Stand van zaken Flower Science

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom Flower Science. Welke onderzoeksprogramma's lopen er en wie zijn kennispartners?
FlowerSciene-greenport-duin-en-bollenstreek

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom Flower Science. Welke onderzoeksprogramma’s lopen er en wie zijn kennispartners?

Stand van zaken Bollenpolder van de toekomst

  • In februari is een herstart gemaakt met het project door Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Greenport. Na een zogenaamde ‘droomsessie in maart in een breed gezelschap worden projecten die bijdragen aan het gezamenlijke doel opnieuw geprioriteerd. Het tempo is door de coronacrisis in een iets lager tempo gekomen. Intussen dienen zich kansen aan voor experimenten/onderzoeken gericht op precisielandbouw, bokashi, kleinschalige zonnepanelenopstellingen en samenwerking met onderzoekers op het gebied van biodiversiteit en waterkwaliteit.

Stand van zaken vitale teelt juni 2020

  • Er zijn geen noemenswaardige gezamenlijke activiteiten te benoemen. In februari is in een nieuwe samenstelling gesproken over concretisering van het programma. Dit heeft (door persoonlijke omstandigheden) tot nu toe nog geen opvolging gekregen.

Stand van zaken fundamentele systeemsprong bollenteelt juni 2020

  • Het consortium is gevormd en op 9 maart 2020 vond de startbijeenkomst plaats. De onderzoeken zijn lopen. Tot dusver zijn er geen bijzonderheden te melden.

Stand van zaken Bollencoaster juni 2020

  • Het consortium is ‘gevormd en op 4 mei 2020 vond de startbijeenkomst plaats. De onderzoeken worden opgestart, waarbij de Bollenpolder van de Toekomst de gewenste onderzoekslocatie is.

Stand van zaken startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek klimaatneutraal 2040 juni 2020

  • Onder leiding van geselecteerd expertbureau &Flux vond in februari 2020 de kick-off plaats. Er zijn duidelijke aansluitingen mogelijk op de RES Holland-Rijnland & Visie Duurzame Tuinbouw (Tuinbouwakkoord). Na literatuurstudie en interviews met partners, experts en ondernemers is de startnotitie in juni 2020 klaar. Op 23 juni 2020 ontvangt klimaatwethouder Karin Hoekstra, gemeente Hillegom, de startnotitie tijdens de GreenportLIVE uitzending Duurzame Energie. Samenwerking op het gebied van windenergie is in onderzoek. Bij de bij de ontwikkeling van de biomassavergisting van Meerlanden zijn wij betrokken.

Stand van zaken transitietafel gezonde planten juni 2020

  • Wij zijn in afwachting van uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen van het ministerie van LNV. De position paper (on)gelijk speelveld middelengebruik is afgerond. Er wordt gesproken over het Centrum voor Biotoetsen en de inbreng tijdens het Nationale Tuinbouw Congres.
Stand van zaken Flower Science