewas

Als glastuinbouwondernemer besteed je veel liefde, zorg en toewijding aan je gewas. Om jouw gewas gezond te laten groeien en te oogsten heb je mensen nodig. Vaak worden daarvoor internationale medewerkers ingezet. Hardwerkende collega’s die voor onze sector en land kiezen om hun inkomen te verdienen. 

Zij verdienen deze liefde en aandacht ook. Zonder (internationale) medewerkers is er voor jouw passie geen toekomst. Samen zorgen we er voor dat we onze zaken op orde hebben. Zoals een gelijke behandeling en beloning, goede huisvesting en zorg én een veilige en gezonde werkomgeving. 

Op de website van Glastuinbouw Nederland vind je alles voor uitzendbureaus en scholing, maar ook over huisvesting en veilig werken om jouw (internationale) medewerkers de aandacht te geven die ze verdienen.

Checklist inleners

Iedere ondernemer heeft verantwoordelijkheden richting zijn personeel. Ook als het uitzendkrachten betreft die bij een uitzendbureau in dienst zijn. Maar welke verantwoordelijkheden hebben ondernemers in de glastuinbouw dan als opdrachtgever of inlener? Om die elementen helder in kaart te brengen is een checklist gemaakt.

Een inlener is altijd verantwoordelijk voor de instructie en begeleiding van de uitzendkracht op de werkplek. De inlener moet met de uitzendkracht op dezelfde manier omgaan als met zijn eigen personeel. Iets wat Glastuinbouw Nederland, uit oogpunt van goed werkgeverschap, als vanzelfsprekend beschouwt.
Om mogelijke conflicten of misverstanden te voorkomen is een handzame en overzichtelijke checklist samengesteld, in samenwerking met Stigas. Die checklist is nu te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland, als onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers. Klik hier om rechtstreeks naar het document te gaan.

Bron: Glastuinbouw Nederland