Ruimte

Vrij land tussen de grote steden, dat is de Duin- en Bollenstreek, waar de nieuwe leefbaarheid wordt gecreëerd die mensen en bedrijven laat bloeien. Het grootste deel van het grondgebied is in gebruik als grond voor bollenteelt. De bloeiende velden hebben een magische aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. In de Greenport komen de twee economische pijlers – sierteelt en toerisme – samen.

Ruimte om te ondernemen en behoud van het open landschap staan op gespannen voet met druk vanuit de woningmarkt en bereikbaarheid van de streek. Samen met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zetten wij ons in voor de ruimtelijke herstructurering en de modernisering van het buitengebied. Hierin is ruimte voor schaalvergroting, intensivering en sanering.

Bereikbaarheid is al decennia een knelpunt. Transport en (vers)logistiek vragen om nieuwe mobiliteitsoplossingen. Toeristen en dagjesmensen willen wij effectief door de streek geleiden. De Greenport spant zich in om van alle belangen een geluid te maken.

Landschap
Landschap met trein

Doelen voor 2022

  • Programma Greenport Duin- en Bollenstreek 2040 Klimaatneutraal uitvoeren, waarmee het gat wordt gevuld tussen verschillende landelijke afspraken en plannen en de regionale inbedding en uitvoering en we de koploperspositie van het tuinbouwcluster nationaal ook in onze regio waarmaken, door al in 2040 klimaatneutraal te opereren.  
  • Uitvoeren van het project ‘Bollenpolder van de Toekomst’ tot voorbeeldproject voor alle bollenteeltgebieden in ons land.  
  • Gebiedsgerichte aanpak tuinbouw Duin- en Bollenstreek om modernisering van het bestaande areaal glastuinbouw te stimuleren en de handelsplaats Rijnsburg verder te versterken.
  • Bijdragen aan een regionaal ‘geluid’ rondom bereikbaarheid van en binnen de streek.
  • Extra inzet op huisvesting van seizoensarbeiders – met de bedoeling om ook andere categorieën woningzoekenden te helpen.
  • Bijdragen aan een genuanceerd, integraal gesprek over de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. 

Actuele nieuwsberichten

landbouw-greenport-duin-en-bollenstreek

Notitie vitale landbouw Zuid-Holland

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland op een duurzame en vitale grondgebonden landbouw voor (melk)veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2050 én de doelen die zij uiterlijk in 2030 al willen bereiken.

Lees verder »
Open bollenlandschap

GOM vordert met herstructurering

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2019 ruim 4 hectare nieuw bollenteeltareaal geproduceerd, ruim 40.000 m² bebouwing en bouwvlakken opgeruimd en 8 bouwtitels voor Greenportwoningen verkocht. Daarnaast zijn alle woningbouwkavels en bedrijfskavels in Abeelenpark en Bulb Trade Park verkocht. Desondanks was 2019 geen gemakkelijk jaar voor GOM.

Lees verder »

Projecten